Τὸ Ἐργαστήριο
Συστημ(ατ)ικῶν Λύσεων
(Workshop for Systemic Solutions)
Εἰσαγωγή | Στόχος | Τρόπος | Μέθοδος | Ὀργανωτικά | Πῶς μπορῶ νὰ ἐγγραφῶ; | Γνῶμες Συμμετεχόντων |Ἐγγραφή

ἂς τολμήσουμε
νὰ ἀντιληφθοῦμε τὴν πραγματικότητα,
νὰ ὀνειρευτοῦμε τὸ μέλλον μας καὶ
νὰ δράσουμε γόνιμα σήμερα!

προσαρμοσμένο στὶς σύγχρονες θεματικὲς, χρονικὲς καὶ οἰκονομικὲς ἀνάγκες καὶ δυνατότητες

  • μιὰ ἀνεκλάλητη καὶ συγκλονιστικὴ ἐμπειρία γιὰ τοὺς συμμετέχοντες!
  • τὸ ἐργαστήριο συστημ(ατ)ικῶν λύσεων εἶναι προσαρμοσμένο στὶς σύγχρονες θεματικὲς, χρονικὲς καὶ οἰκονομικὲς ἀνάγκες καὶ δυνατότητες τῶν ἀνθρώπων ποὺ ἐνδιαφέρονται γιὰ γόνιμες καὶ ἀποτελεσματικὲς λύσεις.
  • προϋπόθεση: Σεμινάριο Εἰσαγωγῆς στὸν ΝΓΠ

«τὸ νὰ ὑποφέρεις
εἶναι εὐκολότερο
ἀπὸ τὸ νὰ δρᾶς.»

Anton Suitbert Hellinger

Τὸ Ἐργαστήριον Συστημ(ατ)ικῶν Λύσεων
ἀγγλιστὶ Workshop for Systemic Solutions:

  • συναισθηματικὴ ἀγωγή
  • γόνιμη καὶ ἀποτελεσματικὴ ἐπικοινωνία
  • προσωπικὴ καλλιέργεια
εἴτε πάσχει ἓν μέλος,
συμπάσχει πάντα
τὰ μέλη.
  • Τὸ Ἐργαστήριον Συστημ(ατ)ικῶν Λύσεων σᾶς προσφέρει πλούσιες καὶ ἀπερίγραπτες ἐμπειρίες πέραν τῶν ὁρίων τῆς παρούσας φαντασίας σας καὶ σᾶς ὁδηγεί σὲ ἕως τώρα ἄγνωστους σὲ ἐσᾶς ὁρίζοντες.
Τὸ Ἑλληνικὸν Ἵδρυμα ΝΓΠ καὶ Συστημικῶν Λύσεων καὶ τὸ λογότυπό του εἶναι κατοχυρωμένα σήματα ὑπηρεσιῶν τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἱδρύματος ΝΓΠ καὶ Συστημικῶν Λύσεων [Hellenic/Greek Institute for NLP and Systemic Solutuions]. Ἀπαγορεύεται ἡ δίχως ἄδεια ἀναπαραγωγὴ αὐτῆς τῆς σελίδας καὶ τοῦ περιεχομένου της. This page, and all contents, are Copyright © by Stylianos P. Paulides, Athens, Greece.
© 1997- Ἑλληνικὸν Ἳδρυμα ΝΓΠ καὶ Συστημικῶν Λύσεων.
| Ἐπικοινωνία | Περιεχόμενα | Πρόγραμμα | Σελίδα Ὑποδοχῆς| Ὂπισθεν |