Τὸ Ἀκρωνύμιο ΝΓΠ
ΝΕΥΡΟ
 • Τό «Ν» εἶναι τὸ ἀρχικὸ γράμμα τῆς λέξεως «νεῦρο»
  –ἀγγλιστὶ neuro.
 • Tο «νεῦρο» ἀφορᾷ τὸ νευρικὸ σύστημα ποὺ ἐπεξεργάζεται τὸ σύνολο τῆς πρωταρχικῆς ἐμπειρίας ἀπὸ τὴν αἰσθητηριακὴ μᾶς ἀντίληψη.
 • πρωταρχικὴ ἐμπειρία ἐννοεῖται ὡς ἡ ἀναπαράσταση τῆς ὀπτικῆς, τῆς ἀκουστικῆς, τῆς κιναισθητικῆς, τῆς ὀσφρητικῆς καὶ τῆς γευστικῆς διάστασης τῆς πραγματικότητάς μας.
ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΚΟΣ
 • Τό «Γ» εἶναι τὸ ἀρχικὸ γράμμα τῆς λέξεως «γλωσσολογικός»
  –ἀγγλιστὶ linguistic.
 • Τό «γλωσσολογικός» ἀφορᾷ τὰ λεκτικὰ συστήματα ἐπικοινωνίας ποὺ ἀποθηκεύουν, κωδικοποιοῦν, ἐπεξεργάζονται καὶ μετασχηματίζουν τὴν ἀναπαράσταση τῆς πρωταρχικῆς ἐμπειρίας.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ
 • Tο «Π» εἶναι τὸ ἀρχικὸ γράμμα τῆς λέξεως «προγραμματισμός»
  –ἀγγλιστὶ programming.
 • Τό «προγραμματισμός» ἀφορᾷ τὸ γεγονὸς ὅτι τὸ νευρικὸ ἢ λεκτικὸ μας σύστημα ἔμαθε, δηλαδή «προγραμματίστηκε» κάποτε στὸ παρελθὸν μὲ κάποιο ἀνερμήνευτο πρὸς τὸ παρὸν τρόπο νὰ λειτουργεῖ.
 • Καλούμαστε λοιπὸν νὰ ἀνακαλύψουμε καὶ νὰ ἐπωφεληθοῦμε ἀπὸ τὶς δυνατότητες τοῦ νευρικοῦ καὶ λεκτρικοῦ μας συστήματος, ἔτσι ὥστε νὰ μεταλλάξουμε τὰ ἐπαναλαμβανόμενα πρότυπα ποὺ μᾶς περιορίζουν ἢ νὰ προσθέσουμε ἄλλα ποὺ μᾶς ἐμπλουτίζουν.
Τὸ Ἑλληνικὸν Ἵδρυμα ΝΓΠ καὶ Συστημικῶν Λύσεων καὶ τὸ λογότυπό του εἶναι κατοχυρωμένα σήματα ὑπηρεσιῶν τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἱδρύματος ΝΓΠ καὶ Συστημικῶν Λύσεων [Hellenic/Greek Institute for NLP and Systemic Solutuions]. Ἀπαγορεύεται ἡ δίχως ἄδεια ἀναπαραγωγὴ αὐτῆς τῆς σελίδας καὶ τοῦ περιεχομένου της. This page, and all contents, are Copyright © by Stylianos P. Paulides, Athens, Greece.
© 1997- Ἑλληνικὸν Ἳδρυμα ΝΓΠ καὶ Συστημικῶν Λύσεων.
| Ἐπικοινωνία | Περιεχόμενα | Πρόγραμμα | Σελίδα Ὑποδοχῆς| Ὂπισθεν |