Σύντομη Ἱστορικὴ Ἀνασκόπησις (1 ἀπὸ 4) 


Ριχάρδος Βάνδλερ

Νεῦρο-Γλωσσολογικὸς Προγραμματισμός, ποὺ εἶναι εὐρύτερα γνωστὸς μὲ τὸ ἀκρωνύμιο ΝΓΠ –ἀγγλιστὶ NLP– εἶναι ἕνα μοντέλο ἐπικοινωνίας καὶ συμπεριφορᾶς ποὺ δημιουργήθηκε ἀπὸ τὸν μαθηματικὸ καὶ τότε φοιτητὴ τῆς μορφοδομικῆς θεραπείας, –γερμανιστὶ Gestalttherapie–, στὸ Πανεπιστήμιο τῆς Καλιφόρνιας (Σάντα Κρούζ) Ριχάρδο Βάνδλερ (Richard Bandler, *1950) καὶ τὸν καθηγητὴ - στὸ ἴδιο πανεπιστήμιο - τῆς γλωσσολογίας Ἰωάνννη Γρίνδερ (John Grinder, *1939) στὶς ἀρχὲς τῆς δεκαετίας τοῦ ἑβδομῆντα.


Ἰωάννης Γρίνδερ

ΝΓΠ προσδιορίζεται ὡς «ἡ μελέτη τῆς δομῆς τῶν ὑποκειμενικῶν ἐμπειριῶν» καὶ μελετᾷ τὰ πρότυπα ἢ τά «προγράμματα» ποὺ δημιουργοῦνται ἀπὸ τὴν ἀλληλοεπίδραση μεταξὺ ἐγκεφάλου («νεῦρο»), γλώσσας («γλωσσολογικός») καὶ σώματος.

Ἀπὸ τὴν ὀπτικὴ γωνία τοῦ ΝΓΠ, εἶναι αὐτὴ ἡ ἀλληλεπίδραση ποὺ δημιουργεῖ εἴτε τὴν ἀποδοτικὴ εἴτε τὴν μὴ ἀποδοτικὴ συμπεριφορά, καὶ εἶναι ὑπεύθυνη γιὰ τίς διαδικασίες ποὺ βρίσκονται πίσω εἴτε ἀπὸ τὴν ὑπεροχὴ εἴτε ἀπὸ τὴν παθολογία τοῦ ἀνθρώπου.

Τὸ Ἑλληνικὸν Ἵδρυμα ΝΓΠ καὶ Συστημικῶν Λύσεων καὶ τὸ λογότυπό του εἶναι κατοχυρωμένα σήματα ὑπηρεσιῶν τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἱδρύματος ΝΓΠ καὶ Συστημικῶν Λύσεων [Hellenic/Greek Institute for NLP and Systemic Solutuions]. Ἀπαγορεύεται ἡ δίχως ἄδεια ἀναπαραγωγὴ αὐτῆς τῆς σελίδας καὶ τοῦ περιεχομένου της. This page, and all contents, are Copyright © by Stylianos P. Paulides, Athens, Greece.
© 1997- Ἑλληνικὸν Ἳδρυμα ΝΓΠ καὶ Συστημικῶν Λύσεων.
| Ἐπικοινωνία | Περιεχόμενα | Πρόγραμμα | Σελίδα Ὑποδοχῆς| Ὂπισθεν |