Ὁ ΝΓΠ καὶ οἱ Συστημικὲς Λύσεις (1 ἀπὸ 2)
Τὸ ἄτομο

Οἱ ἄνθρωποι δὲν ζοῦν ὡς μεμονωμένα ἄτομα, ἀλλὰ περιβάλλονται ἀπὸ ἕνα οἰκογενειακὸ σύστημα.

Σὲ αὐτὸ ἐνυπάρχουν ὁρισμένες δυνάμεις συνοχῆς, κανόνες καὶ διαδράσεις ποὺ ἐγγυῶνται συνήθως τὴν σταθερότητα τοῦ συνολικοῦ συστήματος καὶ τὴν προστασία τῶν μεμονωμένων μελῶν τοῦ συστήματος.

Ἡ ἐλευθερία

Συνεπῶς ἐμεῖς οἱ ἄνθρωποι δὲν εἴμαστε ἀπεριόριστα ἐλεύθεροι, ἀλλὰ δεμένοι σὲ ὅρους ποὺ ἀπορρέουν ἀπὸ τὸ σύστημα στὸ ὁποῖο γεννηθήκαμε.

Ἡ οἰκογένεια καὶ οἱ συγγενικοὶ δεσμοὶ παρέχουν κατὰ κανόνα ἀσφάλεια, προσανατολισμὸ καὶ προστασία στὴ διάρκεια τῆς μεγάλης περιόδου ποὺ χρειαζόμαστε γιὰ νὰ ἀναπτυχθοῦμε σὲ ἕνα αὐτοτελὲς ἄτομο.

Ἡ Συστημικὴ
Προσέγγιση

Εἶναι ὀφθαλμοφανὲς πὼς ἡ οἰκογένεια καὶ οἱ συγγενικοὶ δεσμοὶ μὲ ὅλες τὶς ἰδιαιτερότητες τοὺς μᾶς διαμορφώνουν μόνιμα. Ἔτσι μποροῦμε νὰ ἐξάγουμε τὸ συμπέρασμα ὅτι μιὰ ἀποτελεσματικὴ θεραπευτικὴ ἀρωγὴ πρέπει πάντα νὰ συμπεριλαμβάνει καὶ τὴν δυναμικὴ συστήματος τῆς οἰκογένειας τοῦ ἐνδιαφερομένου.

Ὅλες οἱ σχολές σκέψης ποὺ ξεκινοῦν ἀπὸ αὐτὴν τὴν παραδοχὴ περιγράφονται μὲ τὴν περιληπτικὴ ἔννοια συστη(ματ)ικὴ σκέψη ἢ συστημ(ατ)ικὴ προσέγγιση. Διαφέρουν μεταξὺ τους ὡς πρὸς τὸ πῶς ὁρίζουν τὴν οἰκογένεια, δηλαδή ποιὸς ἀνήκει στὴν οἰκογένεια.

Bert Hellinger
Βέρτ Ἕλλιγγερ

συστημ(ατ)ική-φαινομενολογική προσέγγιση ποὺ ἀνέπτυξε ὁ παγκοσμίως πλέον γνωστὸς γερμανὸς Βέρτ Ἕλλιγγερ (Bert Hellinger) (σπούδασε θεολογία, φιλοσοφία, παιδαγωγική, ψυχανάλυση, οἰκογενειακὴ θεραπεία, ΝΓΠ, κ.ἄ.) εἶναι ἀδιαμφισβήτητα ἡ πιὸ τελεσφόρα θεραπευτικὴ ἐφαρμογὴ τῆς συστημκῆς σκέψεως στὴν τελευταία δεκαετία.

Τὸ Ἑλληνικὸν Ἵδρυμα ΝΓΠ καὶ Συστημικῶν Λύσεων καὶ τὸ λογότυπό του εἶναι κατοχυρωμένα σήματα ὑπηρεσιῶν τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἱδρύματος ΝΓΠ καὶ Συστημικῶν Λύσεων [Hellenic/Greek Institute for NLP and Systemic Solutuions]. Ἀπαγορεύεται ἡ δίχως ἄδεια ἀναπαραγωγὴ αὐτῆς τῆς σελίδας καὶ τοῦ περιεχομένου της. This page, and all contents, are Copyright © by Stylianos P. Paulides, Athens, Greece.
© 1997- Ἑλληνικὸν Ἳδρυμα ΝΓΠ καὶ Συστημικῶν Λύσεων.
| Ἐπικοινωνία | Περιεχόμενα | Πρόγραμμα | Σελίδα Ὑποδοχῆς| Ὂπισθεν |