Κωνσταντῖνος Χατζηαντωνίου
Ἀπόσπασμα | Βιογραφία | Βιβλιογραφία Extract | Biography | Bibliography Auszug | Biographie | Bibliographie
  • Μικρὰ Ἀσία. Ὁ Ἀπελευθερωτικός Ἀγώνας (1919-1922), Ὲκδόσις Ἰωλκός, Ἀθήνα 2003, Γ᾿ Ἀναθεωρημένη Ἔκδοσις.
    Ἡ Μικρασιατική Ἐκστρατεία ὑπῆρξε ἡ πιὸ ἠρωϊκὴ περίοδος τῆς νεοελληνικῆς ἱστορίας, αὐτὴ ποὺ σφράγισε τὴν ζωὴ καὶ τὴν μοῖρα τοῦ Ἑλληνισμοῦ. Ὁ συγγραφέας - ἐρευνητὴς Κώστας Χατζηαντωνίου μὲ τὸ βιβλίο Μικρὰ Ἀσία καταγράφει μὲ λεπτομέρειες τὶς στρατιωτικές, διπλωματικὲς καὶ πολιτικὲς παραμέτρους μιᾶς ἐποποιίας ποὺ ἄρχισε μὲ τὸ θαῦμα τῆς Μεγάλης Ἑλλάδας καὶ τελείωσε μὲ τὴν συμφορὰ τῆς προσφυγιᾶς. Ἡ πίστη, ὁ ἀγώνας, οἱ νίκες ἀλλὰ καὶ ἡ διχόνοια, ἡ ἧττα, ἡ φυγὴ ζωντανεύουν μέσα ἀπὸ σελίδες γραμμένες μὲ ζῆλο καὶ ἐπίμονη ἀναζήτηση τῆς ἀλήθειας γιὰ μιὰ ἐπιχείρηση ποὺ μποροῦσε νὰ ἔλθει σὲ αἴσιο πέρας ἄν οἱ Ἕλληνες ἦσαν ἀντάξιοι τῆς ἱστορικής εὐκαιρίας...
Τὸ Ἑλληνικὸν Ἵδρυμα ΝΓΠ καὶ Συστημικῶν Λύσεων καὶ τὸ λογότυπό του εἶναι κατοχυρωμένα σήματα ὑπηρεσιῶν τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἱδρύματος ΝΓΠ καὶ Συστημικῶν Λύσεων [Hellenic/Greek Institute for NLP and Systemic Solutuions]. Ἀπαγορεύεται ἡ δίχως ἄδεια ἀναπαραγωγὴ αὐτῆς τῆς σελίδας καὶ τοῦ περιεχομένου της. This page, and all contents, are Copyright © by Stylianos P. Paulides, Athens, Greece.
© 1997- Ἑλληνικὸν Ἳδρυμα ΝΓΠ καὶ Συστημικῶν Λύσεων.
| Ἐπικοινωνία | Περιεχόμενα | Πρόγραμμα | Σελίδα Ὑποδοχῆς| Ὂπισθεν |