Μιὰ μικρὴ γεύση ἀπὸ τὸ περιεχόμενο
τῆς Ἐκπαιδεύσεως Χειριστῶν ΝΓΠ
Εἰσαγωγή | Περιεχόμενα | Ἐφαρμογή | Ὀργανωτικά | Πῶς μπορῶ νὰ ἐγγραφῶ; | Γνῶμες Συμμετεχόντων |Ἐγγραφή
τὸ μετα-μοντέλλο
 • Τὸ μετα-μοντέλλο –ἀγγλιστὶ the meta model. Ἀπαραίτητο ἐργαλεῖο γιὰ τὴν ἐξαγωγὴ γλωσσικῶν πληροφοριῶν. Οἱ τεχνικὲς τοῦ μετα-μοντέλλου μποροῦν νὰ ἀξιοποιηθοῦν μὲ ἐπιτυχία ἀπὸ θεραπευτὲς καὶ γιατροὺς μέχρι δικηγόρους καὶ διευθυντές γιὰ τὴν λήψη πληροφοριῶν.
τὸ μοντέλλο Μίλτωνος
 • Τὸ μοντέλλο Μίλτωνος –ἀγγλιστὶ the Milton model. Ἡ γλώσσα ποὺ προκαλεῖ τὴν ἀλλαγή. Πρότυπα γλώσσας, ποὺ μὲ αὐτὴν θὰ πετύχετε νὰ συμπεριλαμβάνετε ἀκόμη καὶ τὸ ἀσυνείδητο τοῦ συνομιλητῆ σας.
τὰ νεῦρο-λογικἁ ἐπίπεδα τῆς μαθήσεως καὶ τῆς ἀλλαγῆς
 • Τὰ νεῦρο-λογικὰ ἐπίπεδα τῆς μαθήσεως καὶ τῆς ἀλλαγῆς –ἀγγλιστὶ neuro-logical levels of learning and change. Νὰ ἀντιληφθοῦμε, νὰ κατανοήσουμε καὶ νὰ ἀλλάξουμε τὴν ἀνθρώπινη συμπεριφορὰ σὲ ὅλα τὰ ἐπίπεδα.
ἡ ἐπαναπλαισίωση
 • Ἡ ἐπαναπλαισίωση –ἀγγλιστὶ reframing. Ἑπαναπλαισίωσις τῆς σημασίας, τῆς συνάφειας, τῶν ἕξι-βημάτων: Γιὰ νὰ ἀξιολογήσουμε ἐκ νέου τὰ ἀνεπιθύμητα συναισθήματα καὶ συμπεριφορές ποὺ μᾶς περιορίζουν καὶ ἔτσι νὰ τὰ μετασχηματίσουμε.
οἱ στρατηγικές
 • οἱ στρατηγικές –ἀγγλιστὶ strategies. Νὰ ἀναγνωρίσουμε διὰ- καὶ ἐνδοπροσωπικὰ τὶς στρατηγικὲς τῶν ἐπιτυχημένων ἀτόμων ἀλλὰ καὶ τὶς δικές μας ἐπιτυχημένες στρατηγικές, νὰ τὶς ἀλλάξουμε καὶ νὰ τὶς κάνουμε μεταδόσιμες γιὰ νὰ πετύχουμε τὰ ἐπιθυμητὰ ἀποτελέσματα. (Μὲ τὰ μοντέλλα R.O.L.E καὶ B.A.G.E.L.)
οἱ ὑποτροπικότητες
 • οἱ ὑποτροπικότητες –ἀγγλιστὶ submodalities. Τὸ ἑπόμενο ἐπίπεδο τῶν συστημάτων ἀναπαράστασης καὶ ἡ «γλώσσα» τοῦ ἀναλογικοῦ μᾶς βιο-ὑπολογιστή. Πρὸς τὸ παρὸν ἡ τελευταῖα λέξη τοῦ ΝΓΠ καὶ ἡ βάση μελλοντικῶν ἐξελίξεων.
ἐπίσης,
μεταξὺ ἄλλων ...
