Καλῶς ὁρίσατε στὸν ὑπέροχο κόσμο τοῦ
ΝΓΠ καὶ τῶν Συστημικῶν Λύσεων!

2

1

Παλαιὸν Φάληρον, μετὰ Χριστόν·
2501 ἀπὸ τὴν ἑλληνική νίκη τοῦ Μαραθῶνα κατὰ τῶν Περσῶν·
1681 ἀπὸ τὰ ἐγκαίνια τῆς Κωνσταντινουπόλεως, Νέας Ῥώμης·
190 ἀπὸ τὴν ἔναρξη τοῦ ἀγῶνα ἀνεξαρτησίας ἑλληνικῶν χωρῶν.

Ἀγαπητοὶ φίλοι ἐπισκέπτες,

Οἱ σελίδες αὐτοῦ τοῦ ἱστοτόπου τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἱδρύματος ΝΓΠ καὶ Συστημικῶν Λύσεων ποὺ λειτουργεῖ ἀπὸ τὸν Νοέμβριο τοῦ 1997 καὶ ποὺ εἶναι τὸ πρῶτο καὶ μοναδικὸ ποὺ δίδει διπλώματα διετοῦς ἐκπαιδεύσεως διεθνῶς ἀναγνωρισμένα στὸν ἑλληνόφωνο κόσμο, θὰ μᾶς ὁδηγήσουν στὶς δυνατότητες ποὺ ἔχουμε ἐρχόμενοι σὲ ἐπαφὴ ὄχι μόνο μὲ τὸν συναρπαστικὸ καὶ ὑπέροχο κόσμο τοῦ Νεῦρο-Γλωσσολογικοῦ Προγραμματισμοῦ (ΝΓΠ), ἀλλὰ καὶ τῶν Συστημικῶν Λύσεων καὶ τῆς Ὑπαρξιακῆς Ἀναλύσεως (Βίκτωρ Φράνκλ).

Ἀσχολούμαστε μὲ τὸν ἐσωτερικὸ ἄνθρωπο, τὰ ψυχικὰ φαινόμενα. Π.χ. τί ἀκριβῶς συμβαίνει μέσα μας. Τί συνέβη; Ποῦ πᾶμε καὶ πῶς πορευόμαστε; Τί θέλουμε; Πῶς ἀντιμετωπίζουμε τὶς καταστάσεις τῆς ζωῆς; Τί γνωρίζουμε γιά τὸν ἑαυτὸ μας; Π.χ. τί εἶναι αὐτὰ ποὺ πραγματικά ἀγαπᾶμε· τί εἶναι τὰ ὄντως σημαντικὰ γιὰ τὴν ζωή μας; Καὶ ἐξαίφνης, ὅταν συμβεῖ ἡ «βλάβη», τότε τί κάνουμε; Ποιὸς θὰ μᾶς τὰ ἀπαντήσῃ αὐτὰ τὰ ἐρωτήματα, ἂν ὄχι ἐμεῖς; Ἢ γνωρίζουμε νὰ ἀκοῦμε τὸν ἑαυτὸ μας καὶ τοὺς ἄλλους; Ἔχουμε ἐπαφὴ μὲ τὸν ἑαυτό μας καὶ μὲ τὸν κόσμο; Καὶ τέλος· εἶναι πολλὰ τὰ σημαντικά ἐρωτήματά μας ποῦ παραμένουν ἐδῶ καὶ καιρὸ ἀναπάντητα;

«Φροντίζεις κάθε μέρα
τὰ μαλλιά σου,
τὴν ψυχή σου ὅμως
πότε θὰ
τὴν φροντίσεις;»

Καλὰ αὐτὰ τὰ ἐρωτήματα, ἀλλὰ ποὺ καιρὸς καὶ ἡσυχία γιὰ νὰ ἀσχοληθεῖ κανείς, θὰ ἀναστενάξει ἴσως κάποιος. «Φροντίζεις κάθε μέρα τὰ μαλλιά σου, τὴν ψυχή σου ὅμως πότε θὰ τὴν φροντίσεις;» θὰ ἀντιτείνει μιὰ φυλακισμένη φωνὴ μέσα μας. «Ὡς γνωστὸν «ὁ ἄνθρωπος δὲν ζεῖ μόνο μὲ ψωμί». Καὶ ἐὰν δὲν τὴν φροντίσεις τώρα, τότε πότε;» θὰ συνεχίσει νὰ ψελλίζει ἀδύναμα ἡ φυλακισμένη μέσα μας φωνή.

