Ὁ ΝΓΠ Νοεῖται Ὡς ...

Μιὰ Μεθοδολογία

  • Μιὰ μέθοδος ποὺ μοντελοποιεῖ τὸ βιώμα καὶ τὴν συμπεριφορὰ τῶν πιὸ ἐπιτυχημένων ἀνθρώπων σὲ διαφόρους τομεῖς, ἔτσι ὥστε οἱ ἐνδιαφερόμενοι νὰ μποροῦν νὰ τὴ μάθουν.

Μιὰ Τεχνολογία

  • Ἕνα σύστημα τεχνικῶν (ἐργαλεῖα) ποὺ ἀπορρέουν εἴτε ἄμεσα, ὅπως ἀπὸ τὴν μοντελοποίηση, εἴτε ἔμμεσα ὅπως ἀπὸ τὸν σχεδιασμὸ, ποὺ μποροῦν νὰ ἐφαρμοστοῦν κατὰ περίπτωση.

Μιὰ Γνωσιολογία

  • Μιὰ στάση ἀπέναντι στὶς διαδικασίες τῆς ζωῆς καὶ ἕνα σύστημα γνώσεων καὶ ἀξιῶν.

Μιὰ Φιλοσοφία;

  • Φυσικὰ ὁ ΝΓΠ δὲν εἶναι , δὲν μπορεῖ καὶ δὲν θέλει νὰ εἶναι μιὰ φιλοσοφία ἢ μιὰ θεολογία γιὰ τὸν ἄνθρωπο καὶ τὸν κόσμο. Σὲ καμμία περίπτωση δὲν τὶς ὑποκαθιστᾷ.

 

  • Αὐτὸ ἰσχύει φυσικὰ γιὰ κάθε κοινωνιολογική, ἀνθρωπολογικὴ, ἐπικοινωνιολογικὴ ἢ ψυχολογικὴ θεωρία. Εἶναι ὅμως κάτι, δυστυχῶς, ποὺ συχνά παραβλέπεται.
Τὸ Ἑλληνικὸν Ἵδρυμα ΝΓΠ καὶ Συστημικῶν Λύσεων καὶ τὸ λογότυπό του εἶναι κατοχυρωμένα σήματα ὑπηρεσιῶν τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἱδρύματος ΝΓΠ καὶ Συστημικῶν Λύσεων [Hellenic/Greek Institute for NLP and Systemic Solutuions]. Ἀπαγορεύεται ἡ δίχως ἄδεια ἀναπαραγωγὴ αὐτῆς τῆς σελίδας καὶ τοῦ περιεχομένου της. This page, and all contents, are Copyright © by Stylianos P. Paulides, Athens, Greece.
© 1997- Ἑλληνικὸν Ἳδρυμα ΝΓΠ καὶ Συστημικῶν Λύσεων.
| Ἐπικοινωνία | Περιεχόμενα | Πρόγραμμα | Σελίδα Ὑποδοχῆς| Ὂπισθεν |