 • ΣΑΝΤΟΥΪΤΣ ΑΝΑΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΕΩΣ (Feedback Sandwich)
 • ΕΜΠΟΔΙΑ ΜΑΘΗΣΕΩΣ
 • ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗ (Calibration)
 • ΕΡΕΘΙΣΜΑ ΚΑΙ ΑΠΟΚΡΙΣΗ (Stimulus-Response)
 • ΒΑΔΙΣΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ (Future Pacing)
 • ΠΛΑΙΣΙΟ «ΩΣ ΕΑΝ» (As If Frame)
 • ΤΑΧΕΙΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΦΟΒΙΑΣ (Fast Phobia Cure)
 • ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΠΟΛΙΚΟΤΗΤΟΣ (Polarity Response)
 • ΟΠΤΙΚΗ ΣΥΝΘΛΙΨΗ (Visual Squash)
 • ΕΠΑΝΑΠΛΑΙΣΙΩΣΗ ΜΙΑΣ ΛΕΞΕΩΣ (One-Word Reframing)
 • ΕΠΑΝΑΠΛΑΙΣΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΞΙ ΒΗΜΑΤΩΝ  (Six-Step-Reframing)
 • ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΘΕΩΡΙΑ ΠΕΔΙΟΥ  (Unified Field Theory)
 • ΜΟΝΤΕΛΛΟ Α.Π.Σ.Ε (R.O.L.E. Model)
 • ΜΟΝΤΕΛΛΟ ΣΩ.ΜΑ.ΧΕΙΡ.ΓΛΩΣ.ΑΛ (B.A.G.E.L Model)
 • ΠΑΡΑΚΙΝΗΣΗ (Motivation)
 • ΑΝΤΙΛΗΠΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ (Perceptual Positions)
 • ΕΠΑΝΕΓΧΑΡΑΞΗ (Re-Imprinting)
 • ΕΚΜΑΘΗΣΗ (Learning Theories),
 • ΑΓΚΥΡΟΠΟΛΗΣΗ (Anchoring),
 • ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣ (Representational Systems),
 • ΠΡΟΤΥΠΟ ΣΑΓΙΤΤΙΑΣ(Swish Pattern),
 • ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΑΧΕΙΡΑ (SOAR),
 • ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΣΠΕΕ (SCORE),
 • ΓΡΑΜΜΗ ΧΡΟΝΟΥ ®© (Time Line),
 • καὶ ἄλλα πολλλά ...

τὰ Σαββατοκύριακα

 • 01. ΣΚ: ΕΝΑΡΜΟΝΙΖΕΣΘΑΙ (RAPPORT, PACING, LEADING)
 • 02. ΣΚ: ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΗΣΙΣ (ANCHORING)
 • 03. ΣΚ: ΜΕΤΑ-ΜΟΝΤΕΛΛΟ (META-MODEL)
 • 04. ΣΚ: ΜΟΝΤΕΛΛΟ ΜΙΛΤΩΝ (MILTON MODEL)
 • 05. ΣΚ: ΕΠΑΝΑΠΛΑΙΣΙΩΣΗ (REFRAMING)
 • 06. ΣΚ: ΕΠΑΝΑΠΛΑΙΣΙΩΣΗ (REFRAMING)
 • 07. ΣΚ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ (STRATEGIES)
 • 08. ΣΚ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ (STRATEGIES)
 • 09. ΣΚ: ΥΠΟΤΡΟΠΙΚΟΤΗΤΕΣ (SUBMODALITIES)
 • 10. ΣΚ: ΓΡΑΜΜΗ ΧΡΟΝΟΥ (TIME LINE)
 • 11. ΣΚ: ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
ὀμάδες ἐργασίας ἰσοτίμων
 • Στὶς μικρὲς ὀμάδες ἐργασίας ἰσοτίμων -ἀγγλιστὶ peer group- ποὺ θὰ λαμβάνουν χώρα μιὰ φορὰ τὸν μῆνα θὰ ἔχετε τὴν δυνατότητα νὰ συζητάτε, νὰ ἐφαρμόζετε καὶ νὰ ἐξασκεῖτε αὐτὰ ποὺ μαθαίνετε στὸν τομέα ποὺ σας ἐνδιαφέρει.
Τὸ Ἑλληνικὸν Ἵδρυμα ΝΓΠ καὶ Συστημικῶν Λύσεων καὶ τὸ λογότυπό του εἶναι κατοχυρωμένα σήματα ὑπηρεσιῶν τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἱδρύματος ΝΓΠ καὶ Συστημικῶν Λύσεων [Hellenic/Greek Institute for NLP and Systemic Solutuions]. Ἀπαγορεύεται ἡ δίχως ἄδεια ἀναπαραγωγὴ αὐτῆς τῆς σελίδας καὶ τοῦ περιεχομένου της. This page, and all contents, are Copyright © by Stylianos P. Paulides, Athens, Greece.
© 1997- Ἑλληνικὸν Ἳδρυμα ΝΓΠ καὶ Συστημικῶν Λύσεων.
| Ἐπικοινωνία | Περιεχόμενα | Πρόγραμμα | Σελίδα Ὑποδοχῆς| Ὂπισθεν |