Κωνσταντῖνος Π. Καβάφης
Ἀπόσπασμα | Βιογραφία | Βιβλιογραφία Extract | Biography | Bibliography Auszug | Biographie | Bibliographie
  • ΕΝ ΜΕΓΑΛΗι ΕΛΛΗΝΙΚΗι ΑΠΟΙΚΙΑι, 200 π.Χ. (1928)
    Ὁ Καβάφης δὲν ἐντοπίζει τὴν ἀποικία παρὰ μόνο χρονικά : τὸ 200 π.Χ. δηλώνει τὴν καμπὴ τῆς ἑλληνιστικῆς ἐποχῆς – τὴν ἐμφάνιση τῶν Ρωμαίων ὡς διαιτητῶν τοῦ Ἑλληνισμοῦ – δέκα χρόνια πρὶν ἀπὸ τὴν ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ. Ὑπάρχει στὸ ποιήμα αὐτὸ κάποια σχέσι μὲ τὸ σήμερα τῆς πατρίδας μας;
Τὸ Ἑλληνικὸν Ἵδρυμα ΝΓΠ καὶ Συστημικῶν Λύσεων καὶ τὸ λογότυπό του εἶναι κατοχυρωμένα σήματα ὑπηρεσιῶν τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἱδρύματος ΝΓΠ καὶ Συστημικῶν Λύσεων [Hellenic/Greek Institute for NLP and Systemic Solutuions]. Ἀπαγορεύεται ἡ δίχως ἄδεια ἀναπαραγωγὴ αὐτῆς τῆς σελίδας καὶ τοῦ περιεχομένου της. This page, and all contents, are Copyright © by Stylianos P. Paulides, Athens, Greece.
© 1997- Ἑλληνικὸν Ἳδρυμα ΝΓΠ καὶ Συστημικῶν Λύσεων.
| Ἐπικοινωνία | Περιεχόμενα | Πρόγραμμα | Σελίδα Ὑποδοχῆς| Ὂπισθεν |