Κωνσταντῖνος Π. Καβάφης
Ἀπόσπασμα | Βιογραφία | Βιβλιογραφία Extract | Biography | Bibliography Auszug | Biographie | Bibliographie

ΘΕΡΜΟΠΥΛΕΣ (1903)

Τιμὴ σὲ κείνους ὅπου στὴ ζωή των
ὥρισαν καὶ φυλάγουν Θερμοπύλες.
Ποτὲ ἀπὸ τὸ χρέος μὴ κινοῦντες·
δίκαιοι κ΄ ἴσιοι σ' ὅλες των τὲς πράξεις,
ἀλλὰ μὲ λύπη κιόλας κι εὐσπλαχνία·
γενναῖοι ὁσάκις εἶναι πλούσιοι, κι ὅταν
εἶναι πτωχοί, παλ' εἰς μικρὸν γενναῖοι,
πάλι συντρέχοντες ὅσο μποροῦνε·
πάντοτε τὴν ἀλήθεια ὀμιλοῦντες,
πλὴν χωρὶς μίσος γιὰ τοὺς ψευδομένους.

Καὶ περισσότερη τιμὴ τοὺς πρέπει
ὅταν προβλέπουν (καὶ πολλοὶ προβλέπουν)
πὼς ὁ Ἐφιάλτης θὰ φανεῖ στὸ τέλος,
κι οἱ Μῆδοι ἐπὶ τέλους θὰ διαβοῦνε.

Πηγή: Κ. Π. ΚΑΦΑΦΗ, ΑΠΑΝΤΑ Ι, ἐκδόσεις Ἴκαρος, Ἀθῆναι,
ι' φωτολιθογραφικὴ ἀνατύπωσις, Δεκέμβριος 1975, σελ. Α 103

Σημειώσεις
  • Οἱ Μῆδοι (Πέρσες) διάβηκαν τὶς Θερμοπύλες χάρη στὴν προδοσία τοῦ Ἐφιάλτου.
  • Γενναῖοι=γεννεόδωροι.

Πηγή: Κ. Π. ΚΑΦΑΦΗ, ΑΠΑΝΤΑ Ι, ἐκδόσεις Ἴκαρος, Ἀθῆναι,
ι' φωτολιθογραφικὴ ἀνατύπωσις, Δεκέμβριος 1975, σελ. Α 124

Τὸ Ἑλληνικὸν Ἵδρυμα ΝΓΠ καὶ Συστημικῶν Λύσεων καὶ τὸ λογότυπό του εἶναι κατοχυρωμένα σήματα ὑπηρεσιῶν τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἱδρύματος ΝΓΠ καὶ Συστημικῶν Λύσεων [Hellenic/Greek Institute for NLP and Systemic Solutuions]. Ἀπαγορεύεται ἡ δίχως ἄδεια ἀναπαραγωγὴ αὐτῆς τῆς σελίδας καὶ τοῦ περιεχομένου της. This page, and all contents, are Copyright © by Stylianos P. Paulides, Athens, Greece.
© 1997- Ἑλληνικὸν Ἳδρυμα ΝΓΠ καὶ Συστημικῶν Λύσεων.
| Ἐπικοινωνία | Περιεχόμενα | Πρόγραμμα | Σελίδα Ὑποδοχῆς| Ὂπισθεν |