Ἀλέξιος Σιώρης,
Διευθυντής Ἐμπορευματικῆς Ἀνάπτυξης,
Διεθνής Ἀερολιμένας Ἀθηνῶν Α.Ε.
Ἔχετε αἰσθανθεῖ ποτὲ σὰν νὰ ἔχετε παρκάρει τὰ συναισθήματά σας στὴν κατάψυξη; Χωρίς αὐτὸ ὅμως νὰ περιορίζει τὸ ἄγχος σας; Κάπως ἔτσι βίωνα τὸν ἑαυτό μου τὸ χειμώνα τοῦ 2003,  ὅταν πῆρα μέρος στὸ πρώτο Ἐργαστήριο Συστημικῶν Λύσεων τοῦ Στέλιου Παυλίδη. Εἶχα μόλις χάσει τὸν πατέρα μου, ὁ ὁποίος γιὰ χρόνια εἶχε ταλαιπωρηθεῖ ἀπὸ τὴν νόσο τοῦ Alzheimer. Παράλληλα, κόμπιαζα στὸ ἐπόμενο βῆμα στὴν σχέση μου – γάμος ἢ χωρισμός, «fight or fly» –. Καὶ ὅσον ἀφορᾶ στὸν ἐπαγγελματικὸ χώρο, ἀντιμετώπιζα τὶς ὅποιες προκλήσεις ἤ/καὶ ἐπιτυχίες μὲ μισὴ καρδιά.

Σεμινάριο Εἰσαγωγῆς στὸν ΝΓΠ
Βύρων, Ὀκτώβριος 2003

Ἐκπαίδευσις Χειριστῶν ΝΓΠ
2004-2005

Ἐργαστήρια Συστημικῶν Λύσεων

Ἡ γνωριμία μὲ τὸν κόσμο τοῦ ΝΓΠ καὶ τὸν Στέλιο Παυλίδη ἦταν ἕνα ἄλμα στὰ πολὺ βαθιά: μὲ τὸ πέρας τοῦ Ἐργαστηρίου ποὺ προανέφερα, εἶχε ἤδη ξεκινήσει ἡ ἐπανασύνδεση μὲ τὸ χαμένο ἑαυτό: ὁ σκληρὸς καὶ ἀτρόμητος Ἀλέξιος ἔμαθε ξανὰ νὰ κλαίει - ἀπίστευτο! Συνειδητοποίησα παράλληλα τὴν μεγάλη σημασία τοῦ πένθους, κατά τὴν διάρκεια τοῦ ὁποίου σαφῶς κι ἐπιτρέπονται διαλείμματα χαρᾶς. Ἀπὸ τὴν στιγμὴ ποὺ καὶ ἡ χαρὰ εἶναι ἕνα ἀπὸ τὰ βασικὰ συστατικά τοῦ νοήματος τῆς ζωῆς.

Τὸ Σεμινάριο Εἰσαγωγῆς στὸν ΝΓΠ τὸ χειμώνα τοῦ 2003 καὶ ἡ Ἐκπαίδευσις Χειριστῶν ΝΓΠ τὸ 2004 καθῶς καὶ 3-4 ἀκόμη Ἐργαστήρια στὸ ἐνδιάμεσο ἔκλεισαν τὸ βασικὸ κύκλο τῆς Ἐκπαίδευσης: τὸ πένθος παραχώρησε τὴν θέση του στὴν συμφιλίωση μὲ τὴν πραγματικότητα κι ἐν τέλει σὲ μιὰ γλυκιά ἀνάμνηση. Ἡ εἰκόνα τοῦ πατέρα, ἀλλὰ καὶ τῆς οἰκογένειας συνολικά, μπῆκε στὸ ρόλο τοῦ «κρυφοῦ μέντορα», μιᾶς γαλήνιας καὶ συνεχοῦς δύναμης ποὺ μὲ συνοδεύει ἔκτοτε στὴν λήψη σημαντικῶν ἀποφάσεων. Ἐπίσης τὸ 2004 ἀποφάσισα καὶ παντρεύτηκα. Καὶ μετά ἀπὸ μόλις 11 μῆνες ἀποφάσισα νὰ χωρίσω. Ὀξύμωρο, θὰ ποῦν πολλοί… Ὠστόσο, χώρισα συνειδητοποιημένα, μὲ σεβασμὸ πρὸς τὸ ἔτερον ἤμισυ καὶ χωρὶς «κοιλιά» κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ διαζυγίου καὶ μετά, ἀλλὰ μὲ τὴν δύναμη τῆς ὑγιοῦς ἀνατροφοδότησης γιὰ τὸ τί θὰ ἔπρεπε νὰ κυλήσει διαφορετικὰ τὴν ἐπόμενη φορά.῞Οσο γιὰ τὴν ἐπαγγελματική σταδιοδρομία, ἡ ἀφύπνιση τῶν συναισθημάτων σὲ συνδυασμὸ μὲ τὴν χρήση διαφόρων πρακτικῶν ἐφαρμογῶν τοῦ ΝΓΠ ἐπανέφεραν πιὸ ἔντονο τὸ χαμόγελο καὶ τὸ κέφι στὴν ἡμερήσια διάταξη κι ὁδήγησαν τὴν ἀτομική καὶ συλλογικὴ ἀποδοτικότητα τῆς ὁμάδας σὲ ἀκόμη πιὸ ψηλὰ ἐπίπεδα.

