Πάρθεν ἡ Ρωμανία (Δημῶδες Ποντιακόν)


Πάρθεν ἡ Ρωμανία
(Δημῶδες Ποντιακόν)

Ἕναν πουλίν, καλὸν πουλὶν ἐβγαίν᾿ ἀπὸ τὴν Πόλιν,
οὐδὲ στ᾿ ἀμπέλια κόνεψεν οὐδὲ στὰ περιβόλιαν,
ἐπῆγεν καί-ν ἐκόνεψεν ἅ σου Ἠλί᾿ τὸν κάστρον.
Ἐσεῖξεν τ᾿ ἕναν τὸ φτερὸν σὸ αἷμα βουτεμένον,
ἐσεῖξεν τ᾿ ἄλλο τὸ φτερόν, χαρτὶν ἔχει γραμμένον,
Ἀτὸ κανεὶς κι ἀνέγνωσεν, οὐδ᾿ ὁ μητροπολίτης
ἕναν παιδίν, καλὸν παιδίν, ἔρχεται κι ἀναγνώθει.
Σίτ᾿ ἀναγνῶθ᾿ σίτε κλαίγει, σίτε κρούει τὴν καρδίαν.
«Ἀλὶ ἐμᾶς καὶ βάι ἐμᾶς, πάρθεν ἡ Ῥωμανία!»
Μοιρολογοῦν τὰ ἐκκλησιάς, κλαῖγνε τὰ μοναστήρια
κι ὁ Γιάννες ὁ Χρυσόστομον κλαίει, δερνοκοπιέται,
-Μὴ κλαῖς, μὴ κλαῖς Ἅϊ-Γιάννε μου, καὶ δερνοκοπισκᾶσαι
-Ἡ Ῥωμανία πέρασε, ἡ Ῥωμανία ῾πάρθεν.
-Ἡ Ῥωμανία κι ἂν πέρασεν, ἀνθεῖ καὶ φέρει κι ἄλλον.

Ἀντιγραφή: www.nektarios.gr

Ὁ Ἱερὸς Ναὸς τῆς Ἁγίας τοῦ Θεοῦ Σοφίας  Κωνσταντινουπόλεως

Ἐάλω ἡ Πόλις
(Ἱστορικός Δούξ)

Ὦ Πόλις, Πόλις πόλεων πασῶν κεφαλή!
Ὦ Πόλις, Πόλις κέντρου τῶν τεσσάρων τοῦ κόσμου μερῶν!
Ὦ Πόλις, Πόλις Χριστιανῶν καύχημα καὶ βαρβάρων ἀφανισμοί.
Ὦ Πόλις, Πόλις ἄλλη παράδεισος φυτευθεῖσα πρὸς δυσμάς,
ἔχουσα ἔνδον φυτὰ πάντοτα βρίθουσα καρποὺς πνευματικούς!
Ποῦ σου τὸ κάλλον, παράδεισε;

Ἀντιγραφή: www.nektarios.gr

Τὸ Ἑλληνικὸν Ἵδρυμα ΝΓΠ καὶ Συστημικῶν Λύσεων καὶ τὸ λογότυπό του εἶναι κατοχυρωμένα σήματα ὑπηρεσιῶν τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἱδρύματος ΝΓΠ καὶ Συστημικῶν Λύσεων [Hellenic/Greek Institute for NLP and Systemic Solutuions]. Ἀπαγορεύεται ἡ δίχως ἄδεια ἀναπαραγωγὴ αὐτῆς τῆς σελίδας καὶ τοῦ περιεχομένου της. This page, and all contents, are Copyright © by Stylianos P. Paulides, Athens, Greece.
© 1997- Ἑλληνικὸν Ἳδρυμα ΝΓΠ καὶ Συστημικῶν Λύσεων.
| Ἐπικοινωνία | Περιεχόμενα | Πρόγραμμα | Σελίδα Ὑποδοχῆς| Ὂπισθεν |