Στέφανος Ράνσιμαν
Ἀπόσπασμα | Βιογραφία | Βιβλιογραφία Extract | Biography | Bibliography Auszug | Biographie | Bibliographie
Τὸ Βυζάντιο καὶ
ἡ Τέχνη

Κάποιοι ὑποστηρίζουν ὅτι τὸ Βυζάντιο δὲν εἶχε τέχνη. Τότε αὐτοί δὲν πρέπει νὰ ξέρουν τίποτε ἀπὸ τέχνη. Ἡ βυζαντινὴ τέχνη ἦταν ἀπὸ τὶς μεγαλύτερες σχολὲς τέχνης παγκοσμίως. Κανένας ἀρχαῖος Ἕλληνας δὲν θὰ μποροῦσε νὰ κτίσει τὴν Ἁγία Σοφία, αὐτὸ ἀπαιτοῦσε πολὺ βαθιὰ τεχνικὴ γνώση. Κάποιοι, ξέρετε, ὑποστηρίζουν, ὅτι ἡ βυζαντινὴ τέχνη εἶναι στατική. Δὲν ἦταν καθόλου στατική, ἀλλὰ ἦταν μιὰ σχολὴ τέχνης ἀπὸ τὶς σημαντικότερες στὸν κόσμο, ποὺ ὅσο περνὰ ὁ καιρὸς ἐκτιμάται ὅλο καὶ περισσότερο, κι ὅσοι ἕλληνες διανοούμενοι σᾶς λένε ὅτι τὸ Βυζάντιο δὲν δημιούργησε τίποτε, εἶναι τυφλοί.

Πηγή: Μυριόβιβλος

Περὶ τῆς ἁλώσεως τῆς Κωνσταντινουπόλεως

Ἡ τραγωδία ἦταν τελική.

Στὶς 29 Μαίου τοῦ 1453 ἕνας Πολιτισμὸς σαρώθηκε ἀμετάκλητα. Εἶχε ἀφήσει μία ἔνδοξη Κληρονομιὰ στὰ γράμματα καὶ στὴν Τέχνη. Εἶχε βγάλει Χῶρες ὁλόκληρες ἀπὸ τὴν βαρβαρότητα καὶ εἶχε δώσει σὲ ἄλλες τὴν ἐκλέπτυνση τῶν ἠθῶν. Ἡ δύναμή του καὶ ἡ εὐφυία του προστάτεψαν πολλοὺς αἰῶνες τὴν Χριστιανοσύνη.

Γιὰ 11 αἰῶνες ἡ Κωνσταντινούπολις ἦταν τὸ κέντρο ἑνὸς κόσμου φωτός.

Τὸ ζωηρὸ πνεῦμα, τὰ ἐνδιαφέροντα καὶ ἡ ἀγάπη γιὰ τὴν ὀμορφιὰ τῶν Ἑλλήνων, ἡ ὑπερήφανη ἰσχὺς καὶ ἡ ἱκανότητα τῶν Ρωμαίων, ἡ ὑπερβατικὴ ὁρμὴ τῶν Χριστιανῶν τῆς Ἀνατολῆς, ποὺ εἶχαν ἐνωθεῖ σὲ ἕνα ρευστὸ εὐπαθὲς σύνολο ὅλα τώρα ἀποκοιμήθηκαν. Ἡ Κωνσταντινούπολις ἔγινε ἡ ἕδρα τῆς θηριωδίας, τῆς ἀμάθειας, τῆς μεγαλόπρεπης ἀκαλαισθησίας.

Πηγή: Ὁ Βυζαντινός Πολιτισμός,
Ἐκδόσεις Γαλαξία-Ἐρμείας, Ἀθήνα 1966

Ἡ Δυτικὴ Εὐρώπη καὶ τὸ χρέος της ποὺ ὄφειλε στοὺς Ἕλληνας

Ἡ Δυτικὴ Εὐρώπη μὲ προγονικὲς ἀναμνήσεις ζηλοτυπίας πρὸς τὸν Βυζαντινὸ Πολιτισμὸ μὲ τοὺς Πνευματικούς της Συμβούλους νὰ καταγγέλλουν τοὺς Ὀρθοδόξους ὣς ἁμαρτωλοὺς σχισματικοὺς καὶ μὲ μία κατατρίχουσα αἴσθηση ἐνοχῆς ἐπειδὴ ἐγκατέλειψε τὴν Πόλη, προτίμησε νὰ ἀγνοήση τὸ Βυζάντιο. Δὲν μποροῦσε ὅμως νὰ διαγράψη τὸ χρέος ποὺ ὄφειλε στοὺς Ἕλληνας. Θεώρησε ὅμως ὅτι ἤτανε ὑποχρεωμένη μόνο στὴν Κλασσικὴ ἐποχή. Οἱ Φιλέλληνες ποὺ ἦρθαν νὰ πάρουν μέρος στὸν Πόλεμο τῆς Ἀνεξαρτησίας ( 1821 ) μιλοῦσαν γιὰ τὸν Θεμιστοκλὴ καὶ τὸν Περικλῆ ἀλλὰ ποτὲ γιὰ τὸν Κωνσταντῖνο τὸν Παλαιολόγο.

Πηγή: Ἡ Ἄλωσις τῆς Κωνσταντινουπόλεως 1453
Ἐκδόσεις Παπαδήμας

Τὸ Ἑλληνικὸν Ἵδρυμα ΝΓΠ καὶ Συστημικῶν Λύσεων καὶ τὸ λογότυπό του εἶναι κατοχυρωμένα σήματα ὑπηρεσιῶν τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἱδρύματος ΝΓΠ καὶ Συστημικῶν Λύσεων [Hellenic/Greek Institute for NLP and Systemic Solutuions]. Ἀπαγορεύεται ἡ δίχως ἄδεια ἀναπαραγωγὴ αὐτῆς τῆς σελίδας καὶ τοῦ περιεχομένου της. This page, and all contents, are Copyright © by Stylianos P. Paulides, Athens, Greece.
© 1997- Ἑλληνικὸν Ἳδρυμα ΝΓΠ καὶ Συστημικῶν Λύσεων.
| Ἐπικοινωνία | Περιεχόμενα | Πρόγραμμα | Σελίδα Ὑποδοχῆς| Ὂπισθεν |