Ἀριστοτέλης
Ἀπόσπασμα | Βιογραφία | Βιβλιογραφία Extract | Biography | Bibliography Auszug | Biographie | Bibliographie
Ὁ Θυμός
Ὁ καθένας μπορεῖ νὰ θυμώσει, αὐτὸ εἶναι εὔκολο.
Ἀλλά το νὰ θυμώσει κανεὶς μὲ τὸ σωστὸ ἄτομο,
στὸ σωστὸ βαθμὸ καὶ στὴ σωστὴ στιγμή,
γιὰ τὴ σωστὴ αἰτία καὶ μὲ τὸ σωστὸ τρόπο,
αὐτὸ δὲν εἶναι εὔκολο.
Ἡ γνῶσις

Πάντες ἂνθρωποι τοῦ εἰδέναι ὀρέγονται φύσει.

[Ὅλοι οἱ ἄνθρωποι ἀπὸ τὴ φύση τοὺς διψοῦν γιὰ γνώση.]

Τὸ Ἑλληνικὸν Ἵδρυμα ΝΓΠ καὶ Συστημικῶν Λύσεων καὶ τὸ λογότυπό του εἶναι κατοχυρωμένα σήματα ὑπηρεσιῶν τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἱδρύματος ΝΓΠ καὶ Συστημικῶν Λύσεων [Hellenic/Greek Institute for NLP and Systemic Solutuions]. Ἀπαγορεύεται ἡ δίχως ἄδεια ἀναπαραγωγὴ αὐτῆς τῆς σελίδας καὶ τοῦ περιεχομένου της. This page, and all contents, are Copyright © by Stylianos P. Paulides, Athens, Greece.
© 1997- Ἑλληνικὸν Ἳδρυμα ΝΓΠ καὶ Συστημικῶν Λύσεων.
| Ἐπικοινωνία | Περιεχόμενα | Πρόγραμμα | Σελίδα Ὑποδοχῆς| Ὂπισθεν |