Ὁ Δρόμος πρὸς τὶς Μεγάλες Ἐπιδόσεις

 
Ὁ ἐπιχειρησιακός ΝΓΠ

Ὁ μαθηματικὸς Ριχάρδος Βάνδλερ (Dr. Richard Bandler) καὶ ὁ γλωσσολόγος καθηγητὴς πανεπιστημίου Ἰωάννου Γρίνδερ (John Grinder) ἀσχολήθηκαν στὶς ἀρχὲς τῆς δεκαετίας τοῦ ἑβδομῆντα μὲ τὴν ἐρώτηση, ποιὰ ἀκριβῶς εἶναι τὰ στοιχεῖα ἐκεῖνα ποὺ χαρακτηρίζουν τοὺς ἐπιτυχεῖς ἀνθρώπους στὴν ἐπικοινωνία.

Ποιὰ πρότυπα, ἀγγλιστὶ pattern, ἐπικοινωνίας καὶ λεκτικὰ στοιχεῖα χρησιμοποιοῦν οἱ ἄνθρωποι ποὺ ἐπικοινωνοῦν μὲ ἐπιτυχία;

Ὁ Βάνδλερ καὶ ὁ Γρίνδερ ἀνακάλυψαν αὐτὰ τὰ στοιχεῖα μετὰ ἀπὸ προσεκτικὴ παρατήρηση καὶ ἀνάλυση τῶν «μάγων τῆς ἐπικοινωνίας» ὅπως ὁ Φρειδερῖκος Πέρλς (Friedrich Perls), ἡ Βιργινία Σατὶρ (Virginia Satir) καὶ ὁ Μίλτων Ἒρικσον (Milton Erickson).

Εἶχαν παρατηρήσει ὅτι παρὰ τὶς διαφορετικὲς μεθόδους ποὺ ἀκολουθοῦσαν οἱ Πέρλς, Σατὶρ καὶ Ἔρικσον, κατόρθωναν πολὺ σύντομα νὰ ἔρθουν σὲ βαθιὰ ἐπαφὴ μὲ τὸν συνομιλητή τους.

Aὐτοὶ οἱ «μάγοι» ὅμως μποροῦσαν νὰ κάνουν καὶ κάτι ἄλλο: Ἦταν σὲ θέση, σὲ ἕνα πολὺ μικρὸ χρονικὸ διάστημα νὰ ἀλλάζουν ἀποδοτικὰ καὶ οἰκολογικὰ τὴν ἀνθρώπινη συμπεριφορὰ μὲ ἕναν τρόπο γεμάτο σεβασμὸ καὶ νὰ πετυχαίνουν τοὺς οὐσιαστικοὺς στόχους τῶν πελατῶν τους.

Tο ἀποτέλεσμα αὐτῆς τῆς μελέτης ἦταν ἡ δημιουργία τοῦ Νεῦρο-Γλωσσολογικοῦ Προγραμματισμοῦ –ἀγγλιστὶ Νeuro-Linguistic Programming.

Τὸ Ἑλληνικὸν Ἵδρυμα ΝΓΠ καὶ Συστημικῶν Λύσεων καὶ τὸ λογότυπό του εἶναι κατοχυρωμένα σήματα ὑπηρεσιῶν τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἱδρύματος ΝΓΠ καὶ Συστημικῶν Λύσεων [Hellenic/Greek Institute for NLP and Systemic Solutuions]. Ἀπαγορεύεται ἡ δίχως ἄδεια ἀναπαραγωγὴ αὐτῆς τῆς σελίδας καὶ τοῦ περιεχομένου της. This page, and all contents, are Copyright © by Stylianos P. Paulides, Athens, Greece.
© 1997- Ἑλληνικὸν Ἳδρυμα ΝΓΠ καὶ Συστημικῶν Λύσεων.
| Ἐπικοινωνία | Περιεχόμενα | Πρόγραμμα | Σελίδα Ὑποδοχῆς| Ὂπισθεν |