Σύντομη Ἱστορικὴ Ἀνασκόπησις (4 ἀπὸ 4)
Συστημικὸς ΝΓΠ

Στὴν δεκαετία τοῦ ἐνενῆντα ὁ κλασσικὸς ΝΓΠ ἐμπλουτίστηκε μὲ τὴν συστημικὴ σκέψη καὶ μετεξελίχτηκε σὲ συστημ(ατ)ικὸ ΝΓΠ μὲ τὶς μελέτες κυρίως τοῦ Βέρτ Χέλλιγγερ (Bert Hellinger) (συστημ(ατ)ική-φαινομενολογική προσέγγιση) στὴν Δυτικὴ Εὐρώπη καὶ τοῦ Ροβέρτου Δίλτς (Robert Dilts) στὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες.

Ἐκπαιδεύσεις ΝΓΠ

ΝΓΠ ἔγινε παγκοσμίως γνωστὸς γιὰ τὴν πρωτοφανῆ ἀποτελεσματικότητά του στὶς πάσης φύσεως φοβίες.

Ἐπὶ τῶν ἡμερῶν μας, πάρα πολλοὶ ἄνθρωποι διαφορετικῶν εἰδικοτήτων ἀνὰ τὴν ὑφήλιο ἔχουν συμμετάσχει στὰ Σεμινάρια Εἰσαγωγῆς στὸν ΝΓΠ - ἀγγλιστὶ Basic NLP - καὶ ἔχουν τελειώσει τὴν Ἐκπαίδευση Χειριστῶν ΝΓΠ - ἀγγλιστὶ NLP Practitioner Training - προερχόμενοι ἀπὸ τοὺς τομεῖς τῆς διοίκησης, τῆς ἐκπαίδευσης καὶ τῆς δημιουργικότητας, καὶ φυσικὰ τῆς ἰατρικῆς καὶ τῶν λειτουργῶν ψυχικῆς ὑγιεινῆς (ψυχίατρους, ψυχολόγους, κοινωνικοὺς λειτουργούς, κ.ἄ.).

Αὐτοὶ οἱ ἄνθρωποι μπόρεσαν νὰ ἐπιταχύνουν τὸ νὰ μαθαίνουν, νὰ ἐξουδετερώσουν τὶς φοβίες τους, νὰ καλυτερεύσουν τὶς σχέσεις τους, νὰ ἐπαυξήσουν τὴ δημιουργικότητά τους, κ.ἄ.

Τὸ Ἑλληνικὸν Ἵδρυμα ΝΓΠ καὶ Συστημικῶν Λύσεων καὶ τὸ λογότυπό του εἶναι κατοχυρωμένα σήματα ὑπηρεσιῶν τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἱδρύματος ΝΓΠ καὶ Συστημικῶν Λύσεων [Hellenic/Greek Institute for NLP and Systemic Solutuions]. Ἀπαγορεύεται ἡ δίχως ἄδεια ἀναπαραγωγὴ αὐτῆς τῆς σελίδας καὶ τοῦ περιεχομένου της. This page, and all contents, are Copyright © by Stylianos P. Paulides, Athens, Greece.
© 1997- Ἑλληνικὸν Ἳδρυμα ΝΓΠ καὶ Συστημικῶν Λύσεων.
| Ἐπικοινωνία | Περιεχόμενα | Πρόγραμμα | Σελίδα Ὑποδοχῆς| Ὂπισθεν |