Εὐχὴ Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς
τοῦ Ὁσίου Ἐφραὶμ τοῦ Σύρου
Ἀπόσπασμα | Βιογραφία | Βιβλιογραφία Extract | Biography | Bibliography Auszug | Biographie | Bibliographie

Πρωτᾶτο, Ἅγιον Ὄρος,
τοιχογραφία, ἀρχὲς ΙΔ' αἰ.

Κύριε καὶ Δέσποτα τῆς ζωῆς μου,
πνεῦμα ἀργίας, περιεργίας,
φιλαρχίας καὶ ἀργολογίας
μὴ μοι δῷς.

Πνεῦμα δὲ
σοφροσύνης, ταπεινοφροσύνης,
ὑπομονῆς καὶ ἀγάπης
χάρισαί μοι τῷ σῷ δούλῳ.

Ναὶ, Κύριε Βασιλεῦ,
δώρησαί μοι τοῦ ὀρᾶν τὰ ἐμὰ πταίσματα
καὶ μὴ κατακρίνειν τὸν ἀδελφόν μου·
ὅτι εὐλογητὸς εἶ
εἰς τοὺς αἰώνας τῶν αἰώνων. Ἀμὴν.

Τὸ Ἑλληνικὸν Ἵδρυμα ΝΓΠ καὶ Συστημικῶν Λύσεων καὶ τὸ λογότυπό του εἶναι κατοχυρωμένα σήματα ὑπηρεσιῶν τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἱδρύματος ΝΓΠ καὶ Συστημικῶν Λύσεων [Hellenic/Greek Institute for NLP and Systemic Solutuions]. Ἀπαγορεύεται ἡ δίχως ἄδεια ἀναπαραγωγὴ αὐτῆς τῆς σελίδας καὶ τοῦ περιεχομένου της. This page, and all contents, are Copyright © by Stylianos P. Paulides, Athens, Greece.
© 1997- Ἑλληνικὸν Ἳδρυμα ΝΓΠ καὶ Συστημικῶν Λύσεων.
| Ἐπικοινωνία | Περιεχόμενα | Πρόγραμμα | Σελίδα Ὑποδοχῆς| Ὂπισθεν |