ἐκπαίδευσις
δεξιοτεχνῶν χειριστῶν
ΝΓΠ 2008-2009

ἡ ἐκπαίδευσις δεξιοτεχνῶν χειριστῶν ΝΓΠ 2008-2009

 • ἐκπαίδευσις δεξιοτεχνῶν χειριστῶν ΝΓΠ ἔλαβε χῶρα στὴν Βουλιαγμένη Ἀττικῆς ἀπὸ τὴν 15η Μαρτίου 2008 ἕως τὴν 22α Μαρτίου 2009.
 • Ἡ ἐκπαίδευσις διήρκεσε εἴκοσι τέσσερις (24) ἡμέρες, ἤτοι 144 ὧρες, συμπεριλαμβανομένου καὶ τοῦ Σεμιναρίου Εἰσαγωγῆς στὸν ΝΓΠ.
 • Ἡ γλῶσσα τῆς ἐκπαιδεύσεως ἦταν ἡ ἑλληνική (καὶ τὰ ῥωμαίϊκα).
 • Οἱ πιστοποιημένοι δεξιοτέχνες χειριστὲς ΝΓΠ ὁλοκλήρωσαν αὐτὴν τὴν ἐκπαίδευσιν μὲ μεγάλη ἐπιτυχία καὶ ἐπέδειξαν ἀκεραιότητα, ἐπιδεξιότητα καὶ ἰκανότητες ὑψίστου βαθμοῦ μὲ συνέπεια καὶ συνοχή.
 • Οἱ πιστοποιήσεις φέρουν τὴν ὑπογραφὴ τοῦ ἐκπαιδευτή καὶ τὸ ἔμβλημα τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἱδρύματος Νεῦρο-Γλωσσολογικοῦ Προγραμματισμοῦ καὶ Συστημικῶν Λύσεων.
 • Ἡ ἐκπαίδευσις εἶναι ἀναγνωρισμένη καὶ πληροῖ τὶς πιὸ αὐστηρὲς προδιαγραφὲς διεθνῶν ὀργανώσεων.

πιστοποίησις δεξιοτέχνη χειριστῆ ΝΓΠ - ἀγγλιστὶ NLP Master Practitioner Certification - πιστοποιεῖ γιὰ τὸν κάτοχό του, ὅτι πληροῖ τὰ τυπικὰ καὶ τὰ οὐσιαστικὰ προσόντα.

πιστοποίησις τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἱδρύματος Νεῦρο-Γλωσσολογικοῦ Προγραμματισμοῦ καὶ Συστημικῶν Λύσεων ἀναγνωρίζεται ἀπὸ τοὺς διεθνεῖς ὀργανισμοὺς.

Τὰ τυπικὰ προσόντα εἶναι τὰ ἑξῆς:

 • ἐπιτυχὴς συμμετοχὴ στὸ Σεμινάριον Εἰσαγωγῆς στὸν ΝΓΠ·
 • ἐπιτυχὴς συμμετοχὴ στὴν Ἐκπαίδευσιν Χειριστῶν ΝΓΠ·
 • ἐνεργὴ συμμετοχὴ στὴν Ἐκπαίδευσιν Δεξιοτεχνῶν Χειριστῶν ΝΓΠ (σὲ 19 ἀπὸ τὶς 22 ἡμέρες)·
 • ἐνεργὴ συμμετοχὴ στὶς ὁμάδες ἐργασίας ἰσοτίμων (σὲ 7 ἀπὸ τὰ 9 θεματικὰ σαββατοκύριακα)·
 • παράδοσις τῆς διπλωματικῆς ἐργασίας·
 • ἐπιτυχὴς συμμετοχὴ στὶς πτυχιακὲς ἐξετάσεις·
 • λοιπὲς ὑποχρεώσεις ἔναντι τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἱδρύματος ΝΓΠ καὶ Συστημικῶν Λύσεων.

Ἐνῶ τὰ οὐσιαστικὰ προσόντα, τὰ ὁποῖα θὰ μποροῦσαμε νὰ τὰ ἀντιληφθοῦμε καὶ ὡς μία ἀνατροφοδότησι, ἤτοι μία ἀξιολογικὴ κριτική, γιὰ τὸν συμμετέχοντα, εἶναι τὰ ἑξῆς:

 • ὁ συμμετέχων διένυσε ἕναν πολὺ σημαντικὸ δρόμο στὸν τομέα τῆς ἐσωτερικῆς του ἀγωγῆς·
 • ὁ συμμετέχων κατέβαλε πολὺ ἐντατικὲς προσπάθειες στὸν τομέα τῆς προσωπικῆς του καλλιεργείας·
 • ὁ συμμετέχων ἀνέπτυξε σὲ πολὺ μεγάλο βαθμὸ τὶς ἱκανότητες τῆς γόνιμης ἐπικοινωνίας, τῆς ἀγαπητικῆς ἐπαφῆς καὶ τῆς μὲ πλήρη ἐμπιστοσύνη συναναστροφῆς ἀναφορικὰ μὲ ἕνα ἄτομο ἢ μὲ μιὰ ἀνθρωπίνη ὁμάδα.

οἱ συμμετέχοντες

 • Ἀκολουθοῦν τὰ ὀνόματα τῶν συμμετεχόντων. Οἱ φέροντες μετὰ τὸ ὀνόμά τους ἕναν ἀστερίσκο (*) δὲν ἔχουν πιστοποιηθεῖ ἀκόμη, ἐνῶ οἱ φέροντες δύο ἀστερίσκους (**) δὲν ἔχουν ἐπίσης πιστοποιηθεῖ, ἐπειδὴ δὲν μπόρεσαν νὰ συμμετέχουν στὰ περισσότερα σαββατοκύριακα τῆς ἐκπαιδεύσεως γιὰ προσωπικοὺς λόγους.
 • Μαρία Χατζηδάκη ἐξ Ἡρακλείου Κρήτης
 • ἡ γνώμη μου
 • Εἰρήνη Παυλίδου
 • ἡ γνώμη μου
 • Παρασκευὴ Εἰρήνη Φιλιππή
 • ἡ γνώμη μου
 • Ε. Τσακαλέρης
 • ἡ γνώμη μου
 • Ἀρπινέ Ἀταμιάν
 • ἡ γνώμη μου
 • Μαρία Καντάρα ἐκ Χανίων Κρήτης
 • ἡ γνώμη μου
 • Γεώργιος Μαρμαρινός ἐκ Χανίων Κρήτης (*)
 • ἡ γνώμη μου

Ἐδῶ μπορεῖτε νὰ δεῖτε φωτογραφίες, μερικὲς πρὸς τὸ παρὸν, ἀπὸ τὴν ἐκπαίδευσιν.

Τὸ Ἑλληνικὸν Ἵδρυμα ΝΓΠ καὶ Συστημικῶν Λύσεων καὶ τὸ λογότυπό του εἶναι κατοχυρωμένα σήματα ὑπηρεσιῶν τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἱδρύματος ΝΓΠ καὶ Συστημικῶν Λύσεων [Hellenic/Greek Institute for NLP and Systemic Solutuions]. Ἀπαγορεύεται ἡ δίχως ἄδεια ἀναπαραγωγὴ αὐτῆς τῆς σελίδας καὶ τοῦ περιεχομένου της. This page, and all contents, are Copyright © by Stylianos P. Paulides, Athens, Greece.
© 1997- Ἑλληνικὸν Ἳδρυμα ΝΓΠ καὶ Συστημικῶν Λύσεων.
| Ἐπικοινωνία | Περιεχόμενα | Πρόγραμμα | Σελίδα Ὑποδοχῆς| Ὂπισθεν |