Οἱ σελίδες αὐτοῦ τοῦ ἱστοτόπου θὰ μᾶς ὁδηγήσουν στὶς δυνατότητες ποὺ ἔχουμε ἐρχόμενοι σὲ ἐπαφὴ ὄχι μόνο μὲ τὸν συναρπαστικὸ καὶ ὑπέροχο κόσμο τοῦ Νεῦρο-Γλωσσολογικοῦ Προγραμματισμοῦ (ΝΓΠ), ἀλλὰ καὶ τῶν Συστημικῶν Λύσεων καὶ τῆς Ὑπαρξιακῆς Ἀναλύσεως (Βίκτωρ Φράνκλ).

ὁ σκοπός μας:
ἡ ὁμοθυμία τῶν
«ἐσωτερικῶν φωνῶν» μας

Αὐτὰ τὰ ἐξαιρετικὰ θεωρητικὰ ἐργαλεῖα καὶ βιωματικὲς πρακτικές θὰ μᾶς βοηθήσουν νὰ συγκροτήσουμε τὸν ἐσωτερικό μας κόσμο, τὶς ἐνδεχομένως ἀλληλοσυγκρουόμενες ἐσωτερικές μας φωνὲς, γιὰ νὰ χρησιμοποιήσουμε μιὰ μεταφορά, τὴν «ἐσωτερικὴ μας ὁμάδα», ποὺ ἐγκαταβιώνει μέσα μας καὶ ποὺ κάποτε μαλώνει μεταξύ της, κάποτε βρίσκεται σαστισμένη, κάποτε ἀπογοητευμένη, καὶ κάποτε φοβισμένη.

Ὁ Φάουστ (Faust) περιγράφει πολὺ εὔστοχα αὐτὴ τὴν ἐσωτερικὴ κατάσταση. Στὸ ἔργο «Φάουστ» τοῦ ἐπιφανοῦς Γερμανοῦ ποιητοῦ καὶ πεζογράφου, φιλοσόφου, πολιτικοῦ καὶ ἐπιστήμονος Γκαῖτε (Johann Wolfgang von Goethe, 1749-1832) διαβάζουμε:

Ξέρεις τὴν μία ἀπὸ τὶς δυὸ ὀρμές,
Τυχερὸς ὅποιος τὴν ἄλλη δὲν γνωρίσῃ!
Ἄχ, μέσα μου φωλιάζουν δυὸ ψυχές.
Ἡ μιά θέλει τὴν ἄλλη νὰ χωρίσῃ!

(Du bist dir nur des einen Triebs bewußt;
O lerne nie den andern kennen!
Ζwei Seelen wohnen, ach! in meiner Brust,
Die eine will sich von der andern trennen;)

πλούσια θεωρητικὴ καὶ βιωματικὴ ἐργαλειοθήκη θὰ μᾶς βοηθήσει, ὥστε ὁ «κυβερνήτης» ἑαυτός μας, ἀφοῦ πρώτα συμφιλιώσει τὴν ἐρίζουσα ἐσωτερική ὁμάδα του, νὰ ἀναλάβει τὸ πηδάλιο τῆς ζωῆς στὰ χέρια του γιὰ νὰ δράσει ἢ νὰ ἐκφρασθεῖ κατάλληλα ἀνάλογα μὲ τὰ πρόσωπα καὶ τὶς καταστάσεις. Καὶ ὁ καλός ὁ κυβερνήτης στὴν φουρτούνα φαίνεται!

 • Θέλουμε νὰ κρατᾶμε γερὰ στὰ χέρια τὸ πηδάλιο τῆς μοναδικῆς μας ζωῆς;
 • Θέλουμε ὁ ἀνεπανάληπτος «κυβερνήτης» ἑαυτός μας νὰ μᾶς πηγαίνει ἐκεῖ ποὺ ἐλπίζουμε

ἡ ελευθερία μας:
ἡ ἐπιλογή τῆς ὁδοῦ
φωτὸς ἢ σκότους

Ἀσφαλῶς καὶ ὅλα αὐτὰ γίνονται μὲ τὴν φιλάνθρωπη βοήθεια τοῦ Ὑψίστου. Σὲ ἐμᾶς ὅμως ἐναπόκειται, ἐὰν θὰ καταθέσουμε ὁλοψύχως τὴν προαίρεσή μας νὰ γίνουμε αὐτὸ, γιὰ τὸ ὁποῖο εἴμαστε προορισμένοι νὰ γίνουμε ἢ ὄχι. Ἡ ἀποφασιστικότατη ἐπιλογὴ τῆς ζωῆς μας, δηλαδή τὸ πῶς θά κάνουμε χρῆση τῆς ἐλευθερίας μας, αὐτὴ δὲν εἶναι ἔργο Κυρίου.

