Λεξικά

Ἑλληνικά

  • Γεωργίου Δ. ΜΠΑΜΠΙΝΙΩΤΗ, Λεξικὸ τῆς Νέας Ἑλληνικῆς Γλώσσας, Κέντρο Λεξικολογίας, Ἀθῆναι 1998

  • Δημητρίου Β. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΥ, Νέον Ὀρθογραφικὸν Ἑρμηνευτικὸν Λεξικὸν, ἔκδοσις Γ' ἐκσυγρονισμένη, Ἀθῆναι, 1970 (Ἐπιτομὴ τοῦ μεγάλου ἐννεατόμου λεξικοῦ ὅλης τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσης, τὸ ὁποῖο ἔλαβε τὸ πρῶτο βραβεῖον Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν). Ἐκδοτικὸς Οἶκος Χρ. Γιοβάνης, Ζωοδόχου Πηγῆς 7, Ἀθῆναι.

  • Ἰωάννου Δ. ΣΤΑΜΑΤΑΚΟΥ, Λεξικὸν τῆς Νέας Ἑλληνικῆς Γλώσσης, καθαρευούσης καὶ δημοτικῆς καὶ ἐκ τῆς νέας ἑλληνικῆς εἰς τὴν ἀρχαίαν, τρίτομο, Ἀθῆναι, 1952. Βιβλιοπρομηθευτική, Χαριλάου Τρικούπη 24.

  • Ἰωάννου Δ. ΣΤΑΜΑΤΑΚΟΥ, Λεξικὸν τῆς Ἀρχαίας Ἑλληνικῆς Γλώσσης, Ἀθῆναι, χ.χ. Βιβλιοπρομηθευτική, Χαριλάου Τρικούπη 24.

  • Θεολόγου ΒΟΣΤΑΝΤΖΟΓΛΟΥ, Ἀντιλεξικὸν ἢ Ὀνομαστικὸν τῆς Νεοελληνικῆς Γλώσσης, δευτέρα ἔκδοσις, Ἀθῆναι, χ.χ.

  • Θεολόγου ΒΟΣΤΑΝΤΖΟΓΛΟΥ, Εἰκονογραπτὸν, Ὀνομαστικὸν τῆς Νεοελληνικῆς Γλῶσσης (μὲ πίνακας εἰκόνων ἀπὸ τὸ γερμανικὸν, ἐγκυκλοπαιδικὸν λεξικὸν Duden), Ἀθῆναι, 1975.

Λατινοελληνικὰ

  • Στεφάνου Α. ΚΟΥΜΑΝΟΥΔΗ, Λεξικὸν Λατινοελληνικὸν τοῦ
    Ἑρρίκου Οὐλερίχου (Heinrich Ulrich), ἐκδόσεις Γρηγόρης, Ἀθῆναι, 2006
Τὸ Ἑλληνικὸν Ἵδρυμα ΝΓΠ καὶ Συστημικῶν Λύσεων καὶ τὸ λογότυπό του εἶναι κατοχυρωμένα σήματα ὑπηρεσιῶν τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἱδρύματος ΝΓΠ καὶ Συστημικῶν Λύσεων [Hellenic/Greek Institute for NLP and Systemic Solutuions]. Ἀπαγορεύεται ἡ δίχως ἄδεια ἀναπαραγωγὴ αὐτῆς τῆς σελίδας καὶ τοῦ περιεχομένου της. This page, and all contents, are Copyright © by Stylianos P. Paulides, Athens, Greece.
© 1997- Ἑλληνικὸν Ἳδρυμα ΝΓΠ καὶ Συστημικῶν Λύσεων.
| Ἐπικοινωνία | Περιεχόμενα | Πρόγραμμα | Σελίδα Ὑποδοχῆς| Ὂπισθεν |