Οἱ Τρόποι Ἐργασίας τοῦ
Ἐργαστηρίου Συστημικῶν Λύσεων
Εἰσαγωγή | Στόχος | Τρόπος | Μέθοδος | Ὀργανωτικά | Πῶς μπορῶ νὰ ἐγγραφῶ; | Γνῶμες Συμμετεχόντων |Ἐγγραφή
Εἰς τὸ Ἐργαστήριον Συστημικῶν Λύσεων θὰ χρησιμοποιηθοῦν μεταξὺ ἄλλων οἱ ἑξῆς μέθοδοι:
 • Θεραπευτικὸς ΝΓΠ (NLP)καὶ Γραμμὴ Χρόνου (Time Line),

 • Συστημικὴ-Φαινομενολογική Προσέγγιση κατὰ
  Bert Hellinger καὶ Ulf Pitthan,

 • Ὑπαρξιακὴ Ἀνάλυση (ἢ ἀλλιῶς, Λογοθεραπεία)
  κατὰ Viktor Frankl,

 • Βιοενεργητικὲς Ἀσκήσεις
  κατὰ Alexander Lowen,

 • Κλινικὴ Ὕπνωση (Trance)
  κατὰ Milton Erickson,

 • Ἐστίαση (Focusing)
  κατὰ Εugene T.Gendlin,

 • Ἀσκήσεις Ἀντιλήψεως.
Τὸ Ἑλληνικὸν Ἵδρυμα ΝΓΠ καὶ Συστημικῶν Λύσεων καὶ τὸ λογότυπό του εἶναι κατοχυρωμένα σήματα ὑπηρεσιῶν τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἱδρύματος ΝΓΠ καὶ Συστημικῶν Λύσεων [Hellenic/Greek Institute for NLP and Systemic Solutuions]. Ἀπαγορεύεται ἡ δίχως ἄδεια ἀναπαραγωγὴ αὐτῆς τῆς σελίδας καὶ τοῦ περιεχομένου της. This page, and all contents, are Copyright © by Stylianos P. Paulides, Athens, Greece.
© 1997- Ἑλληνικὸν Ἳδρυμα ΝΓΠ καὶ Συστημικῶν Λύσεων.
| Ἐπικοινωνία | Περιεχόμενα | Πρόγραμμα | Σελίδα Ὑποδοχῆς| Ὂπισθεν |