Καλῶς ὁρίσατε στὸ
Ἑλληνικὸ Ἵδρυμα ΝΓΠ καὶ Συστημ(ατ)ικῶν Λύσεων!

27-29 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013:
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΙΚΩN ΛΥΣΕΩΝ
(Workshop for Systemic Solutions)

19-20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013:
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟΝ ΝΓΠ
(Basic NLP)

16-17 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (ΕΝΑΡΞΗ):
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΝΓΠ
(NLP Practitioner Certification Training)

  • συναισθηματικὴ ἀγωγή,
  • καλλιεργεῖ τὴν προσωπικότητα καὶ
  • γονιμοποιεῖ τὴν ἐπικοινωνία.

  οἱ δύο ἡμέρες ποὺ μποροῦν νὰ ἀλλάξουν τὴν ζωή σας!

 • Σάββατο, 30 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013, ὥρα 9.00 -18.00 καὶ
 • Κυριακή, 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013, ὥρα 11.00 - 18.00
 • προϋπόθεση: περιέργεια γιὰ κάτι νέο!
 • ἀριθμὸς συμμετεχόντων: 9 ἄτομα
 • τόπος: Στὸ ΓΡΑΦΕΙΟ τοῦ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ
 • Ἀπὸ τὶς 27/2/2013 λαμβάνοντας ὑπ' ὅψιν τὴν νέα κατάσταση τῆς πατρίδας μας κάναμε ἔκπτωση στὶς τιμές μας:
  • ΝΕΑ ΤΙΜΗ: 200 € (συμπ. 23% ΦΠΑ)
  • ΠΑΛΑΙΑ ΤΙΜΗ: 246 € (συμπ. 23% ΦΠΑ)

  • νὰ ἀναγνωρίσουμε καὶ νὰ διαλύσουμε συμπεριφορὲς μίσους κατὰ τοῦ ἑαυτοῦ μας,

  • νὰ διακόψουμε τὸν καταναγκασμὸ ἐπανάληψης πάντα ὅμοιων ἀλληλουχιὼν συμπεριφορᾶς ποὺ ἔχουν ἀρνητικὲς ἐκβάσεις,

  • νὰ ἀναρωτηθοῦμε γιὰ τὶς προσωπικὲς μᾶς «ἰδιότητες», στὶς ὁποῖες εἴμαστε στὴν πραγματικότητα μαθημένοι καὶ ποὺ ἀπορρέουν ἀπὸ πρότυπα (πρότυπα συμπεριφορᾶς, πρότυπα ἀντίληψης, πρότυπα σκέψης),

  • νὰ ἀναγνωρίσουμε καὶ νὰ ἀλλάξουμε τὶς ἐσωτερικὲς εἰκόνες καὶ φωνὲς ποὺ δροῦν ἀρνητικά,

  • νὰ ἀναγνωρίσουμε καὶ ἐνδεχομένως νὰ ἀλλάξουμε τὴν εἰκόνα ποὺ ἔχουμε γιὰ τὸν ἑαυτό μας (αὐτοεικόνα),

  • νὰ ἀλλάξουμε ἐκεῖνες τὶς προσωπικὲς μας πεποιθήσεις –ἀγγλιστὶ belief, γερμανιστὶ Glaubensatz– ποὺ ἐμποδίζουν τὸν προσανατολισμό μας, τὴν δράση μας ἢ τὸ πῶς ἀντιλαμβανόμαστε τὰ ἐρεθίσματα τοῦ περιβάλλοντος (τὰ ἐξωτερικὰ μηνύματα).
 • Ἀπὸ τὶς 27/2/2013 λαμβάνοντας ὑπ' ὅψιν τὴν νέα κατάσταση τῆς πατρίδας μας κάναμε ἔκπτωση στὶς τιμές μας:
  • ΝΕΑ ΤΙΜΗ: 300 € (συμπ. 23% ΦΠΑ)
  • ΠΑΛΑΙΑ ΤΙΜΗ: 396,60 € (συμπ. 23% ΦΠΑ)

