Ὁ ΝΓΠ καὶ οἱ Συστημικὲς Λύσεις (2 ἀπὸ 2)
Ὁ ΝΓΠ
καὶ ἡ
Συστημικὴ- Φαινομενολογικὴ Προσέγγιση

Ἐκ πρώτης ὄψεως μπορεῖ νὰ φαίνεται παράτολμο νὰ θέλει κανεὶς νὰ συνθέσει τὴν συστημική-φαινομενολογική θεραπεία τοῦ Βέρτ Ἕλλιγγερ (Bert Hellinger) μὲ τὸν Νεῦρο-Γλωσσολογικὸ Προγραμματισμό (ΝΓΠ). Κατὰ βάθος τὰ δύο αὐτὰ σχήματα θεραπείας διαφέρουν σημαντικά .

Καὶ αὐτὸ ὄχι μόνο ἐξαιτίας τῆς διαφορετικῆς ἐξελικτικῆς τοὺς ἱστορίας ἢ τοῦ διαφορετικοῦ τους ὑπόβαθρου θεραπευτικῆς θεωρίας. Ἀκόμη καὶ ἡ εἰκόνα ποὺ παρουσιάζουν, ἢ ἡ προσέγγισή τους εἶναι διαμετρικὰ ἀντίθετες.

ΝΓΠ - γοργός, νέος καὶ εὔκολος, εἶναι ἁπλῶς καλιφορνέζικο. Ἀντιθέτως, ὁ Βέρτ Ἕλλιγγερ βρίσκεται σὲ μιὰ εὐρωπαϊκὰ διαμορφωμένη παράδοση γιὰ τὴν ὁποία μᾶλλον τὸ βάθος καὶ τὸ ὑπαρξιακὸ βάρος φαίνεται νὰ εἶναι τὰ κατάλληλα ἐπίθετα.

Μὲ τὸν ΝΓΠ καὶ τὸν Βέρτ Ἕλλιγγερ συναντιοῦνται λοιπὸν στὴν μεθοδολογία καὶ στὴν εἰκόνα δύο ἐντελῶς διαφορετικοὶ κόσμοι.

Ulf Pitthan
Οὔλφ Πίτταν

Πάρα ταῦτα: Ὁ ψυχίατρος Οὔλφ Πίτταν (Ulf Pitthan), ψυχανάλυση, μορφοδομικὴ θεραπεία –γερμανιστὶ Gestalttherapie–, ΝΓΠ κ.ἄ. ποὺ γνώριζε τήν μεθοδολογία τοῦ Βέρτ Ἕλλιγγερ ἀπὸ τὶς ἀρχὲς τῆς δεκαετίας τοῦ ἑβδομήντα κατάφερε νὰ δημιουργήσει μιὰ σύνθεση αὐτῶν τῶν διαφορετικῶν σχολῶν.

Γύρω ἀπὸ τήν προσπάθεια τοῦ Οὔλφ Πίτταν βρέθηκαν ἡ Αἰκατερίνη Στρέσιους (Katharina Stresius), ψυχολόγος σὲ ψυχιατρικὴ κλινικὴ καὶ ὁ Νικόλαος Γροχόβιακ (Klaus Grochowiak), ἐπιτυχημένος ἐκπαιδευτὴς ΝΓΠ καὶ σύμβουλος ἐπιχειρήσεων.

Γιατί αὐτὴ
ἡ σύνθεση;

Ἡ προσπάθεια τοῦ Οὔλφ Πίτταν νὰ συντεθεῖ τὸν ΝΓΠ καὶ ἡ δουλειὰ τοῦ Βέρτ Ἕλλιγγερ σὲ μιὰ νέα σύλληψη δὲν εἶναι ἀπόρροια μιᾶς ἀκαδημαϊκῆς ἀναζήτησης στὸ κενό, ἀλλὰ ἐδράζεται στὶς ἀνάγκες τῆς καθημερινῆς πράξης τῆς ψυχοθεραπευτικής ἐργασίας.

Ἡ ἐμπειρία ἀπὸ τὴν ψυχοθεραπευτικὴ καθημερινότητα κάνουν τὸν αὐστηρὸ διαχωρισμό –ἐδῶ ΝΓΠ, ἐκεῖ Ἕλλιγγερ– ὑπερβολικὰ ἄκαρπο.

Ἐν κατακλεῖδι ...
... «καρποφορεῖ»

Ἐν κατακλεῖδι, οἱ ἀνάγκες τοῦ ἐνδιαφερομένου εἶναι αὐτὲς ποὺ ὑπαγορεύουν αὐτὴ τὴν σύνθεση. Κάθε μονομέρεια μειώνει τὴν ἱκανότητα κατανόησης καὶ διάγνωσης τοῦ θεραπευτῆ καὶ περιορίζει τὸ πολυσχιδὲς τῆς ἐπιλογῆς του.

Τὸ κριτήριο ποὺ νομιμοποιεῖ αὐτὴ τὴν προσπάθεια εἶναι: «λειτουργεῖ» –ἀγγλιστὶ it works– ὅπως θὰ ἔλεγαν οἱ ἱδρυτὲς τοῦ ΝΓΠ, «ἐπιδρᾷ» –γερμανιστὶ es wirkt– ὅπως θὰ ἔλεγε ὁ Βέρτ Ἕλλιγγερ καί «καρποφορεῖ» ὅπως λέει ἡ σύνθεσή τους.

Τὸ Ἑλληνικὸν Ἵδρυμα ΝΓΠ καὶ Συστημικῶν Λύσεων καὶ τὸ λογότυπό του εἶναι κατοχυρωμένα σήματα ὑπηρεσιῶν τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἱδρύματος ΝΓΠ καὶ Συστημικῶν Λύσεων [Hellenic/Greek Institute for NLP and Systemic Solutuions]. Ἀπαγορεύεται ἡ δίχως ἄδεια ἀναπαραγωγὴ αὐτῆς τῆς σελίδας καὶ τοῦ περιεχομένου της. This page, and all contents, are Copyright © by Stylianos P. Paulides, Athens, Greece.
© 1997- Ἑλληνικὸν Ἳδρυμα ΝΓΠ καὶ Συστημικῶν Λύσεων.
| Ἐπικοινωνία | Περιεχόμενα | Πρόγραμμα | Σελίδα Ὑποδοχῆς| Ὂπισθεν |