Ἐκπαίδευσις Δεξιοτεχνῶν Χειριστῶν
2008-2009

Ἐκπαίδευσις Δεξιοτεχνῶν Χειριστῶν τὴν ἄνοιξη τοῦ 2008 ἦρθε τὴν κατάλληλη ὥρα καὶ στιγμή. Μοῦ δόθηκε ἡ ευκαιρία νὰ ἐμπεδώσω καὶ νὰ ραφινάρω τὶς ἤδη γνωστὲς ἔννοιες καὶ τεχνικὲς καθῶς καὶ νὰ ἀποτολμήσω ἀλλὰ καὶ νὰ διατηρήσω σὲ ἰκανοποιητικὸ βαθμό, θαρρῶ, μιὰ πιὸ κριτικὴ καὶ συνάμα ὥριμη θεώρηση τοῦ ψυχικοῦ καὶ πνευματικοῦ μου κόσμου.

Εἶναι ἄραγε σύμπτωση ὅτι λίγες μέρες μετά τὸ τέλος τῆς παραπάνω Ἐκπαίδευσης γνώρισα τὴν γυναίκα, ποὺ ἔμελλε νὰ ἐρωτευτῶ, νὰ ἀγαπήσω καὶ νὰ παντρευτῶ, ὄντας πεπεισμένος, ὅτι εἶναι μιὰ ὑπέροχη σύζυγος κι ἐδῶ καὶ λίγες ἑβδομάδες, τέλεια μητέρα; Πάντως, ὅταν ἡ Χαρά μὲ ρωτᾶ περιπαιχτικά, σὲ τί θὰ ἤμουν ἀπέναντί της διαφορετικός, ἐὰν δὲν εἶχα ἀσχοληθεῖ μὲ τὸν ΝΓΠ, τῆς ἀπαντῶ, ὅτι δὲν γνωρίζω ἀκριβῶς, ἀλλὰ ὅτι ἀσφαλῶς μέσω τῆς ἐνασχόλησής μου μὲ τὸν ΝΓΠ διατηρῶ μιὰ θετικὴ ψυχολογία, ἡ ὁποία μοῦ ἐπιτρέπει νὰ «διαβάζω» τὸν ἀντίπαλο μὲ ἀποτέλεσμα νὰ ἀποκρούω τὸ πέναλτι στὸ κρίσιμο μὰτς. Κι ἐκείνη … «βγαίνει ἀπὸ τὰ ρούχα της».

Ἐν κατακλείδι Ἐν κατακλείδι, θὰ συνιστούσα τὰ σεμινάρια και τὰ ἐργαστήρια τοῦ Στέλιου Παυλίδη σὲ ὅσους τερματοφύλακες καὶ μὴ ἐπιθυμοῦν νὰ διαβοῦν τὸ κατώφλι τῆς ψυχῆς τους μὲ διπλό στόχο: Ἀφ’ ἑνός τὴ συνειδητοποίηση καὶ ἀποδοχή, δίχως τύψεις ἢ αὐτοοικτιρμό, ἐκείνων τῶν περιοριστικῶν κομματιῶν τοῦ ἐσωτερικοῦ τους ἑαυτοῦ ποὺ ἐγκλωβίζουν καὶ ὁδηγοῦν σὲ καταστάσεις ἄγχους καὶ ἀδιέξοδα καὶ ἀφ’ ἑτέρου τὴν ἀνάπτυξη μηχανισμῶν ἀπεγκλωβισμοῦ ποὺ σὲ ἁπτὸ χρόνο ὁδηγοῦν σὲ μιὰ κατάσταση «ἀνώτερης ἰσορροπίας», μιᾶς κατάστασης χαρᾶς, γαλήνης καὶ ὁμοφροσύνης.
Τὸ Ἑλληνικὸν Ἵδρυμα ΝΓΠ καὶ Συστημικῶν Λύσεων καὶ τὸ λογότυπό του εἶναι κατοχυρωμένα σήματα ὑπηρεσιῶν τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἱδρύματος ΝΓΠ καὶ Συστημικῶν Λύσεων [Hellenic/Greek Institute for NLP and Systemic Solutuions]. Ἀπαγορεύεται ἡ δίχως ἄδεια ἀναπαραγωγὴ αὐτῆς τῆς σελίδας καὶ τοῦ περιεχομένου της. This page, and all contents, are Copyright © by Stylianos P. Paulides, Athens, Greece.
© 1997- Ἑλληνικὸν Ἳδρυμα ΝΓΠ καὶ Συστημικῶν Λύσεων.
| Ἐπικοινωνία | Περιεχόμενα | Πρόγραμμα | Σελίδα Ὑποδοχῆς| Ὂπισθεν |