psyche

psyche

 • Οἱ δρόμοι τῆς ψυχῆς εἶναι πολλοὶ καὶ περίπλοκοι καὶ τέρμα δὲν βρίσκεις ὅσο καὶ νὰ τοὺς διανύσεις, δήλωνε ὁ Ἡράκλειτος.
 • Ἐπίσης, στὴν Παλαιὰ Διαθήκη διαβάζουμε τὸν προφήτη Ἱερεμία νὰ λέγει: «Βαθειὰ ἡ ψυχή τοῦ ἀνθρώπου καὶ ποιὸς μπορεῖ ἄραγε νὰ τὴν γνωρίσει».
 • Παρὰ ταῦτα, γιὰ νὰ μπορέσουμε νὰ γίνουμε κυβερνήτες τῆς ζωῆς μας χρειαζόμαστε μιὰ ἐλάχιστη αὐτογνωσία καὶ μποροῦμε.
 • Ὑπάρχουν πολλοὶ τρόποι μὲ τοὺς ὁποῖους μποροῦμε νὰ γνωρίσουμε τὸν ἑαυτόν μας. Ἐμεῖς σᾶς προτεῖνουμε τὸν δικό μας τρόπο. Ἡ ψυχή μας (psyche), ἢ καλύτερα ὁ ψυχισμὸς μας, δηλαδὴ ἡ γνώση τοῦ ἐσωτερικοῦ μας ἑαυτοῦ, μπορεῖ νὰ ἐξερευνηθεῖ, νὰ συγκροτηθεῖ καὶ νὰ καλλιεργηθεῖ μὲ τὴν ἐργαλειοθήκη τοῦ συστημ(ατ)ικοῦ ΝΓΠ (systemic NLP) μὲ ἕναν κομψὸ καὶ στοχοπροσηλωμένο τρόπο ποὺ λαμβάνει ὑπ΄ ὅψιν του τὸ κοινωνικὸ περιβάλλον καὶ τὴν άνάγκη γιὰ νόημα τοῦ ἀνθρώπου.
 • ἐπικοινωνεῖστε μαζί μας μὲ τὴν νέα μας ἠλεκτρονικὴ διεύθυνση ποὺ διαβάζετε στὰ ἀριστερά!
 • σᾶς συνιστοῦμε νὰ ἐγγραφθεῖτε στὸ ἐνημερωτικό μας δελτίο γιὰ νὰ μάθετε ἐγκαίρως πότε θὰ εἶναι τὸ ἐπόμενο σεμινάριο εἰσαγωγῆς, ἐργαστήριο συστημ(ατ)ικῶν λύσεων καὶ ἐκπαίδευση χειριστῶν ΝΓΠ.

2

1

Παλαιὸν Φάληρον, μετὰ Χριστόν·
2503 ἀπὸ τὴν ἑλληνική νίκη τοῦ Μαραθῶνα κατὰ τῶν Περσῶν·
1683 ἀπὸ τὰ ἐγκαίνια τῆς Κωνσταντινουπόλεως, Νέας Ῥώμης·
192 ἀπὸ τὴν ἔναρξη τοῦ ἀγῶνα ἀνεξαρτησίας ἑλληνικῶν χωρῶν.

Ἀγαπητοὶ φίλοι ἐπισκέπτες,

Οἱ σελίδες αὐτοῦ τοῦ ἱστοτόπου τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἱδρύματος ΝΓΠ καὶ Συστημ(ατ)ικῶν Λύσεων ποὺ λειτουργεῖ ἀπὸ τὸν Νοέμβριο τοῦ 1997 καὶ ποὺ εἶναι τὸ πρῶτο καὶ μοναδικὸ ποὺ δίδει διπλώματα διετοῦς ἐκπαιδεύσεως διεθνῶς ἀναγνωρισμένα στὸν ἑλληνόφωνο κόσμο, θὰ μᾶς ὁδηγήσουν στὶς δυνατότητες ποὺ ἔχουμε ἐρχόμενοι σὲ ἐπαφὴ ὄχι μόνο μὲ τὸν συναρπαστικὸ καὶ ὑπέροχο κόσμο τοῦ Νεῦρο-Γλωσσολογικοῦ Προγραμματισμοῦ (ΝΓΠ), ἀλλὰ καὶ τῶν Συστημ(ατ)ικῶν Λύσεων καὶ τῆς Ὑπαρξιακῆς Ἀναλύσεως (Βίκτωρ Φράνκλ).

