ἐκπαίδευσις χειριστῶν
ΝΓΠ 2009-2010

ἡ ἐκπαίδευσις χειριστῶν
ΝΓΠ 2009-2010

 • ἐκπαίδευσις χειριστῶν ΝΓΠ λαμβάνει χῶρα στὴν Βουλιαγμένη Ἀττικῆς. Ἄρχιζε στὶς 27η Σεπτεμβρίου 2009 καὶ θὰ λήξῃ στὶς 18η Ἰουλίου 2010.
 • Ἡ ἐκπαίδευσις διαρκεῖ εἴκοσι τέσσερις (24) ἡμέρες, ἤτοι 144 ὧρες, συμπεριλαμβανομένου καὶ τοῦ Σεμιναρίου Εἰσαγωγῆς στὸν ΝΓΠ.
 • Ἡ γλῶσσα τῆς ἐκπαιδεύσεως ἦταν ἡ ἑλληνική (καὶ τὰ ῥωμαίϊκα).
 • Οἱ πιστοποιήσεις φέρουν τὴν ὑπογραφὴ τοῦ ἐκπαιδευτή καὶ τὸ ἔμβλημα τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἱδρύματος Νεῦρο-Γλωσσολογικοῦ Προγραμματισμοῦ καὶ Συστημικῶν Λύσεων.
 • Ἡ ἐκπαίδευσις εἶναι ἀναγνωρισμένη καὶ πληροῖ τὶς πιὸ αὐστηρὲς προδιαγραφὲς διεθνῶν ὀργανώσεων.

πιστοποίησις χειριστῆ ΝΓΠ - ἀγγλιστὶ NLP Practitioner Certification - πιστοποιεῖ γιὰ τὸν κάτοχό του, ὅτι πληροῖ τὰ τυπικὰ καὶ τὰ οὐσιαστικὰ προσόντα.

πιστοποίησις τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἱδρύματος Νεῦρο-Γλωσσολογικοῦ Προγραμματισμοῦ καὶ Συστημικῶν Λύσεων ἀναγνωρίζεται ἀπὸ τοὺς διεθνεῖς ὀργανισμοὺς.

Τὰ τυπικὰ προσόντα εἶναι τὰ ἑξῆς:

 • ἐπιτυχὴς συμμετοχὴ στὸ Σεμινάριον Εἰσαγωγῆς στὸν ΝΓΠ·
 • ἐνεργὴ συμμετοχὴ στὴν Ἐκπαίδευσιν Χειριστῶν ΝΓΠ (σὲ 19 ἀπὸ τὶς 22 ἡμέρες)·
 • ἐνεργὴ συμμετοχὴ στὶς ὁμάδες ἐργασίας ἰσοτίμων (σὲ 7 ἀπὸ τὰ 9 θεματικὰ σαββατοκύριακα)·
 • παράδοσις τῆς διπλωματικῆς ἐργασίας·
 • ἐπιτυχὴς συμμετοχὴ στὶς πτυχιακὲς ἐξετάσεις·
 • λοιπὲς ὑποχρεώσεις ἔναντι τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἱδρύματος ΝΓΠ καὶ Συστημικῶν Λύσεων.

Ἐνῶ τὰ οὐσιαστικὰ προσόντα, τὰ ὁποῖα θὰ μποροῦσαμε νὰ τὰ ἀντιληφθοῦμε καὶ ὡς μία ἀνατροφοδότησι, ἤτοι μία ἀξιολογικὴ κριτική, γιὰ τὸν συμμετέχοντα, εἶναι τὰ ἑξῆς:

 • ὁ συμμετέχων διένυσε ἕναν πολὺ σημαντικὸ δρόμο στὸν τομέα τῆς ἐσωτερικῆς του ἀγωγῆς·
 • ὁ συμμετέχων κατέβαλε πολὺ ἐντατικὲς προσπάθειες στὸν τομέα τῆς προσωπικῆς του καλλιεργείας·
 • ὁ συμμετέχων ἀνέπτυξε σὲ πολὺ μεγάλο βαθμὸ τὶς ἱκανότητες τῆς γόνιμης ἐπικοινωνίας, τῆς ἀγαπητικῆς ἐπαφῆς καὶ τῆς μὲ πλήρη ἐμπιστοσύνη συναναστροφῆς ἀναφορικὰ μὲ ἕνα ἄτομο ἢ μὲ μιὰ ἀνθρωπίνη ὁμάδα.

οἱ συμμετέχοντες

 • Ἀκολουθοῦν τὰ ὀνόματα τῶν συμμετεχόντων.
 • Ἀναστάσιος Τασιουλόπουλος
 • ἡ γνώμη μου
 • Ἀπόστολος Γεωργαρᾶς
 • ἡ γνώμη μου
 • Γεώργιος Τζαμαλῆς ἐκ Ναυπλίου
 • ἡ γνώμη μου
 • Νικόλαος Τσαλίκης
 • ἡ γνώμη μου
 • Ἀνέστης Σπανίδης ἐξ Ἀλεξανδρουπόλεως
 • ἡ γνώμη μου
 • Θεόδωρος Σαμπατάκης
 • ἡ γνώμη μου
 • Ἀννα Πρελορέντζου
 • ἡ γνώμη μου
 • Νικήτας Νομικός
 • ἡ γνώμη μου
 • Ἐμμανουήλ Νομικός
 • ἡ γνώμη μου
 • Σάββας Πρωτόπαπας
 • ἡ γνώμη μου
 • Ἰωάννης Τσίρος
 • ἡ γνώμη μου
 • Ἰωάννης Καλκούνης
 • ἡ γνώμη μου
 • Δημήτριος Φκιαρᾶς ἐκ Πάφου Κύπρου
 • ἡ γνώμη μου

Ἐδῶ μπορεῖτε νὰ δεῖτε φωτογραφίες, μερικὲς πρὸς τὸ παρὸν, ἀπὸ τὴν ἐκπαίδευσιν.

Τὸ Ἑλληνικὸν Ἵδρυμα ΝΓΠ καὶ Συστημικῶν Λύσεων καὶ τὸ λογότυπό του εἶναι κατοχυρωμένα σήματα ὑπηρεσιῶν τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἱδρύματος ΝΓΠ καὶ Συστημικῶν Λύσεων [Hellenic/Greek Institute for NLP and Systemic Solutuions]. Ἀπαγορεύεται ἡ δίχως ἄδεια ἀναπαραγωγὴ αὐτῆς τῆς σελίδας καὶ τοῦ περιεχομένου της. This page, and all contents, are Copyright © by Stylianos P. Paulides, Athens, Greece.
© 1997- Ἑλληνικὸν Ἳδρυμα ΝΓΠ καὶ Συστημικῶν Λύσεων.
| Ἐπικοινωνία | Περιεχόμενα | Πρόγραμμα | Σελίδα Ὑποδοχῆς| Ὂπισθεν |