Χριστίνα Πετσετάκη
Ἐλεύθερος Ἐπαγγελματίας

ἐκπαίδευσις χειριστρῶν ΝΓΠ
Βουλιαγμένη 2005-2006

Θὲς νὰ μάθεις γιὰ τὴν ὑπόσταση σου; Γιὰ τὶς ἐπιλογές σου; Γιὰ τὶς σχέσεις σου μὲ τοὺς συνανθρώπους σου; Γιὰ τὶς δυνατότητες σου; Γιὰ τὰ ὅρια σου; Γιὰ τίς ἀποφάσεις σου; Τὸ ΝLP Practitioner ἔχει νὰ κάνει μ' ὅλα αὐτὰ τὰ ἐρωτήματα. Καὶ τὸ πιὸ μαγικὸ εἶναι ὅτι ὅλες τὶς ἀπαντήσεις τὶς βρίσκεις ἐσύ!! Ἀπὸ τὰ πρῶτα διδάγματα ἦταν ὅτι ποτὲ στὴ ζωὴ δὲν ῥωτᾶμε «γιατί»; Ἐσὺ ὅμως θὰ μάθεις γιατὶ διάνυσες ὅλη αὐτὴ τὴ πορεία στὴ ζωὴ σοῦ μέχρι σήμερα, γιατὶ ἔχεις πονέσει τόσο, γιατὶ τὰ ἐμπόδια ἦταν δυσθεώρητα!

Θὰ δεῖς ὅτι θ' ἀφήσεις χωρὶς φόβο ἀλλὰ μὲ κατανόηση τὸν παλιὸ σοῦ ἑαυτὸ καὶ θὰ προχωρήσεις πρὸς ἕνα καινούργιο θαυμάσιο μέλλον, γεμάτο συνειδητότητα καὶ χαρὰ νὰ τὸ ζεῖς. Θὰ καταλάβεις πὼς τὰ τεράστια προβλήματα ποὺ ἀντιμετώπισες μέχρι σήμερα, τελικὰ εἶναι ἡ δύναμή σου. Θὰ μάθεις ὅτι ὑπάρχει ἕνα θεϊκὸ σχέδιο, βάσει τοῦ ὁποίου ἐσὺ ἀποφασίζεις μὲν γιὰ τὴ ζωή σου ἀλλὰ μόνον ἂν οἱ προθέσεις σου εἶναι θετικὲς καὶ ἠθικές, τότε οἱ σκέψεις σου καὶ οἱ ἐπιθυμίες σου, ὑλοποιοῦνται.

ἐκπαίδευσις δεξιοτεχνῶν χειριστῶν ΝΓΠ
Βουλιαγμένη 2008-2009

Ὅλα αὐτὰ μὲ τὴν καθοδήγηση τοῦ καταπληκτικοῦ μᾶς δάσκαλου, Στέλιου Παυλίδη, ὁ ὁποῖος ἀκούραστα, διακριτικά, μὲ ἀπόλυτο σεβασμὸ στὸν καθένα ἀπὸ ἐμᾶς καὶ πάνω ἀπ' ὅλα μὲ ἀρχὲς καὶ ἀκεραιότητα, μᾶς βοήθησε νὰ φτάσουμε τὶς δυνατότητες μας. Ζωντανὸ παράδειγμα αὐτῶν ποὺ διδάσκει, πληθωρικός, μὲ πλούσιο ἐσωτερικὸ κόσμο ποὺ ξεδιπλώνεται κατὰ τὴν διάρκεια τῶν σεμιναρίων, ὑπῆρξε τὸ ἔναυσμα καὶ ἡ κινητήριος δύναμη γιὰ τὸ καλύτερο σαββατοκύριακο τοῦ μήνα γιὰ 11 μῆνες. Δὲν θὰ ἤθελα νὰ εἶμαι ὅπως ἤμουν καὶ ὅπως ζοῦσα 11 μῆνες πρίν, ἀλλὰ αὐτὴ τὴν ἐμπειρία θὰ ἤθελα νὰ τὴν ξαναζήσω.

Τὸν εὐχαριστῶ ἀπὸ τὰ βάθη τῆς καρδιᾶς μου γιατὶ ὑπάρχει ἐκεῖ γιὰ μᾶς.

Τὸ Ἑλληνικὸν Ἵδρυμα ΝΓΠ καὶ Συστημικῶν Λύσεων καὶ τὸ λογότυπό του εἶναι κατοχυρωμένα σήματα ὑπηρεσιῶν τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἱδρύματος ΝΓΠ καὶ Συστημικῶν Λύσεων [Hellenic/Greek Institute for NLP and Systemic Solutuions]. Ἀπαγορεύεται ἡ δίχως ἄδεια ἀναπαραγωγὴ αὐτῆς τῆς σελίδας καὶ τοῦ περιεχομένου της. This page, and all contents, are Copyright © by Stylianos P. Paulides, Athens, Greece.
© 1997- Ἑλληνικὸν Ἳδρυμα ΝΓΠ καὶ Συστημικῶν Λύσεων.
| Ἐπικοινωνία | Περιεχόμενα | Πρόγραμμα | Σελίδα Ὑποδοχῆς| Ὂπισθεν |