Κάλλιστος Γουέαρ
Ἀπόσπασμα | Βιογραφία | Βιβλιογραφία Extract | Biography | Bibliography Auszug | Biographie | Bibliographie
Οἱ ὁδηγίες καὶ οἱ ἐμπειρίες

Ὑπάρχει μόνο ἕνα μέσο γιὰ ν’ἀνακαλύψουμε τὴν ἀληθινὴ φύση τοῦ Χριστιανισμοῦ. Πρέπει ν’ἀνοίξουμε τὸ βῆμα σ’αὐτὸ τὸ μονοπάτι, νὰ συντονιστοῦμε σ’αὐτόν τὸν τρόπο ζωῆς καὶ μετὰ θ’ἀρχίσουμε ν’ἀντιλαμβανόμαστε μόνοι μας. Ὅσο παραμένουμε ἔξω, δὲν μποροῦμε νὰ κατανοήσουμε σωστά. Βέβαια εἶναι ἀνάγκη νὰ μᾶς δοθοῦν ὁδηγίες πρὶν ξεκινήσουμε εἶναι ἀνάγκη, νὰ μᾶς ποῦν ποιοὺς δεῖκτες ν’ἀναζητήσουμε, καὶ πρέπει νὰ ἔχουμε καὶ συντρόφους. Πράγματι, χωρὶς καθοδήγηση ἀπὸ ἄλλους εἶναι σχεδὸν ἀδύνατο ν’ἀρχίσουμε τὸ ταξίδι. Ἀλλὰ ὁδηγίες ποὺ ἔδωσαν ἄλλοι ποτὲ δὲν μποροῦν νὰ μᾶς μεταδώσουν πῶς εἶναι στὴν πραγματικότητα ἡ ὁδόςú δὲν μποροῦν νὰ εἶναι ὑποκατάστατο γιὰ τὴν ἄμεση, τὴν προσωπικὴ ἐμπειρία.

Πηγή: Κάλλιστος Ware: Ὁ Ὀρθόδος Δρόμος, Ἐκδόσεις Ἑπτάλοφος, Δεύτερη Εἰδικὴ Ἔκδοση (τυπώθηκε γιὰ λογαριασμὸ τοῦ Ἱδρύματος Γουλανδρή-Χόρν), Ἀθήνα 1984

Τὰ Ἐρωτήματα καὶ
οἱ ἀπαντήσεις

«Ὅλοι οἱ προτεστάντες εἶναι κρυφοπαπικοί», ἔγραφε τὸ 1846 ὁ Ρῶσος θεολόγος Ἀλέξιος Χομιάκωφ σ’ ἕναν Ἄγγλο φίλο του. «...ἂν ἐφαρμόσουμε τὴν ἀκριβῆ γλώσσα τῆς ἄλγεβρας, ὅλοκληρη ἡ Δύση δὲν γνωρίζει παρὰ ἕναν παράγοντα, τὸ α. Ἂν τὸ πρόσημο του εἶναι θετικό (+), ὅπως στὴν περίπτωση τῶν ρωμαιοκαθολικῶν, ἢ ἀρνητικὸ (-), ὅπως στὴν περίπτωση τῶν προτεσταντῶν, τὸ ἂ παραμένει τὸ ἴδιο. Ἕνα πέρασμα πρὸς τὴν Ὀρθοδοξία φαίνεται κυριολεκτικὰ σὰν μιὰ ἀποστασία ἀπὸ τὸ παρελθόν, ἀπὸ τὴν ἐπιστήμη, τὸ πιστεύω καὶ τὴ ζωή του. Εἶναι ἕνα βίαιο πέρασμα σ’ ἕναν καινούργιο καὶ ἄγνωστο κόσμο».

Ὁ Χομιάκωφ, ὅταν μιλοῦσε γιὰ τὸν παράγοντα α, εἶχε κατὰ νοῦ τὸ γεγονός, πὼς οἱ χριστιανοὶ τῆς Δύσης, προτεστάντες, ἀγγλικανοὶ ἢ ρωμαιοκαθολικοί, ἔχουν κοινές ρίζες στὸ παρελθόν. Ὅλοι αὐτοί (ἂν καὶ δὲν θέλουν πάντοτε νὰ τὸ παραδεχθοῦν), ἔχουν βαθιὰ ἐπηρεαστεῖ ἀπὸ τὰ ἴδια γεγονότα: ἀπὸ τὸν παπικὸ συγκεντρωτισμὸ καὶ τὸν σχολαστικισμὸ τοῦ Μεσαίωνα, ἀπὸ τὴν Ἀναγέννηση, ἀπὸ τὴ Μεταρρύθμιση καὶ τὴν Ἀντιμεταρρύθμιση. Πίσω ὅμως ἀπὸ τὰ μέλη τῆς Ὀρθοδόξης Ἐκκλησίας - Ἕλληνες, Ρώσους καὶ ἄλλους - βρίσκεται ἕνα πολὺ διαφορετικὸ ὑπόβαθρο. Δὲν γνώρισαν Μεσαίωνα (μὲ τὴ δυτικὴ ἔννοια) καὶ δὲν ὑπέστησαν μεταρρύθμιση ἢ ἀντιμεταρρύθμιση. Τοὺς ἐπηρέασε μόνο μὲ πλάγιο τρόπο ἡ πολιτιστικὴ καὶ θρησκευτικὴ ἀναταραχὴ ποὺ μεταμόρφωσε τὴ δυτικὴ Εὐρώπη τὸν δέκατο ἕκτο καὶ δέκατο ἕβδομο αἰώνα. Οἱ χριστιανοὶ τῆς Δύσης, ρωμαιοκαθολικοὶ καὶ μεταρρυθμισμένοι, ξεκινοῦν μὲ βάση τὰ ἴδια ἐν γένει ἐρωτήματα, παρόλο ποὺ μπορεῖ νὰ διαφωνοῦν στὶς ἀπαντήσεις. Στὴν Ὀρθοδοξία ὅμως δὲν διαφέρουν μόνο οἱ ἀπαντήσεις - τὰ ἐρωτήματα καθαυτὰ δὲν εἶναι τὰ ἴδια ὅπως στὴ Δύση.

Πηγή: Κάλλιστος Ware: Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία,
Ἐκδόσεις Ἀκρίτας, Δεύτερη ἀνατύπωση, Ἀθήνα, Δεκέμβριος 2001

Τὸ Ἑλληνικὸν Ἵδρυμα ΝΓΠ καὶ Συστημικῶν Λύσεων καὶ τὸ λογότυπό του εἶναι κατοχυρωμένα σήματα ὑπηρεσιῶν τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἱδρύματος ΝΓΠ καὶ Συστημικῶν Λύσεων [Hellenic/Greek Institute for NLP and Systemic Solutuions]. Ἀπαγορεύεται ἡ δίχως ἄδεια ἀναπαραγωγὴ αὐτῆς τῆς σελίδας καὶ τοῦ περιεχομένου της. This page, and all contents, are Copyright © by Stylianos P. Paulides, Athens, Greece.
© 1997- Ἑλληνικὸν Ἳδρυμα ΝΓΠ καὶ Συστημικῶν Λύσεων.
| Ἐπικοινωνία | Περιεχόμενα | Πρόγραμμα | Σελίδα Ὑποδοχῆς| Ὂπισθεν |