Ὁ Ὁρισμός τοῦ ΝΓΠ κατά τὸ Νέο Λεξικὸ τῆς Ὀξφὸρδης
neurolinguistic programming (abbrev.: NLP)
  • noun [mass noun] a system of alternative therapy intended to educate people to self-awareness and effective communication, and to model and change their patterns of mental and emotional behaviour.
The New Oxford Dictionary of English, Oxford University Press 1998, σελίδα 1246.
Ἀπόδοση στὰ Ἑλληνικά
  • Ἕνα σύστημα ἐναλλακτικῆς θεραπείας ποὺ ἀποσκοπεῖ νὰ ἐκπαιδεύσει τοὺς ἀνθρώπους στὴν αὐτοσυνειδησία καὶ τὴν ἀποτελεσματικὴ ἐπικοινωνία καθὼς καὶ νὰ μοντελοποιήσει καὶ νὰ μεταλλάξει τὴν διανοητικὴ καὶ συναισθηματικὴ τοὺς συμπεριφορά.
Τὸ Ἑλληνικὸν Ἵδρυμα ΝΓΠ καὶ Συστημικῶν Λύσεων καὶ τὸ λογότυπό του εἶναι κατοχυρωμένα σήματα ὑπηρεσιῶν τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἱδρύματος ΝΓΠ καὶ Συστημικῶν Λύσεων [Hellenic/Greek Institute for NLP and Systemic Solutuions]. Ἀπαγορεύεται ἡ δίχως ἄδεια ἀναπαραγωγὴ αὐτῆς τῆς σελίδας καὶ τοῦ περιεχομένου της. This page, and all contents, are Copyright © by Stylianos P. Paulides, Athens, Greece.
© 1997- Ἑλληνικὸν Ἳδρυμα ΝΓΠ καὶ Συστημικῶν Λύσεων.
| Ἐπικοινωνία | Περιεχόμενα | Πρόγραμμα | Σελίδα Ὑποδοχῆς| Ὂπισθεν |