Πῶς μπορῶ νὰ ἐγγραφῶ εἰς τὴν
Ἐκπαίδευσιν Χειριστῶν ΝΓΠ;
Εἰσαγωγή | Περιεχόμενα | Ἐφαρμογή | Ὀργανωτικά | Πῶς μπορῶ νὰ ἐγγραφῶ; | Γνῶμες Συμμετεχόντων | Ἐγγραφή

Ἡ Προσωρινή
Ἐγγραφή

 • Ἐδῶ μπορεῖτε νὰ κάνετε τὴν προσωρινὴ ἐγγραφή σας . Αὐτὴ γίνεται συμπληρώνοντας τὸ ἔντυπο ἐγγραφῆς. Ἔτσι θὰ μπορέσουμε νὰ κάνουμε κράτηση τῆς θέσεως σας ἕως καὶ 14 ἥμερες πρὶν ἀπὸ τὴν ἔναρξι τῆς Ἐκπαιδεύσεως.

 • Ἐν τῷ μεταξὺ θὰ σᾶς πάρουμε τηλέφωνο γιὰ νὰ σᾶς ἐπιβεβαιώσουμε τὴν προσωρινὴ ἐγγραφή σας.

Ἡ Πλήρης
Ἐγγραφή

 • Ἐδῶ μπορεῖτε νὰ κάνετε ἐπίσης καὶ μιὰ πλήρη ἐγγραφή. Αὐτὴ γίνεται συμπληρώνοντας τὸ ἔντυπο ἐγγραφῆς καὶ καταβάλλοντας τὴν προκαταβολὴ ἢ τὸ συνολικὸ ποσὸ στὸν τραπεζικὸ λογαριασμό. Ἔτσι ἐξασφαλίζετε τὴν θέση σας.

 • Ἐν τῷ μεταξὺ θὰ σᾶς πάρουμε τηλέφωνο γιὰ νὰ σᾶς ἐπιβεβαιώσουμε τὴν πλήρη ἐγγραφή σας. Θὰ σᾶς πάρουμε τηλέφωνο μεταξὺ 10.00 π.μ.-1.00 μ.μ. (Δέ-Πα)
Εθνική Τράπεζα Alpha Bank
 • Μπορεῖτε νὰ καταθέσετε τὴν προκαταβολή ἢ τὸ συνολικὸ ποσό σὲ ἕναν ἀπὸ τοὺς κάτωθι τραπεζικοὺς λογαριασμοὺς στὸ ὄνομα Στυλιανὸς Π. Παυλίδης.

 • Στὴ συνέχεια παρακαλοῦμε νὰ μᾶς στείλετε ἕνα ἀντίγραφο τοῦ καταθετηρίου σᾶς μὲ τὸ ἠλεκτρονικὸ ταχυδρομεῖο.

 • Ἔτσι ἔχετε κάνει μιὰ πλήρη ἐγγραφὴ καὶ ἔχετε ἐξασφαλίσει τὴν θέση σας ἀπὸ τώρα!!!

 • Ἐθνικὴ Τράπεζα τῆς Ἑλλάδος: 729 600 124-65
  IBAN GR39 0110 7290 0000 7296 0012 465
 • Τράπεζα Ἄλφα: 189-00-231 000 39 80
  ΙΒΑΝ GR52 0140 1890 1890 0231 0003 980

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΝΓΠ:


τά δίδακτρα καὶ ἡ προκαταβολή

Προσοχή!

 • Ὁ ἀριθμὸς τῶν συμμετεχόντων εἶναι περιορισμένος καὶ λαμβάνεται ὑπόψη ἡ χρονολογικὴ σειρὰ ἐγγραφῆς.

 • Οἱ ἐκτὸς Ἀθηνῶν συμμετέχοντες (π.χ. Κρήτη, Χίος, Νάξος, Θεσσαλονίκη, Κύπρος, κ.ἄ.) μποροῦν νὰ ἔλθουν σὲ ἐπαφὴ μὲ τὴν γραμματεία μας γιὰ νὰ τοὺς διευκολύνουμε μὲ τὴ διανυκτέρευσή τους.

 • Στὶς τελευταῖες 14 ἡμέρες πρὶν ἀπὸ τὴν ἐκδήλωση, ἡ μὴ συμμετοχή μου μὲ τὴν ἐπιστροφὴ τοῦ ποσοῦ εἶναι μόνο ἐφικτὴ ἐφόσον κάποιος ἄλλος μπορεῖ νὰ πάρει τὴν θέσι μου.
Τὸ Ἑλληνικὸν Ἵδρυμα ΝΓΠ καὶ Συστημικῶν Λύσεων καὶ τὸ λογότυπό του εἶναι κατοχυρωμένα σήματα ὑπηρεσιῶν τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἱδρύματος ΝΓΠ καὶ Συστημικῶν Λύσεων [Hellenic/Greek Institute for NLP and Systemic Solutuions]. Ἀπαγορεύεται ἡ δίχως ἄδεια ἀναπαραγωγὴ αὐτῆς τῆς σελίδας καὶ τοῦ περιεχομένου της. This page, and all contents, are Copyright © by Stylianos P. Paulides, Athens, Greece.
© 1997- Ἑλληνικὸν Ἳδρυμα ΝΓΠ καὶ Συστημικῶν Λύσεων.
| Ἐπικοινωνία | Περιεχόμενα | Πρόγραμμα | Σελίδα Ὑποδοχῆς| Ὂπισθεν |