Ἐπισκόπηση Διεθνοῦς Τύπου
Πρόεδρος τοῦ UNIDO
(Alexandre DeFaria)
  • «NLP is exciting. It has had an immediate effect on my capacity to understand others and the situation they are in, in communication with them at their level and exercising discreet but effective leadership.»
Standard
  • «Πρὶν δέκα χρόνια ἤλθε ὁ ΝΓΠ καὶ στὴν Aὐστρία καὶ ἐφαρμόζεται ἐν τῷ μεταξὺ ὄχι μόνο στὰ παιδαγωγικὰ καὶ ἰατρικὰ ἐπαγγέλματα ἀλλὰ καὶ στὴν διοίκηση, συμβουλευτικὴ καὶ ἐκπαίδευση μὲ μεγάλη ἐπιτυχία.»
Science Digest
  • «Ὁ ΝΓΠ εἶναι σήμερα ἡ πιὸ σημαντικὴ σύνθεση γνώσεων τῆς ἀνθρώπινης ἐπικοινωνίας τῶν τελευταίων σαράντα χρονῶν.»
!Forbes
  • «Ὅποιος μαθαίνει ΝΓΠ γίνεται αὐτόματα ἕνα δαιμόνιο τῆς ἐπικοινωνίας..»
Der Spiegel
  • «Ἀκόμα καὶ τὰ μεγάλα γερμανικὰ κονσόρτσιουμ ἐκπαιδεύουν τοὺς διευθυντές τους στὸν ΝΓΠ ....»
CAPITAL
  • «Ἐπιτέλους μία πρακτικὴ μέθοδος γιὰ τὴν καθημερινὴ ζωὴ τῆς διοικήσεως. Ὁ καθένας μᾶς μπορεῖ νὰ δώσει κίνητρα στοὺς ἄλλους μὲ θετικὰ πρότυπα σκέψεως – στὴν ἐπαγγελματικὴ γλώσσα: Nεῦρο-Γλωσσoλογικὸς Προγραμματισμός (ΝΓΠ)..»
Männer Vogue
  • «Στὶς HΠA ὁ ΝΓΠ εἶναι ἐδῶ καὶ πολὺ καιρὸ περιζήτητο στὰ ἐκπαιδευτικὰ προγράμματα γιὰ τὰ διευθυντικὰ στελέχη καὶ διευθυντές πωλήσεων. Ὁ πρώην διευθυντὴς τῆς Κράυσλερ (Chrysler), Λῆ Αἰακόκκα (Lee Iacocca), πιστεύει ἀπόλυτα στὴν δύναμη τοῦ ΝΓΠ..»
Τὸ Ἑλληνικὸν Ἵδρυμα ΝΓΠ καὶ Συστημικῶν Λύσεων καὶ τὸ λογότυπό του εἶναι κατοχυρωμένα σήματα ὑπηρεσιῶν τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἱδρύματος ΝΓΠ καὶ Συστημικῶν Λύσεων [Hellenic/Greek Institute for NLP and Systemic Solutuions]. Ἀπαγορεύεται ἡ δίχως ἄδεια ἀναπαραγωγὴ αὐτῆς τῆς σελίδας καὶ τοῦ περιεχομένου της. This page, and all contents, are Copyright © by Stylianos P. Paulides, Athens, Greece.
© 1997- Ἑλληνικὸν Ἳδρυμα ΝΓΠ καὶ Συστημικῶν Λύσεων.
| Ἐπικοινωνία | Περιεχόμενα | Πρόγραμμα | Σελίδα Ὑποδοχῆς| Ὂπισθεν |