Ἀλέξανδρος Χαϊτόγλου,
CBD Manager, Procter & Gamble, Ἡνωμένον Βασίλειον

Ἐντυπώσεις ἀπὸ τὸ Ἐργαστήριο Συστημικῶν Λύσεων:

Εἶχα τὴν εὐτυχία νὰ γνωρίσω τὸν Στέλιο Παυλίδη τὸ 1998, ὅταν καὶ ἔκανα σειρὰ Προσωπικῶν Συναντήσεων καὶ τὸ Σεμινάριο Εἰσαγωγῆς στὸν ΝΓΠ. Ἀπὸ τότε ξεκίνησε ἕνα προσωπικὸ ταξίδι ἀνακάλυψης, δημιουργίας καὶ ἀλλαγῶν. Μὲ τὸν Στὲλιο κρατήσαμε ἐπαφὴ ὅλο αὐτὸ τὸ διάστημα, παρότι μένω στὸ ἐξωτερικὸ τὰ τελευταῖα 6 χρόνια.

Ἐργαστήριο
Συστημικῶν Λύσεων,
Ῥέθυμνο Κρήτης,
30 Μαρτίου - 2 Απριλίου 2006
Πρὶν ἔρθω στὸ Ἐργαστήριο αὐτὸ πέρασα μιὰ δύσκολη περίοδο, ἔχοντας «ἀνοικτὰ μέτωπα» οἰκογενειακὰ καὶ ἐργασιακά. Οἱ γνώσεις καὶ οἱ ἐμπειρίες μου μέχρι ἐκείνη τὴν στιγμὴ δὲν μὲ βοηθοῦσαν στὸ νὰ βρῶ λύσεις, οὔτε κἄν τὰ ἐργαλεία ποὺ εἶχα ἀποκτήσει ἀπὸ τὸν ΝΓΠ. Ὅταν συζήτησα αὐτὰ τὰ προβλήματα μὲ τὸν Στὲλιο ἐκεῖνος μοῦ πρότεινε νὰ ἔλθω στὴν Ἑλλάδα γιὰ 4 μέρες, γιὰ νὰ ἀναζητήσω «συστημικὲς λύσεις».
Οἱ τέσσερις ἡμερες ποὺ πέρασα στὴν Κρήτη εἶναι ἀδύνατον νὰ περιγραφοῦν μὲ λέξεις. Ἦταν μιὰ ἐμπειρία ποὺ μὲ συγκλόνισε καὶ μὲ ἔβαλε σὲ μιὰ νέα πορεία. Τὰ ἀποτελέσματα ὅμως μπορῶ νὰ τὰ περιγράψω.
  • Χειροπιαστὲς ἀλλαγὲς –διαρκείας– στὶς σχέσεις μου μὲ τὴν οἰκογένειά μου
  • Νέες ἰδέες πάνω στὴν προσωπική μου πορεία καὶ ἐξέλιξη
  • Γνωριμία μὲ πολλοὺς ὑπέροχους ἀνθρώπους
  • Περισσότερη ἀγάπη γιὰ τὸν ἑαυτό μου, τοὺς ἄλλους καὶ τὸν Θεό.

Ὅποιος ἐνδιαφέρεται νὰ ἀλλάξει τὴν ζωή του, ἢ θέλει νὰ γνωρίσει περισσότερο τὴν ἀνθρώπινη ἐπικοινωνία, μπορεῖ νὰ ξεκινήσει ἐρχόμενος σὲ ἐπαφή μὲ τὸν Στέλιο Παυλίδη καὶ τὴν ἀπίστευτη δουλειά ποὺ κάνει, ἰδιαίτερα τὰ Ἐργαστήρια. Προσωπικά τοῦ ὀφείλω ἕνα μεγάλο εὐχαριστῶ. Πρὶν τὸ Ἐργαστήριο δὲν πίστευα ἕνα μικρὸ ταξίδι ἀπὸ Ἀγγλία-Ἑλλαδα θὰ μὲ πήγαινε τόσο μακριά.

Τὸ Ἑλληνικὸν Ἵδρυμα ΝΓΠ καὶ Συστημικῶν Λύσεων καὶ τὸ λογότυπό του εἶναι κατοχυρωμένα σήματα ὑπηρεσιῶν τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἱδρύματος ΝΓΠ καὶ Συστημικῶν Λύσεων [Hellenic/Greek Institute for NLP and Systemic Solutuions]. Ἀπαγορεύεται ἡ δίχως ἄδεια ἀναπαραγωγὴ αὐτῆς τῆς σελίδας καὶ τοῦ περιεχομένου της. This page, and all contents, are Copyright © by Stylianos P. Paulides, Athens, Greece.
© 1997- Ἑλληνικὸν Ἳδρυμα ΝΓΠ καὶ Συστημικῶν Λύσεων.
| Ἐπικοινωνία | Περιεχόμενα | Πρόγραμμα | Σελίδα Ὑποδοχῆς| Ὂπισθεν |