Εὑρίσκεται στὴν σφαῖρα τῆς ἀπολύτου ἐλευθερίας μας, τοῦ προσωπικοῦ αὐτεξουσίου μας, νὰ ὁδηγήσουμε τὴν ζωή μας σὲ ἕνα φωτεινὸ δρόμο ἄπλετης ἀγάπης, ὑπεύθυνης ἐλευθερίας, γόνιμης δημιουργίας, σταθερῆς ἐλπίδας καὶ ζωογόνου ἐμπιστοσύνης ἢ σὲ ἕνα δρόμο μὴ ἀγάπης, μονίμου σχετικισμοῦ καὶ παγίως ἐναλλασσομένης ἀμφισβητήσεως, ματαιόσχολης ἀπελπισίας καὶ μοναχικοῦ σκότους, μειονεκτικοῦ τίποτα καὶ φοβισμένου, ἀλλὰ ἐνίοτε καὶ ἐπιθετικοῦ μηδέν!

ἡ πρότασίς μας:
ὁ θησαυρὸς τῆς ἐργαλειοθήκης μας.

Ἐμεῖς τί προτείνουμε ἀντ' αὐτοῦ; Μά, ἀσφαλῶς, τὴν πλούσια θεωρητικὴ καὶ βιωματικὴ ἐργαλειοθήκη μας.

Πῶς καὶ μὲ ποιὸν τρόπο; Μὲ τὰ ἐπόμενα τέσσερα βήματα ὁμαδικῆς ἐργασίας καὶ τὶς ἀτομικὲς συναντήσεις.

Ἐὰν διστάζετε, μιλῆστε μὲ ἔμπιστους φίλους σας. Διαβάστε τὸν ἱστότοπό μας καὶ βιβλία ποὺ προτείνουμε ἐμεῖς ἢ καὶ ἄλλα.

Τέλος, μπορεῖτε νὰ μᾶς πάρετε τηλέφωνο στὸ 210 9888 510.

Ἰδοῦ τὰ τέσσερα βήματα ὁμαδικῆς ἐργασίας ποὺ θὰ μᾶς ὁδηγήσουν στὸ νὰ ἐξοπλιστοῦμε μὲ τὸν θησαυρὸ τῆς ἐργαλειοθήκης:

 • Α' βῆμα ἐργασίας:
 • Ἡ ἐπικοινωνιακὴ καὶ θεραπευτικὴ Ἐκπαίδευση Χειριστῶν ΝΓΠ ἀρχίζει μὲ τὸ διήμερο Σεμινάριο Εἰσαγωγῆς στὸν ΝΓΠ (Basic NLP).
 • Εἶναι ἕνα σεμινάριο ποὺ μπορεῖ νὰ ἀλλάξει τὴν ζωή σας!
 • Εἶναι ἀφ' ἑνὸς πλήρως αὐτοτελές, ἀφ' ἑτέρου προπαιδεία καὶ προϋπόθεση γιὰ τὴν συμμετοχὴ στὴν μονοετῆ Ἐκπαίδευσιν Χειριστῶν ΝΓΠ.
 • Εἶναι κατάλληλο καὶ γιὰ ζευγάρια καὶ γιὰ γονεῖς μὲ τὰ παιδιά τους.
 • Προϋπόθεση: Περιέργεια γιὰ κάτι ἀγνωστο ἢ δεκτικότητα σὲ μιὰ νέα ἐμπειρία ἢ βούληση γιὰ συναισθηματική ἀγωγή ἢ διάθεση γιὰ ἀποτελεσματική ἐπικοινωνία ἢ ἐπιθυμία γιὰ προσωπικὴ ἀνάπτυξη

 • Β' βῆμα ἐργασίας:
 • Στὰ Ἐργαστήρια Συστημικῶν Λύσεων (Workshop for Systemic Solutions) θὰ διευρύνουμε ἀπίστευτα τὸν ὁρίζοντά μας ἀναφορικὰ μὲ τὰ ἀτομικὰ μπλοκαρίσματά μας καὶ τὶς δυνάμεις ποὺ δροῦν ἐπάνω μας μέσα στὸ σύστημα στὸ ὁποῖο ἀνήκουμε.
 • Ὅταν εἴμαστε μπλεγμένοι στὴ δυναμικὴ τοῦ συστήματος προέλευσής μας, δηλαδὴ ὅταν κουβαλᾶμε «ξένα φορτία», σφετεριζόμαστε «ξένες ἁρμοδιότητες» , κ.ἄ. εἴμαστε δέσμιοί του μὲ ἕναν τέτοιο τρόπο ποὺ μᾶς ὁδηγεῖ σέ «τυφλὲς ἀντισταθμιστικὲς πράξεις» ποὺ εἶναι προγραμματισμένες ἀσυνείδητα γιὰ ἀποτυχία. Τότε ἀναζητοῦμε μάταια λύσεις στὴν ἀτομική μας ζωή.
 • Τό στήσιμο τῆς οἰκογένειας –γερμανιστὶ Familien-Stellen–, ἕνα ἀπὸ τά «ἐργαλεῖα» τοῦ Ἐργαστηρίου, μᾶς βοηθάει νὰ ἀπελευθερώσουμε τὴν ἀγάπη μας πρὸς τοὺς σημαντικοὺς γιὰ μᾶς ἀνθρώπους, ὥστε νὰ δημιουργήσουμε μαζὶ τους σχέσεις γεμάτες συνοχὴ καὶ ἐμπιστοσύνη.
 • Προϋπόθεση: Ἡ συμμετοχὴ στὸ Ἐργαστήριο Συστημικῶν Λύσεων προϋποθέτει ἐπίσης τὸ Σεμινάριο Εἰσαγωγῆς στὸν ΝΓΠ (Basic NLP). Εἶναι κατάλληλο καὶ γιὰ ζευγάρια.

