Ἔτσι μπορεῖτε νὰ ἐφαρμόσετε χρήσιμα 
τῆς γνώσεις σας ἀπὸ τὸ

Σεμινάριον Εἰσαγωγῆς στὸν ΝΓΠ
Εἰσαγωγή | Περιεχόμενα| Ἐφαρμογή | Ὀργανωτικά | Πῶς μπορῶ νὰ ἐγγραφῶ; | Γνῶμες Συμμετεχόντων |Ἐγγραφή
Στὸν τομέα τοῦ ἐπιχειρεῖν
 • Ἀναπτύσσετε νέες δυνατότητες συμπεριφορᾶς μὲ τὶς ὁποίες μπορεῖτε νὰ ἀντιμετωπίσετε τὴν ἔνταση καὶ νὰ ὁδηγήσετε τὸν ἑαυτὸ σας σὲ μιὰ θετικὴ διάθεση. Χρησιμοποιεῖτε βέλτιστα ὅλες τὶς πηγὲς ποὺ ἔχετε στὴν διάθεσή σας.

 • Πείθετε τοὺς ἐμπορικούς σας συνεργάτες πιὸ εὔκολα καὶ μὲ μεγαλύτερη ἐπιτυχία γιὰ τὰ πλεονεκτήματα ποὺ θὰ προκύψουν γιὰ αὐτοὺς ἀπὸ τὴν συνεργασία σας.

 • Ἐπικοινωνεῖτε καλύτερα μὲ τοὺς συναδέλφους, τοὺς ὑφιστάμενους καὶ τοὺς προϊστάμενούς σας καὶ ἐπιτυγχάνετε μεγαλύτερη κατανόηση γιὰ τὴν δικιά τους ὀπτικὴ γωνία.
Στὸν τομέα τῆς συμβουλετικῆς
 • Μὲ τὴν μέθοδο τῆς ἄγκυρας, ἔχετε στὸ χέρι σας ἕνα ἐργαλεῖο μὲ τὸ ὁποῖο μπορεῖτε νὰ βγάλετε τοὺς πελάτες σας γρήγορα καὶ ἀποτελεσματικὰ ἀπὸ τὴν ἀρνητικὴ διάθεση.

 • Μπορεῖτε νὰ μπεῖτε καλύτερα στὴν θέση τῶν ἀνθρώπων ποὺ ἔρχονται σὲ σᾶς καὶ σᾶς ζητοῦν τὴν βοήθειά σας.

 • Ἀναπτύσσοντας μιὰ καλὴ «ἀρμονία» μὲ τοὺς πελάτες σας, δημιουργεῖτε μιὰ ἀτμόσφαιρα ποὺ μποροῦν νὰ νιώσουν πιὸ ἄνετα καὶ εὐχάριστα καὶ ἔτσι μποροῦν νὰ θέσουν στόχους ποὺ ἀξίζει νὰ τοὺς πετύχουν καὶ ἀρχίζουν νὰ προχωροῦν πρὸς σὲ αὐτούς.
Στὸν τομέα τῆς παιδαγωγικῆς
 • Μὲ τὴν ἐφαρμογή τῶν μεθόδων ΝΓΠ συμβάλλετε σὲ μιὰ συνεργασία ἀπὸ τὴν ὁποία ἀπουσιάζει ἡ ἔνταση.

 • Δημιουργείτε γρήγορα καὶ ἀποτελεσματικὰ μιὰ θετικὴ ἀτμόσφαιρα, ἔτσι ὥστε οἱ ἄνθρωποι νὰ νιώθουν ἄνετα γύρω σας.

 • Ἔχετε καλύτερη πρόσβαση στοὺς μαθητές σας καὶ μπορεῖτε ἔτσι νὰ αὐξήσετε τὴν ἀπόδοση καὶ τὴν ἰκανότητα προσλήψεως τους.
Στὴν προσωπικὴ
ζωή
 • Ὑποστηρίζετε τοὺς ἀνθρώπους ποὺ σᾶς εἶναι σημαντικοὶ στὴν ἐπίλυση προβλημάτων καὶ στὴν λήψη ἀποφάσεων τους.

 • Διαμορφώνετε τὴν συνεργασία μὲ τοὺς ἀνθρώπους ποὺ ἀγαπάτε πιὸ εὔθυμα καὶ εὐχάριστα, φέροντας τὴν ἰκανότητα «νὰ διαβάζετε τὶς σκέψεις τους ἀπὸ τὰ μάτια».

 • Ἀναπτύσσετε τὴν προσωπικὴ σας δύναμη χρησιμοποιώντας μεθόδους ἤπιες καὶ καταφάσκοντας στὴν ζωή.
Τὸ Ἑλληνικὸν Ἵδρυμα ΝΓΠ καὶ Συστημικῶν Λύσεων καὶ τὸ λογότυπό του εἶναι κατοχυρωμένα σήματα ὑπηρεσιῶν τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἱδρύματος ΝΓΠ καὶ Συστημικῶν Λύσεων [Hellenic/Greek Institute for NLP and Systemic Solutuions]. Ἀπαγορεύεται ἡ δίχως ἄδεια ἀναπαραγωγὴ αὐτῆς τῆς σελίδας καὶ τοῦ περιεχομένου της. This page, and all contents, are Copyright © by Stylianos P. Paulides, Athens, Greece.
© 1997- Ἑλληνικὸν Ἳδρυμα ΝΓΠ καὶ Συστημικῶν Λύσεων.
| Ἐπικοινωνία | Περιεχόμενα | Πρόγραμμα | Σελίδα Ὑποδοχῆς| Ὂπισθεν |