Ἡ Πρακτικὴ Ἐφαρμογὴ τοῦ ΝΓΠ στὶς Ἐπιχειρήσεις

 
Ὁ ἐπιχειρησιακός ΝΓΠ

Mε τὸν καιρὸ ὁ ΝΓΠ ἀνέπτυξε μερικὰ ἐξαιρετικὰ ἱκανά «ἐργαλεῖα» γιὰ τὴν ἐπικοινωνία καὶ ἀλλαγὴ σὲ μιὰ σειρὰ πεδίων ἐφαρμογῆς συμπεριλαμβανομένων τῆς ὑγείας καὶ τῆς ψυχοθεραπείας, τῆς ἐκπαίδευσης καὶ τῆς συμβουλευτικῆς γιὰ γονεῖς, καθὼς καὶ τοῦ διαχείρησης.

Στὸν ἐργασιακὸ τομέα εἶναι αὐτὰ τά «ἐργαλεῖα» πολὺ ὠφέλιμα, γιατὶ κάθε μάνατζερ μπορεῖ νὰ βελτιώσει τὴν καθοδηγητικὴ τοῦ ἱκανότητα καὶ μὲ καλύτερη κατανόηση τοῦ ἑαυτοῦ του καὶ τῶν συνεργατῶν τοῦ μπορεῖ νὰ καθοδηγεῖ πιὸ ὁλικὰ καὶ φιλόστοργα. Nέοι δρόμοι μποροῦν νὰ ἀνοίξουν, ἡ δημιουργικότητα καὶ οἱ καινοτομικές ἐξελίξεις μποροῦν νὰ πάρουν μιὰ τελείως καινούργια ἀξία στὴν ἐπιχείρηση.

Στὴ διαχείρηση καὶ τὸν ἐπιχειρησιακὸ τομέα γνωρίζουν τὰ διευθυντικὰ στελέχη πρὸ πολλοῦ ποιὸ δυναμικὸ κρύβεται πίσω ἀπὸ τὸ ἀκρώνυμο ΝΓΠ. Eῖναι ἕνα ἐργαλεῖο ποὺ βγάζει τὶς ἀνθρώπινες πηγὲς στὴν ἐπιφάνεια καὶ τὶς ἀξιοποιεῖ κατὰ τὸ καλύτερο δυνατόν. Aυτὸ εἶναι γιὰ κάθε ἐπιχείρηση ἕνας ἐμπλουτισμὸς καὶ πρὸ πάντων μία ἐπένδυση ποὺ μεταφράζεται ἄμεσα σὲ μεγαλύτερο κύκλο ἐργασιῶν καὶ ἀντιστοίχως μείωση τοῦ κόστους. Kαι γιὰ αὐτὸν ἀκριβῶς τὸ λόγο ἐπιβλήθηκε ὁ ΝΓΠ μὲ μεγάλη ἐπιτυχία στὸν ἐπιχειρησιακὸ τομέα.

ΝΓΠ ἐφαρμόζεται σήμερα σὲ 24 χῶρες καὶ ἐξαπλώνεται μὲ γοργοὺς ῥυθμούς.

Τὸ Ἑλληνικὸν Ἵδρυμα ΝΓΠ καὶ Συστημικῶν Λύσεων καὶ τὸ λογότυπό του εἶναι κατοχυρωμένα σήματα ὑπηρεσιῶν τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἱδρύματος ΝΓΠ καὶ Συστημικῶν Λύσεων [Hellenic/Greek Institute for NLP and Systemic Solutuions]. Ἀπαγορεύεται ἡ δίχως ἄδεια ἀναπαραγωγὴ αὐτῆς τῆς σελίδας καὶ τοῦ περιεχομένου της. This page, and all contents, are Copyright © by Stylianos P. Paulides, Athens, Greece.
© 1997- Ἑλληνικὸν Ἳδρυμα ΝΓΠ καὶ Συστημικῶν Λύσεων.
| Ἐπικοινωνία | Περιεχόμενα | Πρόγραμμα | Σελίδα Ὑποδοχῆς| Ὂπισθεν |