Μερικὲς Μὴ Γραμμικὲς Σκέψεις (1 ἀπὸ 3)
Τὰ συστατικὰ
τῆς ζωῆς

Ἡ ἰσχύς, ἡ οἰκειότητα, ἡ αὐτονομία, ἡ ἐμπιστοσύνη καὶ ἡ ἱκανότητα γιὰ ἐπικοινωνία ἀποτελοῦν σημαντικὰ συστατικὰ τῆς ζωῆς μας μέσα σ´ αὐτὸν τὸν κόσμο. Μιὰ καλὴ ἐπικοινωνία εἶναι δυνατὴ μόνο μεταξὺ ἀτόμων ποὺ ἔχουν ἕνα ὑψηλὸ αἴσθημα αὐταξίας.

Αὐτὸ τὸ αἴσθημα ἀπὸ τὴν πλευρά του ὅμως δὲν μπορεῖ νὰ ἀναπτυχθεῖ ὅταν τρέφουμε μίσος κατὰ τοῦ ἑαυτοῦ μας.

Τὸ αὐτομίσος

Τὸ τελευταῖο καιρὸ διαπιστώνω ὅλο καὶ πιὸ πολὺ ὅτι τὸ αὐτομίσος ὑπάρχει σὲ μεγαλύτερο βαθμὸ ἀπ´ ὅ,τι ἐμεῖς νομίζουμε.

Ἐξωτερικεύεται σὲ συμπτώματα καὶ τρόπους συμπεριφορᾶς ποὺ ἴσως ποτὲ δὲ θὰ τὸ ὑποψιαζόμασταν, ὅπως:

Τὰ συμπτώματα
 • Ἀρνητικὲς προσδοκίες
 • Ἀρνητική (δῆθεν «ῥεαλιστική») αὐτοεικόνα
 • Ἰσχυρὲς διακυμάνσεις διάθεσης
 • Κατάθλιψη
 • Τάση γιὰ ἐνοχὲς καὶ τύψεις
 • Μεγάλες προσδοκίες καὶ τελειομανία
 • Μεγάλες ἀπαιτήσεις ἀπόδοσης ἀπὸ τὸν ἑαυτό μας
 • Τάση γιὰ αὐταπάτη, συχνὴ ἀλλαγὴ στόχων
 • Αὐτoαμφιβολία καὶ ἔλλειψη ἱκανότητας νὰ ἀποφασίζουμε
 • Νὰ ἀφαιροῦμε ἀπὸ τὸν ἑαυτό μας τὴ χαρὰ –ἀγγλιστὶ joykiller
 • Νὰ ζοῦμε ἢ στὸ μέλλον ἢ στὸ παρελθὸν
 • Νὰ προσέχουμε περισσότερο τὸ περιβάλλον ἀπ´ ὅτι τὸν ἑαυτό μας.

Αὐτὸν τὸν κατάλογο θὰ μπορούσαμε δυστυχῶς νὰ τὸν συνεχίσουμε. Τὸ αὐτομίσος ἔχει πάντα νὰ κάνει μὲ τὸ γεγονὸς ὅτι στρεφόμαστε ἐνάντια στὸν ἐσωτερικὸ μᾶς ἑαυτό, ὁ ὁποῖος εἶναι ἡ μοναδικὴ πηγὴ ἀσφάλειας ποὺ ἔχουμε. Αὐτὸ τὸ κάνουμε γιὰ νὰ ἐκπληρώσουμε τὶς ἀπαιτήσεις τοῦ περιβάλλοντός μας.

Παρόλο ποὺ αὐτὲς οἱ ἀπαιτήσεις κάποτε δὲν ὑφίστανται πιά, συνεχίζουν νὰ ζοῦν μέσα μας.

Τὸ Ἑλληνικὸν Ἵδρυμα ΝΓΠ καὶ Συστημικῶν Λύσεων καὶ τὸ λογότυπό του εἶναι κατοχυρωμένα σήματα ὑπηρεσιῶν τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἱδρύματος ΝΓΠ καὶ Συστημικῶν Λύσεων [Hellenic/Greek Institute for NLP and Systemic Solutuions]. Ἀπαγορεύεται ἡ δίχως ἄδεια ἀναπαραγωγὴ αὐτῆς τῆς σελίδας καὶ τοῦ περιεχομένου της. This page, and all contents, are Copyright © by Stylianos P. Paulides, Athens, Greece.
© 1997- Ἑλληνικὸν Ἳδρυμα ΝΓΠ καὶ Συστημικῶν Λύσεων.
| Ἐπικοινωνία | Περιεχόμενα | Πρόγραμμα | Σελίδα Ὑποδοχῆς| Ὂπισθεν |