Σὲ Ποιοὺς Ἀπευθύνεται ὁ Ἐπιχειρησιακὸς ΝΓΠ;

 
Ὁ ἐπιχειρησιακός ΝΓΠ

  • Σὲ διευθυντικὰ καὶ διοικητικὰ στελέχη ἐπιχειρήσεων
  • Σὲ ὅλα τὰ στελέχη ἐπιχειρήσεων, ποὺ μιὰ καλὴ καὶ ἀποτελεσματικὴ ἐπικοινωνία μὲ ἄλλα ἄτομα τοὺς εἶναι σημαντική, ὅπως π.χ. τὰ στελέχη τοῦ τμήματος πωλήσεων.
  • Σὲ ἄτομα ποὺ δίνουν σημασία γιὰ μία καλὴ ἐπικοινωνία στὴν προσωπικὴ ἢ τὴν ἐπαγγελματικὴ τοὺς σφαίρα καὶ ἐνδιαφέρονται γιὰ τὴν ἀνάπτυξη τῆς προσωπικότητάς τους.
Τὸ Ἑλληνικὸν Ἵδρυμα ΝΓΠ καὶ Συστημικῶν Λύσεων καὶ τὸ λογότυπό του εἶναι κατοχυρωμένα σήματα ὑπηρεσιῶν τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἱδρύματος ΝΓΠ καὶ Συστημικῶν Λύσεων [Hellenic/Greek Institute for NLP and Systemic Solutuions]. Ἀπαγορεύεται ἡ δίχως ἄδεια ἀναπαραγωγὴ αὐτῆς τῆς σελίδας καὶ τοῦ περιεχομένου της. This page, and all contents, are Copyright © by Stylianos P. Paulides, Athens, Greece.
© 1997- Ἑλληνικὸν Ἳδρυμα ΝΓΠ καὶ Συστημικῶν Λύσεων.
| Ἐπικοινωνία | Περιεχόμενα | Πρόγραμμα | Σελίδα Ὑποδοχῆς| Ὂπισθεν |