Ἔτσι μπορεῖτε νὰ ἐφαρμόσετε χρήσιμα 
τῆς γνώσεις σας ἀπὸ τὴν
Ἐκπαίδευσιν Χειριστῶν ΝΓΠ
Εἰσαγωγή | Περιεχόμενα | Ἐφαρμογή | Ὀργανωτικά | Πῶς μπορῶ νὰ ἐγγραφῶ; | Γνῶμες Συμμετεχόντων| Ἐγγραφή
Στὸν τομέα τοῦ ἐπιχειρεῖν

 • Ἀναγνωρίζετε πρότυπα γλώσσας καὶ σκέψεως, ἔτσι ὥστε λύνετε τὰ προβλήματα εὐκολότερα καὶ πρὸς γενικὴ ἰκανοποίηση.

 • Κατέχετε μερικὲς ἀποτελεσματικὲς μεθόδους , γιὰ νὰ προετοιμαστεῖτε βέλτιστα γιὰ κάθε σημαντικὴ κατάσταση.

 • Μὲ τὴν χρήση τῆς κατάλληλης δομὴς ἐρωτήσεων λαμβάνεται ὅλες τὶς σημαντικὲς πληροφορίες, γιὰ νὰ ὁδηγήσετε τὴν συνομιλία μὲ ἐπιτυχία στὴν κατεύθυνση ποὺ θέλετε.
Στὸν τομέα τῆς συμβουλετικῆς

 • Μὲ τὴν τεχνική τῆς ἐπαναπλαισιώσεως βοηθάτε τοὺς πελάτες σας νὰ ἀπαλλαχθοῦν ἀπὸ τὰ ἀρνητικὰ τους συναισθήματα καὶ νὰ ἔλθουν δημιουργικὰ σὲ ἐπαφή μὲ τὴν ἐνόρασή τους.

 • Μὲ τὴν κατάλληλη χρήση τῶν προτύπων γλώσσας τοῦ Μίλτωνος ὑποστηρίζετε τοὺς πελάτες σας γιὰ νὰ ἀφεθοῦν στὸ ἀσυνείδητο τοὺς σὲ κατάσταση βαθιάς χαλάρωσης.

 • Μὲ τὴν ἀλλαγή τῶν ὑποϊδιοτήτων προκαλεῖτε τὴν ἀνάπτυξη τῶν πελατῶν σας, καὶ ἀνοίγετε τὸ δρόμο γιὰ τὸ μετασχηματισμὸ τῶν εἰκόνων ποὺ ὑπάρχει χῶρος γιὰ μιὰ εὐτυχισμένη ζωή.
Στὸν τομέα τῆς παιδαγωγικῆς

 • Ἀποφεύγετε τὶς ἀρνητικὲς συνέπειες τῶν ὑπεραπαιτήσεων καὶ τὴν ἔνταση στοὺς μαθητὲς σας μὲ τὴν βοήθεια τῆς κατάλληλης χρήσεως τῆς γλώσσας.

 • Δημιουργείτε μὲ τὴν χρήση τῶν «τεχνικῶν» τοῦ ΝΓΠ μιὰ ἀτμόσφαιρα ἐμπιστοσύνης καὶ ἀποδοχῆς ποὺ ἐπιτρέπει τὴν ἀνάπτυξη θετικῶν ἐμπειριῶν ἐκμαθήσεως.

 • Γνωρίζετε πώς νὰ παρακινήσετε τοὺς μαθητὲς σας στὴν ἐκμάθηση, καὶ ὑποστηρίζετε τὴν ἐπίτευξη τῶν στόχων τους μὲ τὴν βοήθεια τοῦ μοντέλου στόχου.
Στὴν προσωπικὴ
ζωή

 • Κατανοώντας τὸ μοντέλο ποὺ ἔχουν γιὰ τὸν κόσμο οἱ ἄνθρωποι ποὺ εἶναι κοντὰ σας, ξεπερνάτε τὶς κρίσεις ταχύτερα καὶ τὶς ἀποφεύγετε πρὶν ἀκόμη ἐκδηλωθοῦν.

 • Ἀναγνωρίζετε τὴν θετικὴ πρόθεση κάθε συμπεριφορᾶς τῶν παιδιῶν σας μὲ τὴν κατάλληλη ἐπαναπλαισίωση καὶ δημιουργείτε ἔτσι ἕνα ἀνοικτό, γεμάτο μὲ ἐμπιστοσύνη κλίμα γιὰ τὴν ἀνάπτυξή τους

 • Μὲ τὶς μαθημένες μεθόδους τοῦ ΝΓΠ μπορεῖτε νὰ συμβουλεύετε τὸν ἐαυτὸ σας καὶ τοὺς ἄλλους καὶ νὰ φέρετε περισσότερο γέλιο καὶ ἀγάπη στὴν ζωὴ σας.
… καὶ στὸν τομέα τῆς δημιουργικότητας

 • Βάζοντας τάξη στὸν ἐσωτερικό σας χῶρο καὶ τὸν ἐσωτερικὸ σας χρόνο,

 • Bλέποντας, ἀκούγοντας καὶ νιώθοντας καθαρὰ τὶ γίνεται μέσα καὶ ἔξω σᾶς,

 • Και διακρίνοντας τὰ «θέλω»καὶ τὰ «πρέπει» σας, ἀπελευθερώνετε τὸ κομμάτι τῆς δημιουργικότητάς σας ἀπό τὰ χρόνια δεσμὰ του.
Τὸ Ἑλληνικὸν Ἵδρυμα ΝΓΠ καὶ Συστημικῶν Λύσεων καὶ τὸ λογότυπό του εἶναι κατοχυρωμένα σήματα ὑπηρεσιῶν τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἱδρύματος ΝΓΠ καὶ Συστημικῶν Λύσεων [Hellenic/Greek Institute for NLP and Systemic Solutuions]. Ἀπαγορεύεται ἡ δίχως ἄδεια ἀναπαραγωγὴ αὐτῆς τῆς σελίδας καὶ τοῦ περιεχομένου της. This page, and all contents, are Copyright © by Stylianos P. Paulides, Athens, Greece.
© 1997- Ἑλληνικὸν Ἳδρυμα ΝΓΠ καὶ Συστημικῶν Λύσεων.
| Ἐπικοινωνία | Περιεχόμενα | Πρόγραμμα | Σελίδα Ὑποδοχῆς| Ὂπισθεν |