Κωνσταντῖνος Μιλτιάδης
Ἀπόσπασμα | Βιογραφία | Βιβλιογραφία Extract | Biography | Bibliography Auszug | Biographie | Bibliographie
  • Παλαιὰ Διαθήκη
    Ἐκδόσεις Ἁρμός, Ἀθῆναι 2008, σελίδες 99.
    Μιλῶντας μιὰ γλῶσσα σύγχρονη, οἱ μελέτες τοῦ Μιλιτιάδου Κωνστανίνου, καθηγητοῦ τῆς Παλαιᾶς Διαδήκης στὸ Ἀριστοτέλειο Πανεμιστήμιο, ρίχνουν φῶς σὲ μιὰ σειρὰ συγχύσεων, ἄγνοιας καὶ παραναγνώσεων.

Τὸ Ἑλληνικὸν Ἵδρυμα ΝΓΠ καὶ Συστημικῶν Λύσεων καὶ τὸ λογότυπό του εἶναι κατοχυρωμένα σήματα ὑπηρεσιῶν τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἱδρύματος ΝΓΠ καὶ Συστημικῶν Λύσεων [Hellenic/Greek Institute for NLP and Systemic Solutuions]. Ἀπαγορεύεται ἡ δίχως ἄδεια ἀναπαραγωγὴ αὐτῆς τῆς σελίδας καὶ τοῦ περιεχομένου της. This page, and all contents, are Copyright © by Stylianos P. Paulides, Athens, Greece.
© 1997- Ἑλληνικὸν Ἳδρυμα ΝΓΠ καὶ Συστημικῶν Λύσεων.
| Ἐπικοινωνία | Περιεχόμενα | Πρόγραμμα | Σελίδα Ὑποδοχῆς| Ὂπισθεν |