Γιατί αὐτή ἡ ποικιλία τῶν μεθόδων;
Εἰσαγωγή | Στόχος | Τρόπος | Μέθοδος | Ὀργανωτικά | Πῶς μπορῶ νὰ ἐγγραφῶ; | Γνῶμες Συμμετεχόντων |Ἐγγραφή
Ὄλες αὐτὲς οἱ μέθοδοι ὑπηρετοῦν τὸν κοινὸ σκοπὸ νὰ ἔρθει κανεὶς σ' ἐπαφὴ μὲ τὸν ἑαυτό του, νὰ ἀναδομηθεῖ καὶ νὰ ἀνακαταταχθεῖ ἐσωτερικὰ καὶ ἐξωτερικά. Κάθε μέθοδος συμβάλλει μὲ τὸν τρόπο της σ' αὐτὸν τὸ σκοπό.
  • συστημ(ατ)ική-φαινομενολογική προσέγγισις ἀποκαλύπτει τοὺς μυστικοὺς δεσμοὺς ποὺ μᾶς συνδέουν σὰν μία ἀόρατη, ἐλαστικὴ ταινία μὲ τὴν οἰκογένεια προέλευσής μας.

  • Λογοθεραπεία (ἢ ἀλλιῶς ἡ ὑπαρξιακὴ ἀνάλυσις) γιὰ τὴ νοημοτοδότηση καὶ τὴν τελεολογία τῶν πράξεών μας. Πῶς νοηματοδοτῶ τὴν ὕπαρξή μου;

  • Οἱ βιοενεργητικὲς ἀσκήσεις ἀνοίγουν τὸν δρόμο γιὰ μιὰ πιὸ βαθιὰ ἐμπειρία ἐπίγνωσης τοῦ σώματος. Πῶς ἐπηρεάζει τὸ σῶμα μου τὴν ψυχικὴ διάθεσή μου;

  • κλινικὴ ὕπνωσις και ἡ ἑστίασις –ἀγγλιστὶ focusing– μᾶς διευρύνουν τὶς καταστάσεις συνείδησης καὶ ἐπιτρέπουν νὰ ἐπωφεληθοῦμε ἀπὸ τὸ δυναμικό μας καὶ τὶς ἐξυγιαντικές μᾶς δυνάμεις. Ἔτσι συντελοῦνται ἐσωτερικοὶ συνδυασμοὶ καὶ ἀλλαγὲς ποὺ ἀλλιῶς ἢ θὰ γίνονταν πολὺ ἀργὰ ἢ δὲ θὰ γίνονταν ποτέ.

  • ἀκριβὴς ἀντίληψις (ἡ αἰσθητηριακὴ ἀντίληψις καὶ ὄχι ἡ ἑρμηνεία) τοῦ ἑαυτοῦ μας καὶ τῶν ἄλλων, μᾶς ἀπελευθερώνει ἀπὸ τὰ μαθημένα καταστρεπτικὰ πρότυπα. Ἐκτὸς τούτου, ἀποκλείει καὶ τὶς ἐκτιμήσεις ποὺ ἐνίοτε ὁδηγοῦν σὲ ὑποτιμήσεις ἢ ὑπερτιμήσεις.

  • Τελικά, ὁ ΝΓΠ και ἡ Γράμμη Χρόνου ®© εἶναι ἀποτελεσματικὲς τεχνικὲς ποὺ συνδέουν ὅλες αὐτὲς τὶς μεθόδους μεταξύ τους.
Τὸ Ἑλληνικὸν Ἵδρυμα ΝΓΠ καὶ Συστημικῶν Λύσεων καὶ τὸ λογότυπό του εἶναι κατοχυρωμένα σήματα ὑπηρεσιῶν τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἱδρύματος ΝΓΠ καὶ Συστημικῶν Λύσεων [Hellenic/Greek Institute for NLP and Systemic Solutuions]. Ἀπαγορεύεται ἡ δίχως ἄδεια ἀναπαραγωγὴ αὐτῆς τῆς σελίδας καὶ τοῦ περιεχομένου της. This page, and all contents, are Copyright © by Stylianos P. Paulides, Athens, Greece.
© 1997- Ἑλληνικὸν Ἳδρυμα ΝΓΠ καὶ Συστημικῶν Λύσεων.
| Ἐπικοινωνία | Περιεχόμενα | Πρόγραμμα | Σελίδα Ὑποδοχῆς| Ὂπισθεν |