Ἀναστασία Καραμούζη
Ἰατρός

Σεμινάριο
Εἰσαγωγῆς στὸν ΝΓΠ
Βουλιαγμένη,
Νοέμβριος 2008

Ἀπίστευτη ἐμπειρία! Συναρπαστικό, ἐξαιρετικὰ χρήσιμο, μὲ πολλὰ ἐρεθίσματα, πολλὲς πληροφορίες ποὺ σοῦ ἀνοίγουν δρόμους νὰ εἶσαι καλὰ μὲ τὸν ἑαυτό σου καὶ κατ’ ἐπέκτασι μὲ τοὺς ἄλλους.

Αὐτὸ ποὺ ἀποκομίζει κανείς μέσα ἀπὸ αὐτὸ τὸ σεμινάριο, εἶναι γνώσι, ὅτι ὑπάρχουν μηχανισμοί, ποὺ μποροῦν νὰ μᾶς κάνουν τὴν καθημερινότητα χαρούμενη, ἀποτελεσματική, εὔκολα διαχειρίσημη, νὰ ἔχῃς ἀγάπη καὶ κατανοήσι γιὰ τὸν ἑαυτό σου καὶ τοὺς ἀνθρώπους γύρω μας, ὅπως ἐπίσης καὶ ἐπαναπροσδιορισμὸ ἀξιῶν.

Ὁ ἐκπαιδευτής μας, Στυλιανὸς Παυλίδης – ἕνας Ἄνθρωπος μὲ πολλὲς γνώσεις, ἰδιαίτερα μεταδοτικὸς καὶ μεθοδικός, ἐξαιρετικὰ ἐπικοινωνιακός, μὲ ἀπόλυτο σεβασμὸ στὸν καθένα ἀπὸ μας. ΑΨΟΓΟΣ!!!

Ο ΚΑΤΑΛΗΛΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΘΕΣΙ!!!

Θεωρῶ πραγματικά, πολὺ τυχερὸ τὸν ἑαυτὸ μου, ποὺ γνώρισα αὐτὸν τὸν χαρισματικὸ δάσκαλο.

Τὸ σεμινάριο αὐτό, εἶναι ἡ ἀρχὴ ἑνὸς ἀπολαυστικοῦ ταξιδιοῦ, γιὰ νὰ βιώσουμε οὐσιαστικὰ τὴν ἐπικοινωνία μὲ τοὺς ἄλλους ἀνθρώπους, ἐξασφαλίζοντας ἀγάπη στὴν ζωὴ μας, καὶ πραγματικά ἀξίζει ὁ καθένας μας νὰ τὸ κάνει!

Τὸ συνιστῶ μὲ πολὺ ἐνθουσιασμό! Εὐχαριστῶ γιὰ ὅλα!
Ἀναστασία

Τὸ Ἑλληνικὸν Ἵδρυμα ΝΓΠ καὶ Συστημικῶν Λύσεων καὶ τὸ λογότυπό του εἶναι κατοχυρωμένα σήματα ὑπηρεσιῶν τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἱδρύματος ΝΓΠ καὶ Συστημικῶν Λύσεων [Hellenic/Greek Institute for NLP and Systemic Solutuions]. Ἀπαγορεύεται ἡ δίχως ἄδεια ἀναπαραγωγὴ αὐτῆς τῆς σελίδας καὶ τοῦ περιεχομένου της. This page, and all contents, are Copyright © by Stylianos P. Paulides, Athens, Greece.
© 1997- Ἑλληνικὸν Ἳδρυμα ΝΓΠ καὶ Συστημικῶν Λύσεων.
| Ἐπικοινωνία | Περιεχόμενα | Πρόγραμμα | Σελίδα Ὑποδοχῆς| Ὂπισθεν |