Ἀσχολούμαστε μὲ τὸν ἐσωτερικὸ ἄνθρωπο, τὰ ψυχικὰ φαινόμενα. Π.χ. τί ἀκριβῶς συμβαίνει μέσα μας. Τί συνέβη; Ποῦ πᾶμε καὶ πῶς πορευόμαστε; Τί θέλουμε; Πῶς ἀντιμετωπίζουμε τὶς καταστάσεις τῆς ζωῆς; Τί γνωρίζουμε γιά τὸν ἑαυτὸ μας; Π.χ. τί εἶναι αὐτὰ ποὺ πραγματικά ἀγαπᾶμε· τί εἶναι τὰ ὄντωςσημαντικὰ γιὰ τὴν ζωή μας; Καὶ ἐξαίφνης, ὅταν συμβεῖ ἡ «βλάβη», τότε τί κάνουμε; Ποιὸς θὰ μᾶς τὰ ἀπαντήσῃ αὐτὰ τὰ ἐρωτήματα, ἂν ὄχι ἐμεῖς; Ἢ γνωρίζουμε νὰ ἀκοῦμε τὸν ἑαυτὸ μας καὶ τοὺς ἄλλους; Ἔχουμε ἐπαφὴ μὲ τὸν ἑαυτό μας καὶ μὲ τὸν κόσμο; Καὶ τέλος· εἶναι πολλὰ τὰ σημαντικά ἐρωτήματά μας ποῦ παραμένουν ἐδῶ καὶ καιρὸ ἀναπάντητα;

συνέχεια >>

psyche
ἰδοὺ τὰ βήματα τοῦ
ὑπέροχου ταξιδίου
εἰς τὸν συστημ(ατ)ικὸν ΝΓΠ!
psyche

psyche A' BHMA B' BHMA Γ' BHMA Δ' BHMA

κύρια θέματα τῆς ἐκπαιδεύσεως χειριστῶν ΝΓΠ

psyche

κύρια θέματα τῆς ἐκπαιδεύσεως δεξιοτεχνῶν χειριστῶν ΝΓΠ

psyche

ΑΠΟΦΑΣΙΖΩ-ΕΓΓΡΑΦΟΜΑΙ-ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ - ΕΥΚΟΛΑ ΚΑΙ ΑΠΛΑ

Γραφθείτε στο Ηλεκτρονικό Δελτίο!

ΑΠΟΦΑΣΙΖΩ-ΕΓΓΡΑΦΟΜΑΙ-ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΩ-ΕΓΓΡΑΦΟΜΑΙ-ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ

 • Γιὰ περισσότερες πληροφορίες πηγαίνετε ἢ στὴν ἱστοδελίδα μας ἐδῶ ἢ τηλεφωνῆστε μας στὸ 210 988 8510. Ἀφῆστε τὸ μήνημά σας στὸν αὐτόματο τηλεφωνητή. Θὰ ἀνταποκριθοῦμε ἀμέσως.
 • Ἀρχὴ παιδεύσεως ἡ τῶν ὀνομάτων ἐπίσκεψις: Τεχνικοὶ ὅροι –λατινιστὶ terminus technicus– ποὺ χρησιμοποιοῦνται στὸν ΝΓΠ.

psyche

 • Ἐδῶ θὰ βρεῖτε φωτογραφίες ἀπὸ τὸν ὑπέροχον κόσμον τοῦ ΝΓΠ ἐν Ἑλλάδι.

psyche

 • Εὐχαριστοῦμε ὅλους τοὺς ὀργανισμοῦς καὶ τὶς ἐπιχειρήσεις ποὺ μᾶς ἐμπιστεύθηκαν τὶς ἐκπαιδεύσεις τους. Ἀναφέρουμε ἐνδεικτικά:

psyche

 • Δεῖτε ἐδῶ τοὺς πιστοποιημένους δεξιοτέχνες χειριστὲς ΝΓΠ 2008-2009.

psyche

psyche

psyche

psyche

psyche

psyche

psyche

psyche
psyche
Ὁ Ἅγιος Βασίλειος ὁ Μέγας,
Ἐπίσκοπος Καισαρείας τῆς Καππαδοκίας, τοῦ οὐρανοφάντορος
(329 – 379 μ.Χ.)

Τό τε γὰρ ἐν ταῖς χερσὶ τῶν ἰατρῶν τὴν ἐλπίδα ἔχειν τῆς ἑαυτῶν ὑγείας κτηνῶδες· ὅπερ πάσχοντάς τινας τῶν ἀθλίων ὁρῶμεν, οἳ καὶ σωτῆρας αὐτοὺς ὀνομάζειν οὐ παραιτοῦνται· τό τε πάντη τὰς ἀπ᾿ αὐτῆς ὠφελείας ἀποφεύγειν φιλόνεικον.

[Ἀσφαλῶς, τὸ νὰ ἐγκαταλείπωμε τὴν ἐλπίδα τῆς ὑγείας μας (παραδίδοντάς την) στὰ χέρια τῶν ἰατρῶν εἶναι κτηνῶδες· τὸ βλέπουμε νὰ συμβαίνει μὲ μερικοῦς δύστυχους, οἱ ὁποίοι μάλιστα ἐπιμένουν νὰ θεωροῦν τοὺς ἰατροῦς «σωτῆρες». Ἀλλά, καὶ ἡ καταφανής ἀμφισβήτηση τῶν ὠφελειῶν τῆς ἰατρικῆς ὲπιστήμης εἶναι ἐντελῶς παράτολμη.]

