Βιργινία Σατίρ
Ἀπόσπασμα | Βιογραφία | Βιβλιογραφία Extract | Biography | Bibliography Auszug | Biographie | Bibliographie
Τὸ Τίμημα

Ὅλοι μᾶς ἐρχόμαστε στὸν κόσμο ὡς βρέφος καὶ καταγόμαστε ἀπὸ μία ὁρισμένη γυναίκα καὶ ἕναν ὁρισμένο ἄνδρα. Aπὸ τὴν ἡμέρα τῆς γέννησης μας ὡς τὴν σημερινὴ ἡμέρα μαζέψαμε ἀμέτρητες ἐμπειρίες ποὺ τὶς βάλαμε σὰν παρελθόν. Ὅτι ἔκανες ἕως τώρα κατ' ἀρχὴν λειτούργησε.

H ἐρώτηση ποὺ ἐπανειλημμένα τίθεται εἶναι ἡ ἑξῆς: Ποιὸ τίμημα πλήρωσες γιὰ αὐτὸ; Kαι: Mποροῦσε νὰ ἦταν τὸ τίμημα μικρότερο;

Μετάφραση ἀπὸ τὴ γερμανική: Στυλιανὸς Π. Παυλίδης

Οἰ Πέντε Ἐλευθερίες

H ἐλευθερία, νὰ βλέπω καὶ νὰ ἀκούω αὐτὸ
ποὺ πραγματικὰ ὑπάρχει αὐτὴ τὴ στιγμή, καὶ ὄχι
αὐτὸ ποὺ ὄφειλε νὰ εἶναι, αὐτὸ ποὺ ἦταν ἢ αὐτὸ ποὺ θὰ εἶναι.

H ἐλευθερία νὰ ἐκφράζω αὐτὸ
ποὺ πραγματικὰ νιώθω καὶ σκέπτομαι καὶ ὄχι
αὐτὸ ποὺ περιμένουν οἱ ἄλλοι ἀπὸ μένα.

H ἐλευθερία νὰ ἐμμένω στὰ συναισθήματα μου καὶ ὄχι
νὰ προσποιοῦμαι κάτι ἄλλο.

H ἐλευθερία νὰ παρακαλῶ αὐτὸ ποὺ χρειάζομαι καὶ ὄχι
νὰ περιμένω πάντα πρῶτα τὴν ἄδεια.

H ἐλευθερία νὰ ρισκάρω ἀναλαμβάνοντας τὴν εὐθύνη μου καὶ ὄχι
νὰ ἐπιζητῶ τὴν ἀπόλυτη ἀσφάλεια καὶ νὰ μὴ τολμῶ κάτι νέο.

Μετάφραση ἀπὸ τὴ γερμανική: Στυλιανὸς Π. Παυλίδης

Οἱ Σκοποὶ μου οἱ Προσωπικοί

Θέλω νὰ σ' ἀγαπῶ, χωρὶς νὰ γαντζωθῷ ἐπάνω σου
νὰ σὲ σέβομαι, χωρὶς νὰ σὲ βαθμολογῶ
νὰ εἶμαι μαζί σου, χωρὶς νὰ παραβιάζω τὰ ὅρια σου
νὰ σὲ προσκαλῶ, χωρὶς νά σοῦ τὸ ἀπαιτῶ
νὰ σὲ ἐγκαταλείψω, χωρὶς νὰ μοῦ δημιουργηθεῖ αἴσθημα ἐνοχῆς
νὰ σοῦ ἀσκῶ κριτική, χωρὶς νὰ σὲ κατηγορῶ
νὰ σὲ βοηθῶ χωρὶς νὰ σὲ προσβάλλω.

Aν κι ἐγὼ μπορῶ νὰ λάβω αὐτὰ ἀπὸ ἐσένα,
τότε μποροῦμε πράγματι νὰ συναντηθοῦμε
καὶ νὰ ἐμπλουτιστεῖ ὁ ἕνας ἀπὸ τὸν ἄλλον.

Μετάφραση ἀπὸ τὴ γερμανική: Στυλιανὸς Π. Παυλίδης

Τὸ Ἑλληνικὸν Ἵδρυμα ΝΓΠ καὶ Συστημικῶν Λύσεων καὶ τὸ λογότυπό του εἶναι κατοχυρωμένα σήματα ὑπηρεσιῶν τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἱδρύματος ΝΓΠ καὶ Συστημικῶν Λύσεων [Hellenic/Greek Institute for NLP and Systemic Solutuions]. Ἀπαγορεύεται ἡ δίχως ἄδεια ἀναπαραγωγὴ αὐτῆς τῆς σελίδας καὶ τοῦ περιεχομένου της. This page, and all contents, are Copyright © by Stylianos P. Paulides, Athens, Greece.
© 1997- Ἑλληνικὸν Ἳδρυμα ΝΓΠ καὶ Συστημικῶν Λύσεων.
| Ἐπικοινωνία | Περιεχόμενα | Πρόγραμμα | Σελίδα Ὑποδοχῆς| Ὂπισθεν |