Σύντομη Ἱστορικὴ Ἀνασκόπησις (3 ἀπὸ 4)

Γρηγόριος Βάτεσον

Ἂλλοι σημαντικοὶ θεωρητικοὶ πρόδρομοι τοῦ ΝΓΠ εἶναι οἱ:

 • Γρηγόριος Βάτεσον (1904-1980), (Gregory Bateson) ἀνθρωπολόγος,
 • Νόαμ Τσόμσκυ (*1928), (Noam Chomsky) γλωσσολόγος,
 • Παῦλος Βάτσλαβικ (*1921), (Paul Watzlawick) ἐπικοινωνιολόγος και
 • Ἀλφρέδος Κοζύβσκι (1879-1950), (Alfred Korzybski) μηχανικὸς καὶ γλωσσολόγος.

Μεθοδολογία

Τεχνολογία

Γνωσιολογία

ΝΓΠ προέρχεται λοιπὸν ἀπὸ νευρολογικές, γλωσσολογικὲς καὶ ἐν γένει γνωστικὲς ἐπιστῆμες –ἀγγλιστὶ cognitive science– καὶ συνεπῶς, ὑπάρχουν ὑπερκαλύψεις μεταξὺ τοῦ ΝΓΠ καὶ τῶν ἄλλων συστημάτων ψυχολογίας.

Ἐπίσης ἐμπεριέχει ἀρχὲς τοῦ προγραμματισμοῦ ὑπολογιστῶν καὶ τῆς θεωρίας συστημάτων, ἀγγλιστὶ systems theory. Ὁ ΝΓΠ ἀποσκοπεῖ στὸ νὰ κάνει μιὰ σύνθεση μεταξὺ τῶν διαφορετικῶν ἐπιστημονικῶν θεωριῶν καὶ μοντέλων. Μία ἀπὸ τὶς ἀξίες τοῦ ΝΓΠ εἶναι νὰ συγκεράσει διαφορετικοὺς τύπους θεωριῶν σὲ μία καὶ μοναδικὴ δομή.

Ἐν κατακλεῖδι, ὁ ΝΓΠ νοεῖται ὡς:

 • Μιὰ μεθοδολογία:
  Μιὰ μέθοδος μοντελοποίησης –ἀγγλιστὶ modeling– τοῦ βιώματος καὶ τῆς συμπεριφορᾶς τῶν πιὸ ἐπιτυχημένων ἀνθρώπων σὲ διαφόρους τομεῖς, ἔτσι ὥστε οἱ ἐνδιαφερόμενοι νὰ μποροῦν νὰ τὴ μάθουν.
 • Μιὰ τεχνολογία:
  Ἕνα σύστημα τεχνικῶν (ἐργαλεῖα) ποὺ ἀπορρέουν ἄμεσα (μοντελοποίηση –ἀγγλιστὶ modeling) ἢ ἔμμεσα (σχεδιασμός –ἀγγλιστὶ design) ἀπὸ τὴ διαδικασία μοντελοποίησης ποὺ μποροῦν νὰ ἐφαρμοστοῦν κατὰ περίπτωση.
 • Μιὰ γνωσιολογία :
  Ἀγγλιστὶ epistemology. Ἕνα σύστημα γνώσεων καὶ ἀξιῶν καὶ μιὰ στάση ἀπέναντι στὶς διαδικασίες τῆς ζωῆς.

Ἐδῶ θὰ πρέπει νὰ σημανθεῖ ὅτι ὁ ΝΓΠ δὲν εἶναι καὶ δὲν μπορεῖ νὰ εἶναι μιὰ φιλοσοφία ἢ μιὰ θεολογία γιὰ τὸν ἄνθρωπο καὶ τὸν κόσμο. Δὲν ὑποκαθιστᾷ μιὰ φιλοσοφία ζωῆς ἤ μιὰ πίστη.

ΝΓΠ καὶ Ἐφαρμογές

Μὲ τὸν καιρὸ ὁ ΝΓΠ ἀνέπτυξε μερικὰ ἐξαιρετικὰ ἱκανά «ἐργαλεῖα» γιὰ τὴν ἐπικοινωνία καὶ ἀλλαγὴ σὲ μιὰ σειρὰ πεδίων ἐφαρμογῆς καὶ εἰδικότερα στὸν τομέα τῆς διοίκησης, στὸν τομέα τῆς ἐκπαίδευσης καὶ τῆς δημιουργικότητας, καὶ φυσικὰ στὸν τομέα τῆς ὑγείας καὶ τῆς θεραπείας.

Εἰδικὰ στὸν ἐργασιακὸ τομέα εἶναι αὐτὰ τά «ἐργαλεῖα» πολὺ ὠφέλιμα, γιατὶ κάθε διευθυντὴς μπορεῖ νὰ βελτιώσει τὴν καθοδηγητικὴ τοῦ ἱκανότητα καὶ μὲ καλύτερη κατανόηση τοῦ ἑαυτοῦ του καὶ τῶν συνεργατῶν τοῦ μπορεῖ νὰ ἠγεῖται καὶ νὰ καθοδηγεῖ πιὸ ὁλικὰ καὶ φιλόστοργα.

Νέοι δρόμοι μποροῦν νὰ ἀνοίξουν, ἡ δημιουργικότητα καὶ ἡ καινοτομία μποροῦν νὰ πάρουν μιὰ τελείως καινούργια ἀξία στὴν ἐπιχείρηση.

Τὸ Ἑλληνικὸν Ἵδρυμα ΝΓΠ καὶ Συστημικῶν Λύσεων καὶ τὸ λογότυπό του εἶναι κατοχυρωμένα σήματα ὑπηρεσιῶν τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἱδρύματος ΝΓΠ καὶ Συστημικῶν Λύσεων [Hellenic/Greek Institute for NLP and Systemic Solutuions]. Ἀπαγορεύεται ἡ δίχως ἄδεια ἀναπαραγωγὴ αὐτῆς τῆς σελίδας καὶ τοῦ περιεχομένου της. This page, and all contents, are Copyright © by Stylianos P. Paulides, Athens, Greece.
© 1997- Ἑλληνικὸν Ἳδρυμα ΝΓΠ καὶ Συστημικῶν Λύσεων.
| Ἐπικοινωνία | Περιεχόμενα | Πρόγραμμα | Σελίδα Ὑποδοχῆς| Ὂπισθεν |