Ἰωάννης Μακρυγιάννης
Ἀπόσπασμα | Βιογραφία | Βιβλιογραφία Extract | Biography | Bibliography Auszug | Biographie | Bibliographie
ΑΠΟΜΝΗΜΟ-ΝΕΥΜΑΤΑ

Τὸ Ἔθνος ἀφανίστη ὅλως διόλου καὶ ἡ θρησκεία ἐκκλησία εἰς τὴν πρωτεύουσα δὲν εἶναι καὶ μᾶς γελᾶνε ὅλος ὁ κόσμος. ...
Ὅ,τι τοῦ λὲς ἡ θρησκεία δὲν εἶναι τίποτας!
Ἀλλοίμονο ῾σ ἐκείνους ὁποῦ χύσανε τὸ αἷμα τους καὶ θυσιάσανε τὸ δικόν τους νὰ ἰδοῦνε τὴν πατρίδα τους νὰ εἶναι τὸ γέλασμα ὅλου τοῦ κόσμου καὶ νὰ καταφρονιῶνται τ᾿ ἀθῷα αἵματα ὁποῦ χύθηκαν!

***

Ὅταν μοῦ πειράζουν τὴν πατρίδα μου καὶ θρησκεία μου,
θὰ μιλήσω, θὰ ῾νεργήσω
κι᾿ ὅ,τι θέλουν ἂς μοῦ κάμουν.

ἀντιραφή: Νεκτάριος Μαμαλοῦγκος

***

Ἄν μᾶς ἔλεγε κανένας
αὐτείνη τὴν λευτεριὰ ὁπού θὰ γευόμαστε,
θὰ περικαλούσαμε τὸν Θεὸν
νὰ μᾶς ἀφῆσει εἰς τοὺς Τούρκους ἄλλα τόσα χρόνια,
ὅσο νὰ γνωρίσουν οἱ ἄνθρωποι,
τί θὰ εἰπεῖ πατρίδα, τί θὰ εἰπεῖ θρησκεῖα,
τί θὰ εἰπεῖ φιλοτιμία, ἀρετὴ καὶ τιμιότη…

***

ἐμεῖς ἀπ' οὗλα εἶμαστε ἀδύνατοι·
ὅμως ὁ Θεὸς φυλάγει καὶ τοὺς ἀδύνατους·
καὶ ἂν πεθάνομεν, πεθαίνομεν διὰ τὴν πατρίδα μας,
διὰ τὴν θρησκείαν μας, καὶ πολεμοῦμεν ὅσο μποροῦμεν ἐναντίον τῆς τυραγνίας.

***

εἶναι δυνατὸς ὅμως ὁ Θεὸς ὁποὺ μᾶς προστατεύει καὶ
θὰ δείξωμεν τὴν τύχη μας σ' αὐτὲς τὶς θέσεις τὶς ἀδύνατες.

***

πατρίδα, πατρίδα, ἤσουνε ἄτυχη
ἀπὸ ἀνθρώπους νὰ σὲ κυβερνήσουν!
μόνος ὁ Θεὸς, μόνος ὁ ἀληθινὸς αὐτὸς
κι ὁ δίκιος κυβερνήτης σὲ κυβερνεῖ καὶ
σὲ διατηρεῖ ἀκόμα!

***

πῆγα, στοχάστηκα καὶ τἄβαλα ὅλα ὀμπρὸς
καὶ σκοτωμὸν καὶ κιντύνους καί ἀγῶνες,
θὰ τὰ πάθω
διὰ τὴν ἐλευθερίαν τῆς πατρίδος μου
καί θρησκείας μου.

Ἰωάννης Μακρυγιάννης (1794 - 1864)
πηγή: Ἀπόστολος Ε. Βακαλόπουλος, Ἱστορία τοῦ Νέου Ἑλληνισμοῦ,
τόμος Ζ', σελ. 136, 138, 143, 144.
ἐκδοτικὸς οἶκος Ἀντ. Σταμούλη, Θεσσαλονική 1986.

Τὸ Ἑλληνικὸν Ἵδρυμα ΝΓΠ καὶ Συστημικῶν Λύσεων καὶ τὸ λογότυπό του εἶναι κατοχυρωμένα σήματα ὑπηρεσιῶν τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἱδρύματος ΝΓΠ καὶ Συστημικῶν Λύσεων [Hellenic/Greek Institute for NLP and Systemic Solutuions]. Ἀπαγορεύεται ἡ δίχως ἄδεια ἀναπαραγωγὴ αὐτῆς τῆς σελίδας καὶ τοῦ περιεχομένου της. This page, and all contents, are Copyright © by Stylianos P. Paulides, Athens, Greece.
© 1997- Ἑλληνικὸν Ἳδρυμα ΝΓΠ καὶ Συστημικῶν Λύσεων.
| Ἐπικοινωνία | Περιεχόμενα | Πρόγραμμα | Σελίδα Ὑποδοχῆς| Ὂπισθεν |