Κωνσταντῖνος Π. Καβάφης
Ἀπόσπασμα | Βιογραφία | Βιβλιογραφία Extract | Biography | Bibliography Auszug | Biographie | Bibliographie

ΕΝ ΜΕΓΑΛΗι ΕΛΛΗΝΙΚΗι ΑΠΟΙΚΙΑι, 200 π.Χ. (1928)

Ὅτι τὰ πράγματα δὲν βαίνουν κατ' εὐχὴν στὴν Ἀποικία
δὲν μέν' ἡ ἐλάγιστη ἀμφιβολία
καὶ μ' ὅλο ποὺ ὁπωσοῦν τραβοῦμ' ἐμπρός,
ἴσως, καθῶς νομίζουν οῦκ ὀλίγοι, νὰ ἔφθασε ὁ καιρὸς
νὰ φέρουμε Πολιτικὸ Ἀναμορφωτή.

῞Ομως τὸ πρόσκομμα κ' ἡ δυσκολία
εἶναι ποὺ κάμνουνε μιὰ ἱστορία
μεγάλη κάθε πρᾶγμα οἱ Ἀναμορφωταὶ
αὐτοί. (Εὐτύχημα θὰ ἦταν ἄν ποτὲ
δὲν τοὺς χρειαζόταν κανείς.) Γιὰ κάθε τί,
γιὰ τὸ παραμικρὸ ρωτοῦνε κ' ἐξετάζουν,
κ' εὐθὺς στὸν νοῦ τους ριζικὲς μεταρρυθμίσεις βάζουν,
μὲ τὴν ἀπαίτησι νὰ ἐκτελεσθοῦν ἄνευ ἀναβολῆς.

Ἔχουνε καὶ μιὰ κλίσι στὲς θυσίες.
Παραιτηθεῖτε ἀπὸ τὴν κτῆσιν σας ἐκείνη·
ἡ κατοχὴ σας εἶν' ἐπισφαλῆς :
ἡ τέτοιες κτήσεις ἀκριβῶς βλάπτουν τὲς Ἀποικίες.
Παραιτηθεῖτε ἀπὸ τὴν πρόσοδον αὐτή,
κι ἀπὸ τὴν ἄλληνα τὴν συναφῆ,
κι ἀπὸ τὴν τρίτη τοῦτην: ὡς συνέπεια φυσική·
εἶναι μὲν οὐσιώδεις, ἀλλὰ τί νὰ γίνει ;
σᾶς δημιουργοῦν μιὰ ἐπιβλαβῆ εὐθύνη.

Κι ὅσο στὸν ἔλεγχό τους προχωροῦνε,
βρίσκουν περιττά, καὶ νὰ παυθοῦν ζητοῦνε·
πράγματα ποὺ ὅμως δύσκολα τὰ καταργεῖ κανείς.

Κι ὅταν, μὲ τὸ καλό, τελειώσουνε τὴν ἐργασία,
κι ὁρίζοντες καὶ περικόψαντες τὸ πᾶν λεπτομερῶς,
ἀπέλθουν, παίρνοντας καὶ τὴν δικαία μισθοδοσία,
νὰ δοῦμε τί ἀπομένει πιά, μετὰ
τόση δεινότητα χειρουργική.-

Ἴσως δὲν ἔφθασεν ἀκόμη ὁ καιρός.
Νὰ μὴ βιαζόμεθα· εἶν' ἐπικίνδυνον πρᾶγμα ἡ βία.
Τὰ πρόωρα μέτρα φέρνουν μεταμέλεια.
Ἔχει ἄτοπα πολλά, βεβαίως καὶ δυστυχῶς, ἡ Ἀποικία.
Ὅμως ὑπάρχει τὶ τὸ ἀνθρώπινον χωρὶς ἀτέλεια ;
Καὶ τέλος πάντων, νὰ, τραβοῦμ' ἐμπρός.

Πηγή: Κ. Π. ΚΑΦΑΦΗ, ΑΠΑΝΤΑ Ι, ἐκδόσεις Ἴκαρος, Ἀθῆναι,
ι' φωτολιθογραφικὴ ἀνατύπωσις, Δεκέμβριος 1975, σελ. Β 66

Σημειώσεις
  • Ὁ Καβάφης δὲν ἐντοπίζει τὴν ἀποικία παρὰ μόνο χρονικά : τὸ 200 π.Χ. δηλώνει τὴν καμπὴ τῆς ἑλληνιστικῆς ἐποχῆς – τὴν ἐμφάνιση τῶν Ρωμαίων ὡς διαιτητῶν τοῦ Ἑλληνισμοῦ – δέκα χρόνια πρὶν ἀπὸ τὴν ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ.
  • Πολιτικό Ἀναμορφωτή : ὁ Καβάφης «δὲν ἀνήκει στὸ σόι τῶν ἀναμορφωτῶν. Αὐτοὺς τοὺς πουριτανοὺς τοὺς ἀντιπαθεῖ φανερά, ὅπως φαίνεται στὰ ποιήματά του γιὰ τὸν Ἰουλιανὸ ἢ στὸ Ἐν μεγάλῃ Ἑλληνικῇ ἀποκίᾳ» (Σεφέρης, Δοκιμές, 1962, σελ. 347).

Πηγή: Κ. Π. ΚΑΦΑΦΗ, ΑΠΑΝΤΑ Ι, ἐκδόσεις Ἴκαρος, Ἀθῆναι,
ι' φωτολιθογραφικὴ ἀνατύπωσις, Δεκέμβριος 1975, σελ. Β 111

Τὸ Ἑλληνικὸν Ἵδρυμα ΝΓΠ καὶ Συστημικῶν Λύσεων καὶ τὸ λογότυπό του εἶναι κατοχυρωμένα σήματα ὑπηρεσιῶν τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἱδρύματος ΝΓΠ καὶ Συστημικῶν Λύσεων [Hellenic/Greek Institute for NLP and Systemic Solutuions]. Ἀπαγορεύεται ἡ δίχως ἄδεια ἀναπαραγωγὴ αὐτῆς τῆς σελίδας καὶ τοῦ περιεχομένου της. This page, and all contents, are Copyright © by Stylianos P. Paulides, Athens, Greece.
© 1997- Ἑλληνικὸν Ἳδρυμα ΝΓΠ καὶ Συστημικῶν Λύσεων.
| Ἐπικοινωνία | Περιεχόμενα | Πρόγραμμα | Σελίδα Ὑποδοχῆς| Ὂπισθεν |