Οἱ Στόχοι τοῦ
Ἐργαστηρίου Συστημικῶν Λύσεων
Εἰσαγωγή | Στόχος | Τρόπος | Μέθοδος | Ὀργανωτικά | Πῶς μπορῶ νὰ ἐγγραφῶ; | Γνῶμες Συμμετεχόντων |Ἐγγραφή
Ἡ πορεία ...
  • Θὰ ἀκολουθηθοῦν ἀνάλογα μὲ τὴν πορεία τῶν ἐργασιῶν μεταξὺ ἄλλων οἱ ἑξῆς στόχοι:.
  • Νὰ ἀναγνωρίσουμε καὶ νὰ διαλύσουμε συμπεριφορὲς μίσους κατὰ τοῦ ἑαυτοῦ μας,

  • Νὰ διακόψουμε τὸν καταναγκασμὸ ἐπανάληψης πάντα ὅμοιων ἀλληλουχιὼν συμπεριφορᾶς ποὺ ἔχουν ἀρνητικὲς ἐκβάσεις,

  • Νὰ ἀναρωτηθοῦμε γιὰ τὶς προσωπικὲς μᾶς «ἰδιότητες», στὶς ὁποῖες εἴμαστε στὴν πραγματικότητα μαθημένοι καὶ ποὺ ἀπορρέουν ἀπὸ πρότυπα (πρότυπα συμπεριφορᾶς, πρότυπα ἀντίληψης, πρότυπα σκέψης),

  • Νὰ ἀναγνωρίσουμε καὶ νὰ ἀλλάξουμε τὶς ἐσωτερικὲς εἰκόνες καὶ φωνὲς ποὺ δροῦν ἀρνητικά,

  • Νὰ ἀναγνωρίσουμε καὶ ἐνδεχομένως νὰ ἀλλάξουμε τὴν εἰκόνα ποὺ ἔχουμε γιὰ τὸν ἑαυτό μας (αὐτοεικόνα),

  • Νὰ ἀλλάξουμε ἐκεῖνες τὶς προσωπικὲς μας πεποιθήσεις –ἀγγλιστὶ belief, γερμανιστὶ Glaubensatz– ποὺ ἐμποδίζουν τὸν προσανατολισμό μας, τὴν δράση μας ἢ τὸ πῶς ἀντιλαμβανόμαστε τὰ ἐρεθίσματα τοῦ περιβάλλοντος (τὰ ἐξωτερικὰ μηνύματα).

... καὶ ὁ κύριος σκοπός
  • Ὅλα αὐτὰ θὰ συμβάλλουν στὸν κύριο σκοπὸ τῆς ἐργασίας μας ποὺ εἶναι νὰ ἔρθουμε σ' ἐπαφὴ μὲ τὸ δυναμικό μας (συναισθήματα, δημιουργικότητα, ἐνόραση) καὶ νὰ ἀνακαλύψουμε τὶς θετικὲς προθέσεις ποὺ κρύβονται πίσω ἀπὸ τὶς καταστρεπτικὲς καὶ βλαβερὲς πρὸς τὸν ἑαυτό μας συμπεριφορές.
Τὸ Ἑλληνικὸν Ἵδρυμα ΝΓΠ καὶ Συστημικῶν Λύσεων καὶ τὸ λογότυπό του εἶναι κατοχυρωμένα σήματα ὑπηρεσιῶν τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἱδρύματος ΝΓΠ καὶ Συστημικῶν Λύσεων [Hellenic/Greek Institute for NLP and Systemic Solutuions]. Ἀπαγορεύεται ἡ δίχως ἄδεια ἀναπαραγωγὴ αὐτῆς τῆς σελίδας καὶ τοῦ περιεχομένου της. This page, and all contents, are Copyright © by Stylianos P. Paulides, Athens, Greece.
© 1997- Ἑλληνικὸν Ἳδρυμα ΝΓΠ καὶ Συστημικῶν Λύσεων.
| Ἐπικοινωνία | Περιεχόμενα | Πρόγραμμα | Σελίδα Ὑποδοχῆς| Ὂπισθεν |