Τὰ Ὀργανωτικὰ σχετικὰ μὲ τὴν
Ἐκπαίδευσιν Χειριστῶν ΝΓΠ
Εἰσαγωγή | Περιεχόμενα | Ἐφαρμογή | Ὀργανωτικά | Πῶς μπορῶ νὰ ἐγγραφῶ; | Γνῶμες Συμμετεχόντων |Ἐγγραφή
Ἡ Προϋπόθεσις
Ἡ Διάρκεια
  • Ἡ ἐπικοινωνιακὴ καὶ θεραπευτικὴ Ἐκπαίδευσις Δεξιοτεχνῶν Χειριστῶν ΝΓΠ λαμβάνει χώρα στὰ 11 Σαββατοκύριακα ποὺ εἶναι ἕνα Σαββατοκύριακο τὸ μήνα (ἐκτὸς Αὐγούστου).

  • Ἐκπαίδευσις Δεξιοτεχνῶν Χειριστῶν ΝΓΠ διαρκεῖ στὸ σύνολό της 22 ἡμέρες ποὺ ἀντιστοιχεῖ σὲ 132 ὥρες.
Οἱ Ὥρες Ἐργασίας
  • 10.00 π.μ.- 6.00 μ.μ.
Ἡ Πιστοποίησις
  • Ἐκπαίδευσις Δεξιοτεχνῶν Χειριστῶν ΝΓΠ ὁλοκληρώνεται μὲ μιὰ γραπτὴ καὶ προφορικὴ ἐξέτασι. Ἡ ἐξέτασις καὶ συνεπῶς ἡ πιστοποίησις δὲν εἶναι ὑποχρεωτική.

  • Τὰ διπλώματά μας –ἀγγλιστὶ certification– πληροῦν τὶς προδιαγραφὲς τῶν σημαντικότερων ΝΓΠ-Ὀργανώσεων (The Society of Neuro-Linguistic Programming - Bandler and Associates (σύνδεσμος ΗΠΑ ΝΓΠ), NLP University ‑ Dynamic Learning Center ‑ Robert Dilts (σύνδεσμος ΗΠΑ ΝΓΠ), Deutscher Verband für Neuro-Linguistisches Programmieren e.V. (γερμανικός σύνδεσμος ΝΓΠ), Österreichischer Verband für Neuro-Linguistisches Programmieren (αὐστριακός σύνδεσμος ΝΓΠ), κ.ἄ.) καὶ εἶναι διεθνῶς ἀναγνωρισμένα.
τὰ φωρητὰ
τηλέφωνα
  • Ἡ ἀποτελεσματικότης ἐξαρτάται ἀπὸ τὴν συγκέντρωσί μας. Θερμὴ παράκλησις λοιπόν: Κατὰ τὴν διάρκεια τῶν ἐργασιῶν κλείνουμε τὰ φωρητὰ τηλέφωνά μας!
Ἡ Διανυκτέρευσις
  • Οἱ ἐκτός Ἀθηνῶν συμμετέχοντες (π.χ. Κρήτη, Χίος, Νάξος, Πάτρα, Θεσσαλονίκη, Κύπρος, κ.ἄ.) μποροῦν νὰ ἔλθουν σὲ ἐπαφὴ μὲ τὴν γραμματεία μας γιὰ νὰ τοὺς διευκολύνουμε μὲ τὴν διανυκτέρευσή τους.
Τὸ Ἑλληνικὸν Ἵδρυμα ΝΓΠ καὶ Συστημικῶν Λύσεων καὶ τὸ λογότυπό του εἶναι κατοχυρωμένα σήματα ὑπηρεσιῶν τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἱδρύματος ΝΓΠ καὶ Συστημικῶν Λύσεων [Hellenic/Greek Institute for NLP and Systemic Solutuions]. Ἀπαγορεύεται ἡ δίχως ἄδεια ἀναπαραγωγὴ αὐτῆς τῆς σελίδας καὶ τοῦ περιεχομένου της. This page, and all contents, are Copyright © by Stylianos P. Paulides, Athens, Greece.
© 1997- Ἑλληνικὸν Ἳδρυμα ΝΓΠ καὶ Συστημικῶν Λύσεων.
| Ἐπικοινωνία | Περιεχόμενα | Πρόγραμμα | Σελίδα Ὑποδοχῆς| Ὂπισθεν |