Τὸ Ἑλληνικὸν Ἵδρυμα ΝΓΠ καὶ Συστημικῶν Λύσεων
Ὁ πιὸ κατάλληλος καὶ ἔμπειρος χῶρος ἀκόμη καὶ γιὰ τοὺς πιὸ ἀπαιτητικούς ἀνθρώπους ἀναφορικά μὲ τὴν
  • Συναισθηματικὴ Ἀγωγή
  • Γόνιμη Επικοινωνία καὶ
  • Προσωπικὴ Καλλιέργεια.
Ὁ Σκοπός

ΤὸἙλληνικὸ Ἵδρυμα ΝΓΠ καὶ Συστημικῶν Λύσεων –ἀγγλιστὶ Hellenic Institute for NLP and Systemic Solutions– ἱδρύθηκε τὸ 1997 ἀπὸ τὸν Στυλιανὸ Π. Παυλίδη. Εἶναι ὁ ἐπίσημος ἀντιπρόσωπος διαφόρων ἐπικοινωνιολογικῶν καὶ συμβουλευτικῶν σχολῶν στὴν Ἑλλάδα.

Τὸ Ἑλληνικὸ Ἵδρυμα ΝΓΠ καὶ Συστημικῶν Λύσεων παρακολουθεῖ στενὰ τὶς ἐξελίξεις στὸ τομέα του καὶ διατηρεῖ ἐπιστημονικὲς ἐπαφὲς μὲ διακεκριμένα ἱδρύματα στὴν Γερμανία, Αὐστρία καὶ ΗΠΑ.

Ὁ σκοπός τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἱδρύματος ΝΓΠ καὶ Συστημικῶν Λύσεων εἶναι νὰ κάνει προσιτὴ τὴν γνώσι τοῦ ΝΓΠ, τῶν Συστημικῶν Λύσεων καὶ τῆς Ὑπαρξιακῆς Ἀναλύσεως (Βίκτωρ Φράνκλ) μὲ Ἀκεραιότητα, Ποιότητα καὶ Δημιουργικότητα.

Ἡ Πιστοποίησις

Τὰ διπλώματα τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἱδρύματος ΝΓΠ καὶ Συστημικῶν Λύσεων –ἀγγλιστὶ certification– πληροῦν τὶς προδιαγραφὲς τῶν σημαντικότερων ΝΓΠ-Ὀργανώσεων (The Society of Neuro-Linguistic Programming ‑ Bandler and Associates (σύνδεσμος ΗΠΑ ΝΓΠ), NLP University ‑ Dynamic Learning Center ‑ Robert Dilts (σύνδεσμος ΗΠΑ ΝΓΠ), Deutscher Verband für Neuro-Linguistisches Programmieren e.V. (γερμανικός σύνδεσμος ΝΓΠ), Österreichischer Verband für Neuro-Linguistisches Programmieren (αὐστριακός σύνδεσμος ΝΓΠ), κ.ἄ.) καὶ εἶναι διεθνῶς ἀναγνωρισμένα.

Μὲ νοῦ καὶ
μὲ καρδιά

Τὸ σύνθημά του εἶναι: Ἂς χαράξουμε νέους δρόμους «μὲ νοῦ καὶ μὲ καρδιά».

Τὸ Ἑλληνικὸν Ἵδρυμα ΝΓΠ καὶ Συστημικῶν Λύσεων καὶ τὸ λογότυπό του εἶναι κατοχυρωμένα σήματα ὑπηρεσιῶν τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἱδρύματος ΝΓΠ καὶ Συστημικῶν Λύσεων [Hellenic/Greek Institute for NLP and Systemic Solutuions]. Ἀπαγορεύεται ἡ δίχως ἄδεια ἀναπαραγωγὴ αὐτῆς τῆς σελίδας καὶ τοῦ περιεχομένου της. This page, and all contents, are Copyright © by Stylianos P. Paulides, Athens, Greece.
© 1997- Ἑλληνικὸν Ἳδρυμα ΝΓΠ καὶ Συστημικῶν Λύσεων.
| Ἐπικοινωνία | Περιεχόμενα | Πρόγραμμα | Σελίδα Ὑποδοχῆς| Ὂπισθεν |