 • Ποιότητα
 • Χρησιμότητα
 • Κομψότητα
 • Σεβασμός
 • Ἀκεραιότητα
 • Ἐπαγγελματισμός
 • Ἡ ἐπικοινωνιακὴ καὶ θεραπευτικὴ Ἐκπαίδευση Χειριστῶν ΝΓΠ ἔχει τὴν ὕψιστη ποιότητα καὶ ἀνανεώνεται μὲ τὶς πιὸ πρόσφατες ἐξελίξεις στὸν χῶρο του.

Ἡ Πιστοποίησις

 • Τὰ διπλώματα τῶν Ἐκπαιδεύσεων –ἀγγλιστὶ certification– πληροῦν τὶς προδιαγραφὲς τῶν σημαντικότερων ΝΓΠ-Ὀργανώσεων (The Society of Neuro-Linguistic Programming - Bandler and Associates (σύνδεσμος ΗΠΑ ΝΓΠ), NLP University ‑ Dynamic Learning Center ‑ Robert Dilts (σύνδεσμος ΗΠΑ ΝΓΠ), Deutscher Verband für Neuro-Linguistisches Programmieren e.V. (γερμανικός σύνδεσμος ΝΓΠ), Österreichischer Verband für Neuro-Linguistisches Programmieren (αὐστριακός σύνδεσμος ΝΓΠ), κ.ἄ.) καὶ εἶναι διεθνῶς ἀναγνωρισμένα.
 • Αὐτὴ ἡ πιστοποίηση ἐνισχύει καὶ τὸ ἐπαγγελματικὸ βιογραφικό σας.

Γιὰ τυχόν ἐρωτήσεις,
μὴν διστάζετε
νὰ ἒλθετε
σὲ ἐπαφή μαζὶ μας!

Λοιπόν, ἔχετε τὴν ἐπιλογή!

Καὶ εἴμαστε σίγουροι, ὅτι ἡ ὁποιαδήποτε συνεργασία μας θὰ εἶναι εὐχάριστη καὶ γιὰ τοὺς δυό μας καὶ σᾶς εὐχόμαστε ἕνα ὀνειρεμένο κοινὸ ταξίδι ἀνακαλύψεως, μὲ πολλὲς νέες ἐμπειρίες, λυτρωτικὰ βιώματα καὶ τὴν ἀνάπτυξη τῆς δυνατότητάς σας νὰ ἀγαπᾶτε, νὰ γελᾶτε καὶ νὰ μαθαίνετε !

Ἀρχίστε τώρα νὰ χαλαρώνετε σιγά-σιγά παίρνοντας μιά βαθειά ἀνάσα καὶ ἀπολαῦστε τὶς χρησιμότατες πληροφορίες, ποὺ θὰ λάβετε, φρονοῦμε, ἀπὸ τὴν προσεκτικὴ ἀνάγνωσι τῶν σελίδων τοῦ ἱστοτόπου μας.

Μὲ ἐγκάρδιους καὶ
ἐ(νε)λπιδοφόρους (NLP-δοφόρους) χαιρετισμοὺς
Στυλιανὸς Π. Παυλίδης

Τὸ Ἑλληνικὸν Ἵδρυμα ΝΓΠ καὶ Συστημικῶν Λύσεων καὶ τὸ λογότυπό του εἶναι κατοχυρωμένα σήματα ὑπηρεσιῶν τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἱδρύματος ΝΓΠ καὶ Συστημικῶν Λύσεων [Hellenic/Greek Institute for NLP and Systemic Solutuions]. Ἀπαγορεύεται ἡ δίχως ἄδεια ἀναπαραγωγὴ αὐτῆς τῆς σελίδας καὶ τοῦ περιεχομένου της. This page, and all contents, are Copyright © by Stylianos P. Paulides, Athens, Greece.
© 1997- Ἑλληνικὸν Ἳδρυμα ΝΓΠ καὶ Συστημικῶν Λύσεων.
| Ἐπικοινωνία | Περιεχόμενα | Πρόγραμμα | Σελίδα Ὑποδοχῆς| Ὂπισθεν |