Ἀνέστης Σπανίδης
ἐλεύθερος ἐπαγγελματίας ἐξ Ἀλεξανδρουπόλεως
Σεμινάριο
Εἰσαγωγῆς στὸν ΝΓΠ
Βουλιαγμένη,
Νοέμβριος 2008

Τὸ σεμινάριο ΝΓΠ ἦταν μιὰ καταπληκτικὴ ἐμπειρία, πολὺ καλύτερη ἀπὸ ὅτι τὴν φανταζόμουν. Ἔμαθα χρήσιμα καὶ πρακτικὰ πράγματα, ποὺ μποροῦν νὰ χρησιμοποιηθοῦν σὲ ὅλους τοὺς τομεῖς τῆς ζωῆς μου καὶ συγχρόνως νὰ μὲ βοηθήσουν νὰ βελτιωθῶ σὰν ἄτομο.

ἐκπαιδευτὴς κύριος Παυλίδης μὲ ἐντυπωσίασε γιὰ τὴν ἰκανότητά του νὰ μεταδίδει πλήρως αὐτὸ ποὺ διδάσκει, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ἰκανότητά του νὰ ἀπαντᾶ σὲ ἐρωτήσεις πρὶν προλάβεις νὰ τοῦ τὶς θέσεις. Εἶναι τύχη γιὰ τὸν ὁποιοδήποτε νὰ βρεθεῖ σὲ σεμινάριό του.

Προτείνω σὲ ὅλους νὰ παρακολουθήσουν αὐτὸ τὸ ἐνδιαφέρον, διδακτικό, ψυχαγωγικὸ σεμινάριο.

ἐλήφθη: 26 Νοεμβρίου 2008

Τὸ Ἑλληνικὸν Ἵδρυμα ΝΓΠ καὶ Συστημικῶν Λύσεων καὶ τὸ λογότυπό του εἶναι κατοχυρωμένα σήματα ὑπηρεσιῶν τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἱδρύματος ΝΓΠ καὶ Συστημικῶν Λύσεων [Hellenic/Greek Institute for NLP and Systemic Solutuions]. Ἀπαγορεύεται ἡ δίχως ἄδεια ἀναπαραγωγὴ αὐτῆς τῆς σελίδας καὶ τοῦ περιεχομένου της. This page, and all contents, are Copyright © by Stylianos P. Paulides, Athens, Greece.
© 1997- Ἑλληνικὸν Ἳδρυμα ΝΓΠ καὶ Συστημικῶν Λύσεων.
| Ἐπικοινωνία | Περιεχόμενα | Πρόγραμμα | Σελίδα Ὑποδοχῆς| Ὂπισθεν |