Θεοδόρος Ζιάκας
Ἀπόσπασμα | Βιογραφία | Βιβλιογραφία Extract | Biography | Bibliography Auszug | Biographie | Bibliographie
  • Ὁ σύγχρονος μηδενισμός. Μικρὴ ἀφήγηση γιὰ τὴ μοῖρα τῆς ἐλευθερίας, Ἐκδόσεις Ἁρμός, Ἀθῆναι 2008.
    Τὸ γενικὸ συμπέρσμα τοῦ βιβλίου εἶναι ὅτι ὁ μηδενισμὸς ἔχει διαπεράσει πλέον τὸ ἐπίπεδο τῶν θεσμῶν καὶ ἔχει ἐγκατασταθεῖ στὸν πηρύνα τοῦ ὑποκειμένου, ὅπου καὶ διασπᾶ ἐκ τῶν ἔσω τὴν ἐξατομικευμένη προσωπικότητα, μεταβάλλοντάς τη σὲ ἄμορφο χυλό. Ὁ μηδενισμὸς μεταβάλλεται ἔτσι σὲ πανδημικὴ ψυχοπαθολογία στὸν σύγχρονο κόσμο. Ἡ θεραπεία της δὲν ἐξαρτᾶται πλέον ἀπὸ τὴν ἀλλαγὴ τῶν θεσμῶν ἀλλὰ ἀπὸ τὴν ἀλλαγὴ τῶν ψυχῶν.

Τὸ Ἑλληνικὸν Ἵδρυμα ΝΓΠ καὶ Συστημικῶν Λύσεων καὶ τὸ λογότυπό του εἶναι κατοχυρωμένα σήματα ὑπηρεσιῶν τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἱδρύματος ΝΓΠ καὶ Συστημικῶν Λύσεων [Hellenic/Greek Institute for NLP and Systemic Solutuions]. Ἀπαγορεύεται ἡ δίχως ἄδεια ἀναπαραγωγὴ αὐτῆς τῆς σελίδας καὶ τοῦ περιεχομένου της. This page, and all contents, are Copyright © by Stylianos P. Paulides, Athens, Greece.
© 1997- Ἑλληνικὸν Ἳδρυμα ΝΓΠ καὶ Συστημικῶν Λύσεων.
| Ἐπικοινωνία | Περιεχόμενα | Πρόγραμμα | Σελίδα Ὑποδοχῆς| Ὂπισθεν |