Κωνσταντῖνος Γ. Ζουράρις
Ἀπόσπασμα | Βιογραφία | Βιβλιογραφία Extract | Biography | Bibliography Auszug | Biographie | Bibliographie
  • Οἱ συνήθεις χάσκακες
    ἄρθρο στὸ: 4 Τροχοί, Μάιος 1993.
  • Νὰ τὴν χέσω τέτοια λευτεριά, ποὺ θὰ κάμω ἐγὼ ἐσένα πασιά! (ἐκδόσεις Ἁρμὸς, γ' ἔκδοσις, 2009 Ἀθήνα). Εἶναι ἀπὸ τὰ βιβλία ἐκείνα ποὺ θὰ ἔπρεπε νὰ τὰ διαβάσῃ κάθε Ἑλληνορωμηός. Ἕνα ἀπὸ τά καλύτερα τοῦ Ζουράρι. Διαβάζουμε στὴν εἰσαγωγή:
    «Δὲν θὰ σᾶς δείξω τὸν Μακρυγιάννη ὡς ἱστορικὸ πρόσωπο, τὸν περίλαμπρο ἀγωνιστὴ τῆς Ἐπαναστάσεως, ἀλλὰ θὰ κάνω κάτι ποιὸ στενό καί λόγιο: θὰ ἀναδείξω τὴν πολιτικὴ ἐπιστημολόγια ποὺ ὑπάρχει στὰ Ἀπομνημονεύματα τοῦ Μακρυγιάννη. Κατὰ τὴν ἄποψή μου, πέραν τῆς πανθομολογουμένης γενικῆς ἀναγνωρίσεως, εἰδικὰ ἀπὸ τὴν γενιὰ του '30, καὶ ἀπὸ τὸ ἑλληνικὸ κομμουνιστικὸ κίνημα, ὅτι πρόκειτιαι γιὰ περίλμαπρο ἀγωνιστὴ καὶ μνημεῖο τῆς γραμματείας μας, ὁ Μακρυγιάννης καὶ τὰ Ἀπομνημονεύματά του ἀποτελοῦν ἕνα κορυφαῖο ἐπίτευγμα τῆς πολιτικῆς σκέψης· καὶ εἰδικὰ τῶν κατηγοριῶν τῆς πολιτικῆς ἐπιστημολογίας, δηλαδὴ τῶν λογικῶν ἀλληλουχιῶν ποὺ κατασκευάζουν τὴν πολιτικὴ θεωρία.»
Τὸ Ἑλληνικὸν Ἵδρυμα ΝΓΠ καὶ Συστημικῶν Λύσεων καὶ τὸ λογότυπό του εἶναι κατοχυρωμένα σήματα ὑπηρεσιῶν τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἱδρύματος ΝΓΠ καὶ Συστημικῶν Λύσεων [Hellenic/Greek Institute for NLP and Systemic Solutuions]. Ἀπαγορεύεται ἡ δίχως ἄδεια ἀναπαραγωγὴ αὐτῆς τῆς σελίδας καὶ τοῦ περιεχομένου της. This page, and all contents, are Copyright © by Stylianos P. Paulides, Athens, Greece.
© 1997- Ἑλληνικὸν Ἳδρυμα ΝΓΠ καὶ Συστημικῶν Λύσεων.
| Ἐπικοινωνία | Περιεχόμενα | Πρόγραμμα | Σελίδα Ὑποδοχῆς| Ὂπισθεν |