Διάλογος περὶ παραδόσεως τῆς Κωνσταντινουπόλεως:
Ὁ σουλτάνος Μωάμεθ Β´ ὁ Πορθητής καὶ
ὁ αὐτοκράτωρ Κωνσταντῖνος ΙΑ´ ὁ Παλαιολόγος

Νόμισμα Κωνσταντῖνου ΙΑ´ τοῦ Παλαιολόγου

Διάλογος περὶ παραδόσεως

Σουλτάνος Μωάμεθ Β´ ὁ Πορθητής:
Ἢ τὴν Πόλιν λαμβάνω, ἢ ἡ Πόλις λαμβάνει με ζῶντα ἢ τεθνεῶτα.

Αὐτοκράτωρ Κωνσταντῖνος ΙΑ´ ὁ Παλαιολόγος:
Τὸ τὴν Πόλιν σοι δοῦναι οὐτ᾿ ἐμόν ἐστιν
οὐτ᾿ ἄλλων τῶν κατοικούντων ἐν ταύτῃ·
κοινῇ γνώμῃ πάντες αὐτοπροαιρέτως ἀποθανοῦμεν καὶ
οὐ φεισόμεθα τῆς ζωῆς ἡμῶν.

Ὁ Ἱερὸς Ναὸς τῆς Ἁγίας τοῦ Θεοῦ Σοφίας  Κωνσταντινουπόλεως

Ἐάλω ἡ Πόλις
(Ἱστορικός Δούξ)

Ὦ Πόλις, Πόλις πόλεων πασῶν κεφαλή!
Ὦ Πόλις, Πόλις κέντρου τῶν τεσσάρων τοῦ κόσμου μερῶν!
Ὦ Πόλις, Πόλις Χριστιανῶν καύχημα καὶ βαρβάρων ἀφανισμοί.
Ὦ Πόλις, Πόλις ἄλλη παράδεισος φυτευθεῖσα πρὸς δυσμάς,
ἔχουσα ἔνδον φυτὰ πάντοτα βρίθουσα καρποὺς πνευματικούς!
Ποῦ σου τὸ κάλλον, παράδεισε;

Ἀντιγραφή: www.nektarios.gr

Τὸ Ἑλληνικὸν Ἵδρυμα ΝΓΠ καὶ Συστημικῶν Λύσεων καὶ τὸ λογότυπό του εἶναι κατοχυρωμένα σήματα ὑπηρεσιῶν τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἱδρύματος ΝΓΠ καὶ Συστημικῶν Λύσεων [Hellenic/Greek Institute for NLP and Systemic Solutuions]. Ἀπαγορεύεται ἡ δίχως ἄδεια ἀναπαραγωγὴ αὐτῆς τῆς σελίδας καὶ τοῦ περιεχομένου της. This page, and all contents, are Copyright © by Stylianos P. Paulides, Athens, Greece.
© 1997- Ἑλληνικὸν Ἳδρυμα ΝΓΠ καὶ Συστημικῶν Λύσεων.
| Ἐπικοινωνία | Περιεχόμενα | Πρόγραμμα | Σελίδα Ὑποδοχῆς| Ὂπισθεν |