Πηγή: Ὅροι κατὰ πλάτος, ΕΠΕ 8, σελ. 403

psyche

psyche

ΘΕΡΜΟΠΥΛΕΣ (1903)

Τιμὴ σὲ κείνους ὅπου στὴ ζωή των
ὥρισαν καὶ φυλάγουν Θερμοπύλες.
Ποτὲ ἀπὸ τὸ χρέος μὴ κινοῦντες·
δίκαιοι κ΄ ἴσιοι σ' ὅλες των τὲς πράξεις,
ἀλλὰ μὲ λύπη κιόλας κι εὐσπλαχνία·
γενναῖοι ὁσάκις εἶναι πλούσιοι, κι ὅταν
εἶναι πτωχοί, παλ' εἰς μικρὸν γενναῖοι,
πάλι συντρέχοντες ὅσο μποροῦνε·
πάντοτε τὴν ἀλήθεια ὀμιλοῦντες,
πλὴν χωρὶς μίσος γιὰ τοὺς ψευδομένους.

Καὶ περισσότερη τιμὴ τοὺς πρέπει
ὅταν προβλέπουν (καὶ πολλοὶ προβλέπουν)
πὼς ὁ Ἐφιάλτης θὰ φανεῖ στὸ τέλος,
κι οἱ Μῆδοι ἐπὶ τέλους θὰ διαβοῦνε.

Κωνσταντῖνος Καβάφης (Ἀλεξάνδρεια 1863 - 1933)

psyche
Viktor Emil Frank

psyche

 • Viktor Emil Frankl: «Ὅταν μιλᾶμε γιὰ τὸ βιβλίο ὡς θεραπευτικὸ μέσο, τὸ ἐννοοῦμε ὄντως σοβαρὰ καὶ μάλιστα μὲ τὴν κλινικὴ σημασία τῆς λέξεως. Ἐδῶ καὶ δεκαετίες λαμβάνει ἡ βιβλιοθεραπεία στὰ πλαίσια τῆς θεραπείας τῆς νευρώσεως μιὰ δίκαιη θέση. Στὸν ἀσθενῆ συνιστᾶται ἡ ἀνάγνωση συγκεκριμένων βιβλίων, καὶ φυσικά, ὄχι μόνο ἐξειδικευμένων βιβλίων.»

 • Viktor Emil Frankl: Φυσικά «δὲν μπορεῖ τὸ βιβλίο νὰ ἀντικαταστήσει τῶν θεραπευτή, καὶ ἡ βιβλιοθεραπεία τὴν ψυχοθεραπεία. Ἀλλὰ δὲν θὰ πρέπει νὰ ὑποτιμᾶται ἡ συμβολὴ τοῦ βιβλίου. Tο σωστὸ βιβλίο στὴν σωστὴ στιγμὴ ἔσωσε πολλοὺς ἀνθρώπους ἀπὸ τὸ νὰ αὐτοκτονήσουν.»

 • Συνέντευξη (τρία μέρη) μὲ τὸν Viktor Emil Frankl στὸ you tube.
psyche

(ἀριθμὸς ἐπισκεπτῶν ἀπὸ τὶς 8 Δεκεμβρίου τοῦ 2006.)

  ΣΗΜΑΙΟΜΕΤΡΗΤΗΣ
(ἀριθμὸς ἐπισκεπτῶν, ποὺ μᾶς διαβάζουν ἀκριβῶς αὐτήν τὴν στιγμὴν.)
Τὸ Ἑλληνικὸν Ἵδρυμα ΝΓΠ καὶ Συστημικῶν Λύσεων καὶ τὸ λογότυπό του εἶναι κατοχυρωμένα σήματα ὑπηρεσιῶν τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἱδρύματος ΝΓΠ καὶ Συστημικῶν Λύσεων [Hellenic/Greek Institute for NLP and Systemic Solutuions]. Ἀπαγορεύεται ἡ δίχως ἄδεια ἀναπαραγωγὴ αὐτῆς τῆς σελίδας καὶ τοῦ περιεχομένου της. This page, and all contents, are Copyright © by Stylianos P. Paulides, Athens, Greece.
© 1997- Ἑλληνικὸν Ἳδρυμα ΝΓΠ καὶ Συστημικῶν Λύσεων.
| Ἐπικοινωνία | Περιεχόμενα | Πρόγραμμα | Σελίδα Ὑποδοχῆς| Ὂπισθεν |